Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/163
Název projektuSledování objemových změn vysokopecní a ocelářské strusky
ŘešitelMaršálek Jan Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuModerní trendy ve stavebnictví směřují k významné míře využití druhotných surovin. Předmětem tohoto výzkumného projektu bude sledovaní objemových změn vysokopecní a ocelářské strusky s cílem ověřit okrajové podmínky tohoto jevu. U struskových materiálů se tyto objemové změny (bobtnání) projevují především na jemnozrnné frakci. V projektu bude řešeno srovnání projevů bobtnání pomocí čtyř dlouhodobých laboratorních zkoušek (min. 6 měsíců) v upraveném CBR moždíři (Maršálek, Pinka) s minimálně dvěmi krátkodobými zkouškami v parní komoře nebo autoklávu (podle možností externích laboratoří). Tím lze stanovit míru objemových deformací s ohledem na použitou frakci (0-4 mm; 0-8 mm; 0-16 mm; 0-63 mm) struskových materiálů. Vliv na obsah jemnozrnné frakce má také hutnění jednotlivých vrstev struskového kameniva. Proto budou provedeny zkoušky otlukovosti (laboratoř stavebníh hmot FAST) tohoto stavebního materiálu a porovnána křivka zrnitosti před a po zkoušce (Maršálek, Pinka). Výsledky z laboratoří budou porovnány s výsledky kontrolních zkoušek při zabudování struskového kameniva na stavbách (Maršálek, Kresta).
Členové řešitelského týmudoc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Jan Maršálek
Ing. Miroslav Pinka
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je stanovení míry objemových deformací (bobtnání) struskových materiálů, v závislosti na použité frakci.

Přibližný časový harmonogram
Únor-září
Současné provedení 4 dlouhodobých zkoušek sledování objemových změn
Duben-květen
Provedení krátkodobých zkoušek v externích laboratořích
Červen-červenec
Zkoušky otlukovosti, zrnitostní rozbor
Srpen-září
Analýza výsledků
Srpen-listopad
Publikační činnost

Prezentace výsledků projektu:
Výsledky tohoto projektu budou prezentovány na odborných konferencích a v odborných periodikách, minimálně 2 články v databázi SCOPUS. Důraz bude kladen na publikování v hodnocených periodikách dle metodiky hodnocení VaV, platné pro léta 2013-2015.
Výsledky tohoto projektu budou využity při zpracování disertační práce Ing. J. Maršálka.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady15000,-5149,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby15200,-29783,-
6. Cestovní náhrady7000,-2268,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8400,-8400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady84000,-
Uznané náklady84000,-
Celkem běžné finanční prostředky84000,-84000,-