Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/175
Název projektuProblematika vzduchotěsnosti modulárních staveb
ŘešitelHrubá Barbora Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Problematika bydlení se stále více spojuje se spotřebou energií. Není to jen v souvislosti s úsporami a důrazem na vlastní energetickou soběstačnost domácností. Z globálního pohledu domácnosti představují více než 40 % z celkové průběžné energetické spotřeby v evropské unii. V současné době jsou již obvodové konstrukce z hlediska tepelné techniky na vysoké úrovni, takže již často nebývají rozhodující ztrátou tepla z obytných staveb. Významnou roli nyní hraje ztráta větráním. V technické praxi pro výpočet ztrát tepla objektu je nutno zadat/odhadnout hodnotu těsnosti budoucího stavebního díla. V praxi se často vyskytují netěsnosti v obalovém plášti, což může mít za následek zvýšení tepelných ztrát objektu, narušené mikroklima uvnitř budovy, ale také nepříznivé ovlivňování životnosti jednotlivých konstrukčních celků, z čehož vyplývá, že bychom se měli těmito problémy významně zabývat.
Členové řešitelského týmuIng. Marcela Černíková, Ph.D.
Ing. Barbora Hrubá, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)b) Metodologie výzkumného projektu.
Při projektování domů se prakticky vždy předpokládá vysoká kvalita realizovaných prací, na základě tohoto předpokladu, se také vypočítává potřeba tepla pro provoz budovy. V praxi se často vyskytují netěsnosti v obalovém plášti, což může mít za následek zvýšení tepelných ztrát objektu, narušené mikroklima uvnitř budovy, ale také nepříznivé ovlivňování životnosti jednotlivých konstrukčních celků.
V rámci výzkumu bychom se chtěli věnovat modulárním stavbám. Cílem výzkumu je zvolit již realizované stavby (alespoň 3) a provést přesné výpočty potřeby tepla pro různý odhadovaný stav těsnosti. Těsnost budov bude ověřena pomocí Blower Door testu a výsledek bude zapojen do výpočtových stavů. Následně budou detekovány netěsnosti v obvodovém plášti budov a budou prověřovány místa předpokládaných netěsností (osazení výplňových otvorů, osazení prostupů TZB, napojení vodorovných a svislých konstrukcí, atd.) V závěru výzkumu bychom chtěli statisticky vyhodnotit vlastnosti všech měřených staveb, míru nadhodnocení výsledků v důsledku nezahrnutí vlivu reálných netěsností a míru netěsností obvodového pláště.
Specifikace výstupů výzkumu (cíl projektu):
a) Stručný popis předpokládaných výsledků:
Hlavním cílem projektu je vyhodnocení objektů a vlivu těsnosti obvodových plášťů na ztrátu větráním a z toho vyplývající přesnost výpočtu potřeby tepla budov v projekční praxi. Získaná data a výsledky budou použity pouze pro vědeckovýzkumné účely navrhovaného projektu a nebudou poskytnuty žádnému dalšímu subjektu.

b) Předpokládané výstupy:
- Článek ve sborníku vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava rok 2014
- Publikace v tuzemském časopise
- Příspěvky na mezinárodní bodovanou konferenci (alespoň 2x SCOPUS - 1x EnviBUILD, 1x Čína)
- Podklady pro disertační práci Ing. Barbory Hrubé

c) Postup řešení:
1. Definice problému
2. Vyhledání vhodných objektů pro měření
3. Vypočítání série podkladů pro měřící úlohy
4. Samotné provádění měření na vybraných objektech
5. Vyhodnocení měření a závěry

d) Časový harmonogram:
Leden 2014
- Příprava a realizace výzkumného projektu
- Koncepce řešení
- Rozdělení úkolů v projektovém týmu
- Podrobný plán řešení
- Příprava měřícího zařízení

Únor - Květen 2014
- provedení výpočtů několika vybraných objektů za použití softwaru:
- Area 2011
- Energie 2013
- Teplo 2011
- Ztráty 2011
- provedení ověřovacího měření vybraných objektů
- následné přepočítání výsledků s doplněním naměřených hodnot

Červen – Září 2014
- série měření vzduchotěsnosti – Blower Door test
- vyhodnocení naměřených výsledků

Říjen 2014
- statistické vyhodnocení získaných dat
- celková bilance

Listopad - Prosinec 2014
- příprava a realizace závěrečné zprávy

e) základní literatura v rámci výzkumného projektu

- ČSN 730540-2 Tepelná ochrana budov. Praha: ČNI, 2011.

- ČSN 13 829 Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov. Praha: ČNI, 2001. 28 s.

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 148/2007 Sb. o energetické náročnosti budov

- Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov / Jiří Novák. - 1. vyd.. - Praha : Grada Publishing, 2008 - 203 s. : il. ISBN 978-80-247-1953-5 (brož.)

- Statistické metody / František Kulhánek. - 4. upr. vyd.. - Praha : Matfyzpress, 2007 - 299 s. : il. ISBN 978-80-7378-003-6.

- http://www.test-blowerdoor.cz

- http://www.tzb-info.cz

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia50000,-50000,-
3. Materiálové náklady3300,-9833,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby21700,-3080,-
6. Cestovní náhrady15000,-27087,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-