Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/174
Název projektuZvýšení ochrany hasiče před tepelnou radiací roztříštěným vodním proudem
ŘešitelStrakošová Eva Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Dudáček<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na výzkum ochrany hasiče před působením tepla, s důrazem na teplo sdílené radiací. Konkrétně je předmětem zkoumání vliv použitého vodního proudu a jeho způsobu aplikace na podmínky, kterým je hasič ve standardním ochranném oděvu při zásahu vystaven. Laboratorní zkoušky budou doplněny experimentálním měřením ve FOKu, zaměřeným zejména na výzkum vlivu rozsahu hasičem absolvované odborné přípravy na schopnost vhodně aplikovat vodu z hlediska omezení tepelných účinků požáru na zasahující. Předmětem zkoumání bude také vliv různých podob roztříštěného vodního proudu a aplikace vodní mlhy na sledované rozhodné veličiny v zařízení, s důrazem na sledování hustoty tepleného toku a rozložení teplot v zařízení.
Členové řešitelského týmuIng. Dušan Bábíček
Ing. Dalibor Balner, Ph.D.
doc. RNDr. Karla Barčová, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Aleš Dudáček
Bc. Tomáš Fabián
Ing. Jan Hora
prof. Ing. Pavel Poledňák, PhD.
Bc. Martin Schneider
Ing. Eva Strakošová
Ing. Jan Žižka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Dílčí cíle projektu zahrnují vliv rozsahu odborné přípravy hasiče na efektivitu hašení v uzavřeném prostoru a míra omezení tepelného působení v důsledku aplikace vody v uzavřeném prostoru, pokles tepelné radiace při aplikaci roztříštěného vodního proudu ve vazbě na jeho využití při ochraně osob a objektů před tepleným působením, vliv opotřebení a degradace vybrané vrstvy zásahového oděvu hasiče na jeho vlastnosti významné z hlediska použitelnosti oděvu.
Výstupy projektu budou publikovány formou odborných článků ve Sborníku vědeckých prací VŠB-TU Ostrava, řada Bezpečnostní inženýrství; v časopise Spektrum; v časopise „Komunikácie“ v Žilině, Slovenská republika; ve sborníku konference „Požární ochrana 2013“ v Ostravě a v recenzovaném Kwartalniku CNBOP – PIB Safety and Fire Technique. Informativní článek bude publikován v časopise 112. Výstupy projekty budou dále zahrnuty v řešení 4 disertačních prací a nejméně 1 diplomové práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia89000,-89000,-
3. Materiálové náklady45000,-45000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek12000,-12000,-
5. Služby5000,-5000,-
6. Cestovní náhrady28900,-28900,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady197900,-
Uznané náklady197900,-
Celkem běžné finanční prostředky197900,-197900,-