Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/176
Název projektuVýzkum a vývoj modulárních robotických systémů
ŘešitelKrys Václav Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum a vývoj modulů robotických systémů. Jenou kategorií bude vývoj a testování modulů pro automatickou stavbu kinematických struktur v závislosti na aktuální servisní úloze v neznámém prostředí. Hlavní důraz bude kladen na vývoj a testování spojovacích ploch modulů a tvorbu algoritmů řídicího SW na úrovni jednotlivých modulů a celkové řídicí aplikace robotického systému s proměnnou kinematickou strukturou.
Další oblastí bude vývoj a testování dílčích prvků modulů robotického manipulátoru, které umožní vystavět kinematickou strukturu dle aktuální potřeby konkrétní servisní úlohy, manipulovaného objektu a prostředí.
V rámci projektu bude pokračovat vývoj modulárního podvozku se všesměrovými koly a budou vyvíjeny lokomoční moduly pro zvýšení univerzálnosti použití tohoto podvozku mobilního robotického systému pro prostředí, kde není možné použít všesměrová kola.
Se všemi výše zmíněnými oblastmi se pojí vývoj a testování elektronických systémů a softwaru na úrovni jednotlivých modulů i vyšších úrovní řízení včetně ovládacích aplikací pro stanoviště operátora, kde bude kladen důraz na zavádění a testování automatických funkcí zvyšující komfort obsluhy robotických systémů.
Při vývoji a testování modulů robotických systémů bude využito výrobní technologie 3D tisku, kde budou uplatněny poznatky z prováděných testů takto vyrobených součástí v předchozích SGS projektech. Na základě získaných poznatků z další aplikační oblasti bude zpřesněn výpočtový model materiálu polykarbonát a verifikovány aktuální poznatky o mechanických vlastnostech prototypových součástí a jejich funkčních sestav.


Členové řešitelského týmuIng. Ján Babjak, Ph.D.
doc. Ing. Zdenko Bobovský, PhD.
Ing. Tomáš Chamrád
Ing. Matěj Gala
doc. Ing. Tomáš Kot, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Václav Krys, Ph.D.
Ing. Jan Lipina, Ph.D.
Ing. Jiří Marek
Ing. Jakub Melčák
Ing. Petr Široký
Bc. Pavel Vavřík
Ing. Aleš Vysocký, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Výzkum a vývoj spojovacích ploch robotických modulů pro jejich automatické spojování a rozpojování.

2. Vývoj elektronických a softwarových prostředků robotických modulů pro zajištění průchodnosti energií a řídicích signálů sestavenou kinematickou strukturou modulárního robotického systému.

3. Výzkum a vývoj aktivních a pasivních modulů robotického manipulátoru s možností rychlé rekonfigurace jeho kinematické struktury.

4. Vývoj řídicí aplikace pro modulární manipulátor.

5. Vývoj modulů lokomočního subsystému pro stávající podvozek robotického systému se všesměrovými koly.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
80400,-80400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)60000,-60000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti20400,-20400,-
2. Stipendia350000,-350000,-
3. Materiálové náklady79800,-80381,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek241100,-359337,-
5. Služby135000,-26220,-
6. Cestovní náhrady20000,-9962,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory100700,-100700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1007000,-
Uznané náklady1007000,-
Celkem běžné finanční prostředky1007000,-1007000,-