Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/168
Název projektuExperimentální ověření numerických modelů ocelových styčníků příhradových konstrukcí
ŘešitelMachalová Anežka Ing., Ph.D.
Školitel projektuIng. Miroslav Rosmanit, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumu V praxi se stále pro výstavbu halových objektů a pro překlenutí velkých rozponů často s výhodou využívají ocelové příhradové vazníky či příhradové rámové konstrukce z dutých nebo otevřených průřezů, příp. z jejich kombinace. U velkorozponových konstrukcí je zapotřebí propojit jednotlivé dílce konstrukce, k čemuž se obvykle využívá montážních spojů s čelní deskou. U takovýchto spojů, pokud jsou namáhány tahem, je zapotřebí posoudit šrouby s uvážením případného vlivu páčení. Postupy dle současné normy jsou dosti komplikované a u spojů dutých nebo nesymetrických průřezů (např. typu L) nejsou ani přesně popsány.
V rámci tohoto projektu budou provedeny experimentální zkoušky pro ověření správnosti numerických modelů, které budou v rámci projektu také vytvářeny a rozvíjeny na základě zkušeností získaných v minulých letech při řešení předcházejících projektů (SP2012/135, SP2013/169). Celkem budou provedeny čtyři experimenty styčníků příhradových konstrukcí, které budou sloužit k verifikaci provedených numerických modelů, příp. stávajících analytických metod.
Stručný popis experimentu: Budou provedeny tahové zkoušky montážních spojů s čelní deskou tak, aby došlo k páčení šroubů a plastické deformaci čelních desek.
Cílem je pak využití získaných výsledků a poznatků k poskytnutí informací a doporučení pro řešení ocelových styčníků, které mohou být využívány v každodenní praxi.
Výsledky budou publikovány v disertační práci žadatelky, jejíž předložení se předpokládá nejpozději v prvním čtvrtletí roku 2015.
Členové řešitelského týmuIng. Anežka Machalová, Ph.D.
Dalibor Meca
Ing. Přemysl Pařenica
Ing. Miroslav Rosmanit, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Předpokládané výstupy výzkumu:

• Publikování výsledků výzkumu v recenzovaném tuzemském sborníku vědeckých prací (Sborník vědeckých prací VŠB - TU Ostrava, Řada stavební)

•Publikování a prezentace výsledků výzkumu na odborné tuzemské nebo zahraniční konferenci (Modelování v mechanice; další konference - dle finančních možností); 2 záznamy v databázi SCOPUS, příp. WoS

•Využití v doktorské disertační práci (předpokládaný termín odevzdání - nejpozději první čtvrtletí roku 2015)

Cílem projektu je poskytnutí dostatečného množství informací, návodů a doporučení pro řešení ocelových styčníků, které mohou být využívány v každodenní praxi.

Přibližný časový plán:
Únor – duben - rozvíjení numerických modelů a přípravy zkušebních vzorků
Květen – říjen - provádění experimentů
Květen – prosinec - publikování výsledků výzkumu, zpracovávání disertační práce
Září – prosinec - vyhodnocení modelů, závěry a doporučení

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
21440,-21440,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)16000,-16000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5440,-5440,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady21000,-22120,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby33660,-33705,-
6. Cestovní náhrady8400,-7235,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10500,-10500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady105000,-
Uznané náklady105000,-
Celkem běžné finanční prostředky105000,-105000,-