Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/161
Název projektuVyužití nápeku ze spalování biomasy jako plniva do betonu
ŘešitelKhestl Filip Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je využití nápeku vznikajícího při spalování biomasy v kotli jako hrubozrnného či jemnozrnného plniva do betonu. Jedná se o odpadní surovinu skelného charakteru, která může obsahovat také popel a další znečišťující látky. Tento odpad bývá značně odlišný dle použitého druhu biomasy, teploty a doby spalování. V projektu se konkrétně předpokládá s aplikací znečištěného sklovitého nápeku pórovitého charakteru, u kterého budou sledovány vhodné metody úpravy k jeho využití jako lehkého plniva kompozitního materiálu s anorganickou (cementovou) matricí. Tyto úpravy vstupní suroviny budou prováděny za současného stanovení vhodných receptur se zaměřením rovněž na trvanlivostní charakteristiky výsledného lehkého betonu.

Časový harmonogram řešení:
01.02. - 30.04. Rešerše, volba, dovoz a úprava vstupních surovin pro použití do betonu (drcení, sítové rozbory, praní, aj.), volba a příprava základních receptur na základě zjištěných vlastností vstupních surovin
1.04. - 30.11. Ověřování vlastností připravených receptur (konzistence, pevnostní charakteristiky, trvanlivostní zkoušky).
01.10. - 30.12. Publikace výsledků na konferencích uvedených ve SCOPUS či WOS, zpracování diplomové práce
14. 12. Ukončení projektu.
Členové řešitelského týmuIng. Filip Khestl, Ph.D.
Ing. Pavel Mec
Ing. Veronika Šulková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je stanovení vhodné úpravy porovitého skelného nápeku pro použití jako lehkého plniva do betonu, optimalizace receptur betonu a stanovení jeho trvanlivostních charakteristik.
V praxi znamená využití tohoto odpadního materiálu zejména snížení finančních prostředků vynakládaných na jeho skladování a likvidaci. Ve stavební praxi lze využít výsledků projektu ke zhotovení alternativních stavebních materiálů s optimalizavanými užitnými vlastnostmi, zejména s ohledem na nasákavost materiálu.

Získané poznatky v této oblasti budou uplatněny formou dvou článků na konferencích uvedených v databázi SCOPUS nebo WOS (např. WTA/CRRB2014).
Výsledky budou rovněž využity v diplomové práci studentky Bc. Veroniky Šulkové.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
14740,-14740,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)11000,-11000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3740,-3740,-
2. Stipendia14000,-14000,-
3. Materiálové náklady5000,-10417,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5260,-0,-
5. Služby27000,-10483,-
6. Cestovní náhrady6000,-22360,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-