Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/169
Název projektuAnalýza vybraných městských veřejných prostorů z technicko-ekonomického hlediska
ŘešitelBudina Martin Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj mladých talentovaných doktorandů v oboru městské inženýrství v oblasti urbanistické, technicko-ekonomické a typologické.

Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jakým způsobem vstupuje kvalita vybraných veřejných prostorů na celkovou kvalitu území určeného pro bydlení a komerční využití.

Námi vybraných 8 měst Moravskoslezského kraje (Hlučín, Bílovec, Fulnek, Klimkovice, Brušperk, Příbor, Hradec nad Moravicí, Štramberk) bude spadat do velikostní skupiny do 15 000 obyvatel. Ve vybraných městech a obcích bude provedena analýza a následná komparace současného stavu veřejných prostorů, konkrétně centrálních náměstí, a to včetně doprovodného mobiliáře a zeleně.Projekt bude zahrnovat zhodnocení vybraných druhů veřejných prostorů zejména z hlediska technicko-ekonomického a to ve vztahu na celkovou kvalitu prostředí a následně na samotnou kvalitu bydlení a užívání komerčních prostor v řešeném místě. Pomocí softwarového nástroje bude vytvořen model pro multikriteriální hodnocení jednotlivých faktorů.

Dílčím cílem výzkumu bude provést analýzu objemu finančních prostředků, které jednotlivé obce vynaloží na údržbu a renovaci veřejných prostor, ať už se jedná o náměstí, parky, komunikace, veřejná prostranství apod. Zjištěná data z jednotlivých rozpočtů obcí budou analyzovány a následně mezi sebou porovnávány. Databáze výsledků šetření bude znázorněna v mapovém podkladu za pomocí GIS programu.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Budina
Ing. Martin Ferko, Ph.D.
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Ing. Tomáš Nehudek
Ing. Ondřej Vašíček
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byly stanoveny tyto elementární cíle:

1. Definování veřejných prostorů pro účely projektu
2. Vymezení sledovaných sídelních útvarů
3. Hodnocení (analýza) hospodaření vybraných obcí ve vztahu k veřejným prostorům
4. Třídění získaných dat
5. Vytvoření modelu závislosti kvality vybraného veřejného prostoru na kvalitu bydlení
6. Přenesení vytvořené databáze zjištěných dat do mapového podkladu (grafické znázornění dosažených výsledků)

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující elementární cíle s popisem a otázkami v tomto složení:

a. Analýza stávajícího stavu veřejných prostorů ve vybraných sídelních útvarech – rešerše problematiky veřejných prostorů.
b. Sběr podkladů pro analýzu současného stavu – získávání a třídění veřejně dostupných informací, mapových podkladů, analýza realitního trhu a provádění místního šetření.
c. Vymezení sledovaných technicko-ekonomických aspektů
d. Shromažďování a analýza získaných dat – analýza dat získaných z veřejných rozpočtů měst a obcí, z ČSÚ (sčítání lidu apod.), analýza informací získaných při místních šetření. Získaná data bude nutno evidovat a vést v přehledné formě, aby byla zajištěna jejich jednoznačnost, úplnost a srozumitelnost.
e. Modelování vhodného modelu pro multikriteriální hodnocení – ze získaných dat a provedených analýz bude pomocí vhodných statistických metod vytvořen model vztahu kvality veřejných prostorů na celkovou kvalitu území.
f. Komparační analýza jednotlivých sídelních útvarů ve vztahu k veřejným prostorům – porovnání vynaložených finančních prostředků z rozpočtu vybraných obcí do údržby a modernizace veřejných prostorů v průběhu posledních let.
g. Vyhodnocení projektu SGS – příprava závěrečné prezentace, publikační činnost.

Harmonogram:

a. Analýza stávajícího stavu veřejných prostorů ve vybraných sídelních útvarech (3.-4. měsíc 2014)
b. Sběr podkladů pro analýzu současného stavu (3.-4. měsíc 2014)
c. Vymezení sledovaných technicko-ekonomických aspektů (4.-6. měsíc 2014)
d. Shromažďování a analýza získaných dat (6.-7. měsíc 2014)
e. Modelování vhodného modelu pro multikriteriální hodnocení (8.-10. měsíc 2014)
f. Komparační analýza jednotlivých sídelních útvarů ve vztahu k veřejným prostorům (10.-11. měsíc 2014)
g. Vyhodnocení projektu SGS (12. měsíc 2014)

- Výsledky budou publikovány formou 2 recenzovaných článků ve sbornících ke konferenci, která bude garantovat evidenci sborníku v databázi SCOPUS.
- Zjištěné výsledky budou využity při zpracování tezích disertačních prací řešitelů a následně při zpracování disertačních prací samotných

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6350,-29750,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5500,-28900,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti850,-850,-
2. Stipendia54000,-30600,-
3. Materiálové náklady2000,-1000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby22350,-26034,-
6. Cestovní náhrady5300,-2616,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-