Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/143
Název projektuOdstraňování kovů z vodného prostředí pomocí odpadů ze spalování biomasy
ŘešitelMarcaliková Lucie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na zkoumání možností odstraňování vybraných kovů z důlních vod pomocí popela po spalování biomasy rostlinného původu.
Vzorek popela bude sítován na zvolené zrnitostní třídy. Budou specifikovány vlastnosti jednotlivých zrnitostních tříd popela stanovením jodového čísla a BET izotermy. Tyto zrnitostní třídy budou použity k odstranění vybraných kovů z důlních vod a následně budou získané výsledky porovnány s výsledky standardně používaných komerčně dostupných činidel pro odstraňování kovů srážením případně adsorpcí.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D.
Ing. Lucie Marcaliková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu bude zjistit, jak se chová a zda je popel po spalování biomasy rostlinného původu vhodný k odstraňování těžkých kovů z důlní vody. Popel bude ze spodní frakce, z roštu.
Pro experimenty bude tento popel rozsítován do několika zrnitostních tříd a dávkován v různých hmotnostních navážkách do vzorků důlních vod. Na základě získaných výsledků bude provedeno porovnání odstranění vybraných kovů. Pro srovnání účinnosti odstranění daných kovů popelem budou použita i standardně používaná komerčně dostupná činidla pro odstraňování kovů.
Získané výsledky budou zahrnuty do disertační práce a mohou být využity v praxi.


Předpokládané výstupy:
Získané výsledky budou aktivně prezentovány na tuzemských i zahraničních konferencích a v časopisech a sbornících načítaných v databázích Scopus a WoK (SGEM 2014, 2015, Inžynieria mineralna apod.). Články budou podány v roce řešení projektu, ale mohou být až ve dvouletém recenzním řízení.

Časový harmonogram:
leden – únor zpracování literární rešerše
březen – červenec odběr vzorků, laboratorní experimenty, analýzy vzorků
srpen – listopad zpracování a prezentace výsledků
prosinec zhodnocení projektu, závěrečná zpráva

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady29000,-49067,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek29000,-83442,-
5. Služby70000,-14733,-
6. Cestovní náhrady8000,-6258,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)20000,-2500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady200000,-
Uznané náklady200000,-
Celkem běžné finanční prostředky200000,-200000,-