Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/152
Název projektuProblematika zásad koncepce současných hřbitovů v rámci Evropského pozadí, jejich komplexnost a specifika v oboru architektonizace tvorby
ŘešitelPalánová Klára Ing. arch., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuRozvoj lidských sídel je ovlivněn mnoha činiteli. Některé jsou významné, jiné méně, některé působí trvale, jiné se postupem doby vytrácejí nebo pozbývají důležitosti. Jedním z těch věčně působících faktorů je problematika pohřbívání. Tyto potřeby se mění časem, ale ve svých důsledcích vyžadují dlouhodobé plánování, rezervování ploch ve správních územích obcí s domyšlením všech územně plánovacích důsledků. Je zajímavé, jak málo architektů, estétů a stavebníků se věnuje při úpravě měst a obcí otázce tak důležité pro každého z nás, jako je představa hřbitova po stránce urbanistické, architektonické a estetické. Málo kde spatříme, že nová doba hřbitovy ztvárňuje jinak, že nás něco posunuje na křižovatku vývojového proudu přibližující k evrposké kultuře a mezinárodní spojitosti. Hřbitovy u nás bývají prostě ohrazeným pozemkem se schematicky rozdělením půdy na obdélníky s nejnutnějšími cestami mezi nimi. Moderní kultura se v pohřebnictví na našem území neprojevuje. Na všech stranách chybí správný smysl hřbitova a jeho lepší prostorový obraz. V zakládání nových hřbitovů není spatřována úloha umělecká. Lepší minulost hřbitovní kultury je třeba hledat v kořenech evropského obrazu hřbitovů 18. a 19. století. Hlavní důraz klademe na nám nejbližší kulturní tradice vídeňských hřbitovů a jejich vliv na pražské a brněnské hřbitovy, jako hlavní představiltele české moderní kultury.
Předmětem výzkumu bude studovat architektonické myšlenky těchto již založených hřbitovů s citem pro terén, jejich obraz a pohyb vnesených motivů.
Cílem je ukázat problematiku hřbitovů v jejich zakládání jako veřejné zahrady, které by se měly stát hlavním veřejným uměním s promítnutím otázek tradic, současných názorů a nutností dobrých řešení v budoucnu.
V první fázi bude prováděn sběr dat, tj. z dostupné literatury, konzultací s odborníky, návštěvou a studiem vzorových realizací.
V druhé fázi bude specifikována problematika hřbitovů s důrazem na hřbitovy současné a jejich budoucí vývoj (nejen z hlediska architektonického a urbanistického, ale také společenského).
Výsledky budou prezentovány na konferenci a publikovány.
Zároveň bude výzkum sloužit Bc. Evě Proskeové (členka řešitelského týmu, uchazečka o doktorské studium jaro 2014)jako podklad pro případnou dizertační práci.
Členem řešitelského týmu je zaměstnanec Ing. arch. Jan Kovář, jako odborná podpora projektu (teoretické i prakt. zkušenosti se zakládáním a revitalizací hřbitovů, opakovaně přispívá svou přednáškou o pohřebnictví při výuce na magisterském stupni oboru arch. a stavitelství), dále studentka Ivona Dlábiková a Zuzana Tomečková, u kterých je očekáván přínos především v první fázi projektu. Řešitelka Frolíková (zaměstnanec) se bude účastnit obou fází projektu.

Harmonogram:
březen - červen 2014: analytická fáze, sběr dat, zajištění podkladů, studium literatury (nákup literatury s pomocí knihovny VŠB-TUO), návštěva a studium vzorových historických hřbitovů (v Praze, Brně a ve Vídni - pro promítnutí tradic do současných názorů je třeba studovat hřbitovy mající na současnost vliv a to jsou právě hřbitovy 18. a 19. století ve Vídni, Brně a Praze - jelikož nelze opomíjet naši nedávnou historii, kdy jsme byli součástí Rakouska-Uherska)
červen - srpen 2014: zpracování dat, práce na výstupech (příprava článku pro konferenci a článku pro recenzované periodikum a SCOPUS)
září - listopad 2014: presentování výsledků na konferenci (pravděpodobně Architektura v perspektivě, Ostrava), dopracování článku pro recenzované periodikum, SCOPUS a jejich odevzdání
prosinec 2014: závěrečná zpráva
Členové řešitelského týmuIng. arch. Ivona Dlábiková
Ing. arch. Klára Palánová, Ph.D.
Bc. Jiří Philippe Janda
Ing.arch. Jan Kovář
Bc. Eva Proskeová
Bc. Zuzana Tomečková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- aktivní účast na konferenci (např. Architektura v perspektivě, Ostrava)
- nově získané poznatky budou zveřejněny v recenzovaném článku, který bude odevzdán do recenzovaného neimpaktovaného periodika uvedeného na internetovém portále www.vyzkum.cz, v oboru AL (časopis Stavební obzor)
- druhý článek se bude ucházet o publikování v databázi SCOPUS (časopis Architektúra & urbanizmus, SAV, Bratislava, SK)
- členka řešitelského týmu - Bc. Eva Proskeová (státní závěrečná zkouška jaro 2014)- se bude v tomto školním roce ucházet o doktorské studium (přijímací řízení 05/2014), v případě jejího přijetí by usilovala o využítí poznatků při zpracování dizertační práce; účast na tomto projektu by vytvořila dobrý start pro studium

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
13400,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)10000,-10000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3400,-3400,-
2. Stipendia20100,-20100,-
3. Materiálové náklady4000,-2911,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby2500,-0,-
6. Cestovní náhrady14000,-17589,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory6000,-6000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady60000,-
Uznané náklady60000,-
Celkem běžné finanční prostředky60000,-60000,-