Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/141
Název projektuVyužití laserového interferometru při kalibraci geodetických pomůcek a přístrojů a vypracování návodu pro práci s ním
ŘešitelKašný Jiří Ing.
Školitel projektuIng. Jiří Pospíšil, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVzhledem k tomu, že Institut geodézie a důlního měřictví disponuje laserovým interferometrem Reinshaw ML-10 a kalibračním vybavením, bylo by vhodné pro něj najít co nejlepší uplatnění a využití. Tento projekt by se měl tedy zaměřit na využití interferometru při kalibraci různých tipů geodetických pomůcek a přístrojů (nivelační latě, dálkoměry totálních stanic, pásem atd…).
Mezi priority tohoto projektu by mělo patřit vybudování (prodloužení) kalibrační lavice v měřické chodbě VŠB na požadovanou délku 50 m, na které by se dalo pomocí interferometru kalibrovat výše uvedená měřidla. Dalším cílem by bylo vytvoření návodu pro práci s interferometrem, který by měl soužit k výuce.
Přesnost měření interferometru se pohybuje řádově v milimetrech. Touto přesností měření by interferometr našel využití při seřizování a kalibraci obráběcích strojů a jiných strojních zařízení v průmyslové oblasti.

HARMONOGRAM
Leden – březen:
Získání odborných znalostí a praktických dovedností pro měření pomocí interferometru.

Duben – červenec:
Vybudování a úprava kalibrační lavice. Otestovat uplatnění laserového interferometru v oblasti kalibrací a průmyslové výroby (obráběcí stroje, CNC stroje).

Srpen – prosinec:
Konkrétní uplatnění interferometru při kalibraci geodetického vybavení VŠB (dálkoměry, nivelační latě, pásma). Shrnutí nově nabytých poznatků a vypracování návodu pro práci s interferometrem. Zavedení interferometru do výuky metrologie.

Členové řešitelského týmuIng. Jiří Kašný
Ing. Lukáš Krytinář
Ing. Vlastimil Molčák
Ing. Jiří Pospíšil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Získání odborných znalostí a praktických dovedností pro měření pomocí interferometru.
2. Vybudování a úprava kalibrační lavice.
3. Otestovat uplatnění laserového interferometru v oblasti kalibrací a průmyslové výroby (obráběcí stroje, CNC stroje).
4. Konkrétní uplatnění interferometru při kalibraci geodetického vybavení VŠB (dálkoměry, nivelační latě, pásma).
5. Shrnutí nově nabytých poznatků a vypracování návodu pro práci s interferometrem.
6. Zavedení interferometru do výuky metrologie.

Výsledky projektu budou publikovány v odborných časopisech a na odborných konferencích, tak aby dosáhly co nejlepšího hodnocení podle směrnice HGF_SME_09_011 - Zásady studentské grantové soutěže doplněk HGF.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady91000,-139509,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek37000,-16060,-
5. Služby23000,-39431,-
6. Cestovní náhrady19000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory25000,-25000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)25000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady250000,-
Uznané náklady250000,-
Celkem běžné finanční prostředky250000,-250000,-