Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/166
Název projektuVliv technologických parametrů na integritu obrobeného povrchu
ŘešitelČep Robert prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je svým zaměřením rozdělen do 4 ucelených částí:
1) Měření povrchových napětí po obrábění.
2) Geometrická přesnost a parametry obrobeného povrchu.
3) Výzkum řezných parametrů při řezání a gravírování laserem se zaměřením na možnosti importu obráběných geometrií.
4) Rozšíření možností programování pomocí Reverse Engineering.

Ad1)Měření povrchových napětí po obrábění (zodpovědný řešitel: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.):
Tato část projektu se bude zabývat sledováním povrchových a podpovrchových napětí po obrábění pomocí RTG metody na přístroj X-RAY. Podstatou této metody je měření mřížkové konstanty krystalů d využitím difrakce záření. Metoda není destruktivní a zaznamenává deformaci, která je úměrná zbytkovému napětí. Nevýhodou metody je její omezená použitelnost a omezená přesnost výsledků měření a dále nutnost použití nákladného měřícího zařízení, které musí obsluhovat vysoce kvalifikovaní pracovníci. Měření budou probíhat ve spolupráci s kolegy ze Žilinské univerzity.

Ad2)Geometrická přesnost a parametry obrobeného povrchu (zodpovědný řešitel: prof. Dr. Ing. Josef Brychta):
V této části projektu bude řešen vliv řezných a technologických parametrů (např. řezná rychlost, posuv, chlazení, tlak, fokusace, apod.) na geometrickou přesnost a parametry obrobeného povrchu. Bude zahrnovat experimenty z oblasti konvenčních (soustružení a frézování) i nekonvenčních technologií (laser, vodní paprsek). Cílem je optimalizovat tyto parametry pro snížení časové a energetické náročnosti procesu obrábění.

Ad3)Výzkum řezných parametrů při řezání a gravírování laserem se zaměřením na možnosti importu obráběných geometrií (zodpovědný řešitel: doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.):
Podstata navrhovaného projektu spočívá ve výzkumu vhodných technologických podmínek řezání a gravírování na CO2 laseru. Dále pak bude navrhovat řešení importu obráběné geometrie v rozličných formátech a následných zadání technologických podmínek v řídícím softwaru stroje.
Cílem je návrh vhodných parametrů obrábění pro různé obráběné materiály, návrh a realizace importu problematických formátů do prostředí ovládacího a řídícího softwaru řezacího a gravírovacího laseru. Jedná se o nalezení možností pro převod různých typů formátu (*.jpg, *.bmp a další) do podoby vhodné pro zadání technologických podmínek a následný postprocesing.

Ad4)Rozšíření možností programování pomocí Reverse Engineering (zodpovědný řešitel: Ing. Lenka Petřkovská, Ph.D.):
Projekt je zaměřen na rozšíření možností, které vyplývají z 3D souřadnicového měření a to využívání technologie Reverse Engineering. Pod tímto pojmem je možné představit si vytvoření 3D digitálního modelu z modelu reálného. V tomto konkrétním případě půjde o zpracování nasnímaných bodů a vyhodnocených vlastností reálného modelu. Nasnímané body se získají z 3D souřadnicového měřicího zařízení od firmy Wenzel, který máme na katedře.
Cílem projektu je zakoupení dvou počítačů s monitory, tiskárnou, myší a klávesnicemi a repro soustav a dovybavit tak laboratoř. Tuto laboratoř pak budou moci využívat studenti a Ph.D. studenti a to v návaznosti na 3D souřadnicové měření pro své výzkumy v této oblasti.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. David Hřibňák
Ing. Adam Janásek
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Ing. Pavel Nováček, Ph.D.
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. Juraj Surovský
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Ing. Tomáš Zlámal, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu budou výstupy definované podle metodiky RVVI. Předpokládají se následující výstupy:
- minimálně 2 články v časopisech s IF (Jimp).
- minimálně 2 články v časopisech nebo na konferencích evidovaných v databázích WoS a SCOPUS (Jsc, Jneimp, D).
- minimálně 3 diplomové práce.
- 1 obhájené teze disertační práce a 1 obhájená disertační práce.

Předběžný harmonogram projektu:
jaro 2014 – návrh a plán experimentální činnosti.
léto 2014 – realizace experimentů.
podzim 2014 – měření a vyhodnocení dat, ověřovací provoz.
zima 2014 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady95000,-116277,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek60000,-85414,-
5. Služby44400,-28169,-
6. Cestovní náhrady25000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory61600,-59202,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic300000,-296938,-
Plánované náklady616000,-
Uznané náklady616000,-
Celkem běžné finanční prostředky616000,-616000,-