Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/158
Název projektuVliv disperze hořlavých prachů na vybrané požárně-technické charakteristiky
ŘešitelHavelková Jana Ing.
Školitel projektuprof. Dr. Ing. Aleš Bernatík<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci tohoto projektu je vytváření prachových disperzí pro experimentální měření požárně-technických charakteristik prachu (minimální iniciační energie a výbuchové parametry). Cílem výzkumu je určení vhodných rozviřovacích tlaků a dob zpoždění iniciace pro různé typy prachových vzorků na základě jejich sypné hmotnosti a zrnitosti, která významně ovlivní jejich rozviřitelnost. Experimentální měření bude prováděno na dvou zařízeních pro stanovení požárně-technických charakteristik: minimální iniciační energie prachu – zařízení pro stanovení minimální iniciační energie MIE D 1.2 a výbuchové parametry – výbuchový autokláv VA – 250.
Při experimentálním měření výbuchových parametrů prachových vzorků je potřeba docílit dokonalého rozložení částic prachu v celém objemu testovacího zařízení. Pro rozvíření prachového vzorku je využíván tlakový vzduch, který přes rozviřovač prachový vzorek vnese do zkušebního zařízení. Rozviřovací tlak je definován pro stanovení minimální iniciační energie normou ČSN EN 13821 Prostředí s nebezpečím výbuchu - Prevence a ochrana proti výbuchu - Stanovení minimální zápalné energie směsi prachu se vzduchem na 7 barů a pro stanovení maximálních výbuchových parametrů rozviřovací tlak definuje norma ČSN EN 14 034 – Stanovení výbuchových charakteristik rozvířeného prachu na 20 barů. Tyto hodnoty jsou definovány striktně pro všechny typy prachových vzorků.
V průmyslu se ovšem vyskytují prachové vzorky různých materiálů o různé sypné hmotnosti (od prachu kovů s vysokou sypnou hmotností až po prachy s nízkou sypnou hmotností jako polyuretany či textilní prach). Pro vytvoření prachového oblaku je potřeba, aby v prachovém oblaku byla přítomna turbulence způsobena tlakovým vzduchem, která udržuje prachové částice ve vznosu. Bez přítomnosti této turbulence by se prachové částice po čase usadily jako vrstva prachu. Intenzita turbulence v čase iniciace v experimentálních zařízeních je určená rozviřovacím tlakem, tvarem nádoby a typem rozviřovače.
Členové řešitelského týmuBc. Vladan Andrejko
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík
Ing. Kateřina Derychová
Bc. Jan Hanák
Ing. Jana Havelková
Ing. Jana Havelková
Bc. Ondřej Kloda
Ing. Petr Lepík, Ph.D.
Ing. Miroslav Mynarz, Ph.D.
Ing. Michaela Skřížovská, Ph.D.
Ing. Kateřina Rezeková
Ing. Jiří Serafín, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Popis projektu:
Obsahem práce bude prozkoumání vytváření prachových disperzí pro experimentální měření vybraných požárně-technických charakteristik (minimální iniciační energie a maximální výbuchové parametry) vybraných prachových vzorků na základě sypné hmotnosti a zrnitosti vzorků hořlavých prachů. Experimentální měření budou prováděna na dvou zařízeních a to zařízení pro stanovení minimální iniciační energie MIE D 1.2 a na výbuchovém autoklávu VA – 250. U jednotlivých vzorků bude provedena spektrální analýza. Projekt je v souladu se záměry Katedry bezpečnosti práce a procesů (040) v oblasti vědeckovýzkumné činnosti.

Cíl projektu:
Cílem tohoto projektu je prozkoumat proces rozviřování prachových vzorků na dvou experimentálních zařízeních a to zařízení pro stanovení minimální iniciační energie MIE D 1.2 a výbuchovém autoklávu VA – 250. Následně zjistit vhodné rozviřovací tlaky a dobu zpoždění iniciace, které se budou lišit v závislosti na sypné hmotnosti a zrnitosti hořlavých prachů. Dalším cílem je najít možnost zpřesnění normovaného měření požárně-technických charakteristik.

Ke splnění zadaného cíle povedou následující dílčí kroky:
1) Výběr vhodných prachových vzorků na základě jejich sypných hmotností a jejich příprava na definovanou velikost zrna.
2) Pořízení videozáznamu rozvíření jednotlivých vzorků na experimentálních zařízeních při různých rozviřovacích tlacích pomocí rychloběžné kamery.
3) Vyhodnocení videozáznamů rozvíření prachových vzorků a na jejich základě určení vhodné doby zpoždění iniciace a rozviřovacího tlaku pro typ prachu na základě jeho sypné hmotnosti.
4) Naměření požárně technických charakteristik dle normových požadavků a porovnání s výsledky získanými na základě výzkumu v rámci tohoto projektu.
Výsledky a závěry experimentálních měření bude možné využít jako podklad pro následné experimentální měření vybraných požárně-technických charakteristik (minimální iniciační energie a výbuchových parametrů) hořlavých prachů jak pro oblast vědy a výzkumu tak pro praxi. Tato měření mohou významně zvýšit odborný potenciál týmu v rámci výuky, vědy a výzkumu a v neposlední řadě i při spolupráci s průmyslem. Experimenty v této oblasti také mohou nápomoci v dalším rozvoji oboru protivýbuchové ochrany na Fakultě bezpečnostního inženýrství.

Více informací je uvedeno v příloze (Příloha SP_2014_158).

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia105000,-105000,-
3. Materiálové náklady39000,-39000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby16000,-16000,-
6. Cestovní náhrady10000,-10000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17000,-17000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady187000,-
Uznané náklady187000,-
Celkem běžné finanční prostředky187000,-187000,-