Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/172
Název projektuReakce na oheň a sesedavost přírodních foukaných tepelných izolací
ŘešitelWaldstein Petr Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuCílem projektu bude stanovit předběžný stupeň hořlavosti vybraných přírodních foukaných tepelných izolací. Foukané přírodní izolace se nejvíce využívají v dřevostavbách a právě požární odolnost je jedním z klíčových faktorů pro jejich navrhování. Požární odolnost obvodových konstrukcí z přírodních materiálů výrazně ovlivňuje skladby konstrukcí a hraje velmi důležitou roli i při stavebním řízení. V rámci výzkumných projektů SGS SP2013/147 s názvem Ověření vlastností foukaných přírodních izolací byl proveden výzkum zaměřený na stanovení součinitele tepelné vodivosti drcené slámy a byla ověřena vhodnost použití tohoto materiálu pro foukané tepelné izolace. Dalším krokem ve výzkumu bude ověření reakce drcené slámy na působení ohně. V rámci projektu budou provedeny předběžné požární zkoušky. Výsledkem požární zkoušky v laboratoři ITC Zlín bude zjištění, jakým způsobem reaguje drcená sláma na působení ohně. Stavební výrobky se dle ČSN EN 73 13501-1 zatřiďují do tříd reakce na oheň A1 až E, F. Požární zkouškou v laboratoři ITC lze zjistit, zdali bude mít drcená sláma reakci na oheň třídy D, E, F. Zařazení do tříd lepších A1, A2, B, C není zvoleným typem zkoušky možné. Pokud bychom chtěli zkoumaný materiál zatřídit přesně dle normy, bylo by nutné provést náročnější a nákladnější zkoušky ve specializovaných laboratořích. Pro prvotní ověření reakce na oheň (stupně hořlavosti) drcené slámy je však tato zkouška dostačující. Proto byl použit termín „předběžný stupeň hořlavosti“ a „předběžné požární zkoušky“.

Sekundárním cílem projektu bude pokračování ve vývoji metodiky zkoušky sesedavosti přírodních foukaných izolací. Metodika měření sesedavosti byla rozpracována v roce 2013 v rámci SGS SP2013/147. Pro upřesnění metodiky bude nutné provést další série měření sesedavosti. Budou zkoušeny různé objemové hmotnosti materiálů, různé směsi materiálů (celulóza/drcená sláma). Měření sesedavosti bude provedeno na několika druzích foukaných izolací (celulóza, drcené dřevovlákno, drcená sláma).
Členové řešitelského týmuIng. Jiří Labudek, Ph.D.
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Jiří Teslík, Ph.D.
Ing. Petr Waldstein
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy výzkumu:
Určení předběžného stupně hořlavosti vybraných přírodních foukaných izolací.
Stanovení stupně hořlavosti drcené slámy bude probíhat v požární laboratoři ITC (Institut pro testování a certifikaci a.s.) ve Zlíně. Po telefonické dohodě s paní Ing. Šárkou Běťákovou byla dohodnuta cena za měření a způsob měření. Předpokládáme měření na čtyřech vzorcích přírodních foukaných izolací. Rozměry vzorků jsou 2,5/0,9 m.

Vývoj metodiky zkoušení sesedavosti foukaných přírodních izolací bude probíhat v laboratoři stavebních hmot FAST. Pro měření budou použity zkušební segmenty využívané při měřeních v roce 2013.

Harmonogram:
1.Požární zkoušky
únor – březen 2014: jednání s laboratoří ITC o volném termínu a technických detailech
březen – duben 2014: příprava zkušebních vzorků, nákup materiálu, sestavení zkušebního rámu, zkouška „fafoukání“ zkušebního rámu drcenou slámou
červen – červenec 2014: předpokládaný termín požárních zkoušek v laboratoři ITC
od července 2014: vyhodnocení výsledků, publikace výsledků

2.Dopracování metodiky sesedavosti přírodních foukaných izolací
březen – červen 2014: zkoušky sesedavosti v laboratoři FAST, předpokládáme provedení 10 sérií zkoušek
od června 2014: zpracování výsledků měření, vytvoření metodiky, publikace výsledků

Výsledky projektu budou publikovány:
2 x publikace ve sborníku konference ICCPAC 2014 (případně Envibuild 2014, EESD2014) – databáze SCOPUS
1 x článek nebodovaný (sborník FAST)


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
34800,-34800,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)28000,-28000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti6800,-6800,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady15200,-15196,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-38984,-
6. Cestovní náhrady20000,-1020,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-