Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/157
Název projektuZnalostní modelování, simulace a návrh procesů
ŘešitelŠtolfa Svatopluk Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPosláním tohoto projektu je prohlubování spolupráce mezi skupinami, které se zabývají softwarovým inženýrstvím a teoretickou informatikou a návaznost na využití v aplikační doméně vývoje zdravotnických IS ve spolupráci s katedrou kybernetiky a biomedicínského inženýrství (450).
Softwarové inženýrství obecně řeší problematikou, jak efektivně vyvíjet kvalitní software. Skupina softwarového inženýrství má znalosti v oblastech procesního řízení, automatizace procesů a jejich specifikace, a v oblasti specifikace požadavků.
Na tuto problematiku chceme navázat znalostním modelováním a simulacemi procesů a sběru požadavků v oblasti klinických procesů, které se vyznačují výraznou dynamičností a požadavky na flexibilitu při zachování legislativních pravidel a vysoké kvality ošetřování a léčby pacientů.
Částí oboru umělá inteligence je kromě simulací i problematika reprezentace znalostí. Touto problematikou se zaobírá mimo jiné část skupiny teoretické informatiky. Dalšími výzkumnými tématy této skupiny je také zpracování přirozeného jazyka, který je vhodný při sběru požadavků ze zdravotnických zařízení a tvorbě doménového slovníku.
Členové řešitelského týmuprof. RNDr. Marie Duží, CSc.
Ing. Vladimír Jarotek
Ing. David Ježek, Ph.D.
Ing. Ondřej Koběrský
Ing. Michael Alexander Košinár
Ing. Jan Kožusznik, Ph.D.
Ing. Jakub Macek
Ing. Břetislav Paláček
Ing. Svatopluk Štolfa, Ph.D.
Ing. Jakub Štolfa, Ph.D.
Ing. Radoslav Štrba
Ing. Lukáš Vích
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Specifické cíle projektu
1.) Zachycení a modelování požadavků pro tvorbu a údržbu klinických procesů s pomocí softwarové podpory.
2.) Dolování znalostí z dat, která vznikla v reálném klinickém procesu (reverse engineering), testování rozsáhlých systémů.
3.) Modelování a reprezentace statických a dynamických prvků procesů s formální znalostní podporou.
4.) Podpora procesního řízení ve zdravotnictví s pomocí simulačních metod.
Kromě definovaných cílů, tj. realizace zmíněných aktivit, budou dalším výsledkem tohoto grantu podklady pro přípravu projektů podaných v rámci externích grantových agentur. V průběhu řešení předpokládáme standardní publikační a jiné výstupy, které budou měřitelné v rámci definovaných metodologií – články v impaktovaných časopisech, konference, metodiky a postupy, disertace a diplomové práce k danému tématu a další. Během tohoto projektu hodlají řešitelé připravit nové a dopracovat rozpracované či podané články do vybraných časopisů s impaktním faktorem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia67000,-67000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek5000,-0,-
5. Služby5000,-0,-
6. Cestovní náhrady211100,-221100,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory33500,-33500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady335000,-
Uznané náklady335000,-
Celkem běžné finanční prostředky335000,-335000,-