Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/164
Název projektuAnalýza stavu napjatosti v heterogenním průřezu tunelového ostění s využitím principů inverzní analýzy
ŘešitelMohyla Marek Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuTento projekt navazuje na výsledky a závěry projektu (SP2013/140), v němž byla řešena problematika primárního ocelobetonového ostění podzemních liniových děl. Předmětem výzkumu bylo srovnání dvou nezávislých přístupů stanovování napětí v jednotlivých prvcích heterogenní struktury primárního ostění.

Hlavním cílem tohoto projektu bude nepřímé srovnání výsledků matematického modelu podzemní liniové stavby s hodnotami sledovaných veličin na skutečné stavbě. Snaha autorů bude zaměřena na zpřesnění matematického modelu s využitím principů inverzní analýzy.
Předpokládané podklady potřebné pro komparaci matematického modelu a reálné situace jsou:
- podklady geologického průzkumu,
- konvergenční měření,
- napětí v prvcích ostění.
Sledování napětí v prvcích ostění (beton, ocel) není běžně prováděnou součástí monitoringu podzemních liniových staveb. Z uvedeného důvodu bude pozornost při vyhodnocování výsledků soustředěna zejména na komparaci radiálních posunů numerického modelu primárního ostění a změřených konvergencí na skutečné stavbě.

Při řešení této problematiky budou zohledněny následující faktory:
- specifické zatížení konstrukce ostění, které je dané interakcí mezi horninovým prostředím a ostěním,
- heterogenní struktura ostění – beton, ocelové prvky a jejich prostorové uspořádání v průřezu ostění,
- proměnné deformační parametry betonu v čase, na základě kterých bude simulována proměnná tuhost ostění jednotlivých etap výstavby,
- technologický postup realizace díla.

Další faktory, které mají vliv na napětí v průřezu ostění, jsou:
- nepřesnosti při měření sledovaných (konvergenční měření, napětí v prvcích ostění),
- nekompletní nebo nedostatečná znalost geologických poměrů v zájmové lokalitě,
- redistribuce napětí v prvcích ostění v průběhu času, která je závislá na probíhajícím tuhnutí betonu a proměnném deformačním zatížení od horninového masivu.
Zohlednění těchto faktorů při tvorbě matematických modelů je při současném stavu poznání v daném vědním odvětví problematické. Z uvedeného důvodu budou tyto faktory zjednodušeny a jejich implementace do numerického modelu bude zajištěna prostřednictvím analyticko-empirických vztahů (předpoklad odevzdání diplomové práce: listopad 2014)
Členové řešitelského týmuIng. Jaroslav Holiš
Ing. Marek Mohyla, Ph.D.
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem tohoto projektu bude:
- vytvoření metodického postupu, na základě kterého bude možné při navrhování primárního ostění podzemních liniových staveb zohlednit jeho specifické zatížení horninovým masívem, technologii výstavby a proměnné přetvárné parametry ostění v čase.
- srovnaní dat modelování se skutečnými daty.
- hlubší poznání redistribuce napětí v heterogenní struktuře primárního ostění a jejich vývoj v jednotlivých konstrukčních etapách výstavby.

Prezentace výsledků projektu:
Výsledky tohoto projektu budou prezentovány formou článků, které budou publikovány ve sbornících odborných konferencí a v odborných periodikách. Důraz bude kladen na publikování v hodnocených periodikách dle nové metodiky hodnocení VaV platné pro léta 2013 až 2015 (1 x článek nebo příspěvek evidovaný v databázi SCOPUS).
Výsledky projektu budou využity při zpracování disertační práce Ing. M. Mohyly (předpoklad odevzdání disertační práce: konec roku 2014) a diplomové práce Bc. Jaroslava Holiše.

Harmonogram prací:
únor – březen: získání potřebných dat naměřených in-situ a dalších podkladů potřebných pro vytvoření matematického modelu (Mohyla, Holiš),
duben – květen: Vyhodnocení získaných dat (in-situ) a příprava vstupních parametrů pro matematické modelování (Mohyla, Holiš),
červen – srpen: Tvorba matematických modelů (Mohyla),
září – listopad: Vyhodnocení získaných výsledků a jejich publikování (Mohyla).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
33500,-33500,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25000,-25000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8500,-8500,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady1000,-68,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby9500,-10432,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-