Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/167
Název projektuAnalýza teplotního a vlhkostního pole Crawl Space
ŘešitelKorbelová Šárka Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuZaložení nízkoenergetických tak pasivních domů má význam jak z energetického tak ekonomického hlediska.

Cílem projektu je zkoumání teplotního a vlhkostního pole Crawl Space na vybraném domě pomocí 7 teplotně-vlhkostních čidel a 7 anemometrů.

Další částí projektu je posouzení 10 teoretických modelů (lišících se výškou vzduchové mezery a možností proudění vzduchu) založení domů pomocí výpočetního softwaru. Tyto modely budou porovnány z hlediska účinnosti vzduchové mezery a energetického hlediska.
Členové řešitelského týmuIng. Šárka Korbelová
Ing. Veronika Šípková
doc. Ing. Jaroslav Solař, Ph.D.
Ing. Martina Vodičková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem je posouzení rizik v Crawl Space (průlezný prostor) u různých typů vzduchové mezery.

Měření bude provedeno na jednom objektu z důvodu dlouhodobého umístění čidel v konstrukci. Pro vytvoření doporučení, která by se měla dodržovat při tomto typu založení, je nutné zkoumat vzduchovou mezeru minimálně 6 měsíců. K vytvoření přesného profilu vzduchové mezery je třeba minimálně 7 tepelně vlhkostních čidel a 7 anemometrů. Čidla budou umístěna na každé světové straně u okraje obvodového pláště (4ks) a 3 čidla budou umístěna uprostřed vzduchové mezery.
Měření bude probíhat na stávajícím domě v místě vzduchové mezery tedy mezi spodním okrajem podlahy a zeminou. Naměřené hodnoty rychlosti a směru větru budou použity pro teoretický výpočet stejné konstrukce v softwaru Ansys. Výsledné hodnoty teplot a vlhkostí budou porovnány se skutečným naměřeným stavem.

Bude namodelováno 10 typů vzduchové mezery v programech TEPLO, AREA a Ansys. Tyto modely se budou lišit výškou vzduchové mezery a možnostmi jak může vzduch v této mezeře proudit (dle typu konstrukce podlahy – kolem trámů, patek, či základových pásů – směr větru jen v jednom směru apod.).

Cílem těchto modelů a měření je ověření tohoto způsobu řešení v našich klimatických podmínkách. Výsledkem bude souhrn doporučení, která by měla být při tomto typu řešení dodrženy.

Časový harmonogram:
Březen 2014
- Výběrové řízení na dodavatele čidel a anemometrů
- Nákup čidel
- Určení typů založení

Duben 2014
- Umístění čidel na monitorovaný objekt
- Provedení výpočtů pomocí výpočtových programů
Teplo, Area, ANSYS

Duben – listopad 2014
- Provádění měření na vybraném domě
- Publikace výsledků

Listopad – prosinec 2014
- Vyhodnocení výsledků a příprava závěrečné zprávy


Výstupem projektu bude hodnocená publikační činnost:
• Zaslání příspěvku evidovaného v databázi Scopus– 2ks

Náplň členů řešitelského týmu
• Ing. Šárka Korbelová (hlavní řešitel) – odpovídá za celý projekt, zajistí výběr dodavatele a nákup čidel, zpracovávání a vyhodnocování dat z měření, modelování ve výpočtových programech, publikační činnost
• Ing. Veronika Šípková (spoluřešitel) - pomoc při výběru a instalaci čidel do vzduchové mezery, spolupráce při modelování ve výpočtových programech (TEPLO, AREA), podíl na vyhodnocování výsledků, publikační činnost
• Ing. Martina Vodičková (spoluřešitel) – modelování ve výpočtovém programu ANSYS (proudění větru ve vzduchové mezeře), podíl na vyhodnocení dat z měření, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5001,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1699,-
2. Stipendia21500,-21500,-
3. Materiálové náklady54210,-54141,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek1130,-0,-
5. Služby0,-15969,-
6. Cestovní náhrady15460,-690,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11000,-11000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady110000,-
Uznané náklady110000,-
Celkem běžné finanční prostředky110000,-110000,-