Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/140
Název projektuNáhradní a nouzové zásobování vodou, vyhodnocení aktuálního stavu řešení (krizový management)
ŘešitelTeichmann Marek Ing., Ph.D. Paed.IGIP
Školitel projektuprof. Ing. Radim Briš, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na tvorbu metodiky a vyhodnocení stavu řešení náhradního a nouzového zásobování vodou měst a obcí v ČR, včetně jejího konkrétní použití pro reprezentativní soubor měst a obcí kraje Moravskoslezského (např. s využitím databáze provozovatelů veřejných vodovodů a kanalizací, plánů rozvoje vodovodů a kanalizací kraje Moravskoslezského, územně plánovacích dokumentací, dokumentací hasičských záchranných sborů, atd.). Pozornost bude též věnována aktuálnímu stavu a řešení veřejných vodovodů v ČR z hlediska spolehlivosti dodávky vody a dále zahrne návrh možností žádoucího zlepšení včetně garance udržitelného rozvoje.
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Radim Briš, CSc.
Ing. Jiří Kučera
Ing. Zbyněk Proske, Ph.D.
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc.
Ing. Marek Teichmann, Ph.D. Paed.IGIP
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Problematika náhradního a nouzového zásobování vodou bude dále řešena, přičemž byly stanoveny tyto elementární cíle:
1. Zpřehlednění stavu řešení náhradního a nouzového zásobování vodou v ČR (včetně zpřehlednění stavu veřejných vodovodů v ČR, SWOT analýza, atd.)
2. Návrh metodiky hodnocení stavu řešení náhradního a nouzového zásobování vodou
3. Návrh uceleného souhrnu opatření k žádoucímu zlepšení

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující elementární cíle s popisem a otázkami v tomto složení:
a. Rešerše informačních zdrojů – sběr potřebných a dostupných dat
b. Zpřehlednění podkladů – podklady legislativní, normativní a další, kritická analýza
c. Souhrnné vyhodnocení stavu – zajištění náhradního a nouzového zásobování vodou měst a obcí v kraji Moravskoslezském
d. Návrh konkrétních operativních opatření v kraji Moravskoslezském
e. Návrh programu výhledových opatření v kraji Moravskoslezském – v krátkodobém, střednědobém i dlouhodobém časovém horizontu.

Časový harmonogram:
Elementární cíle:
05-08/2014 Zpřehlednění stavu řešení náhradního a nouzového zásobování vodou
07-10/2014 Návrh metodiky hodnocení stavu náhradního a nouzového zásobování vodou
08-11/2014 Návrh uceleného souhrnu opatření k žádoucímu zlepšení
Dílčí cíle:
03-06/2014 Rešerše informačních zdrojů, sběr dat
05-06/2014 Zpřehlednění podkladů (kritická analýza)
05-08/2014 Souhrnné vyhodnocení stavu
07-10/2014 Návrh konkrétních operativních opatření
10-11/2014 Návrh programu výhledových opatření
12/2014 Vyhodnocení projektu SGS

Náplň prací členů řešitelského týmu:
prof. Ing. Radim Briš, CSc. – metodické vedení v problematice matematického modelování
doc. Ing. Petr Šrytr, CSc. – metodické vedení v problematice technické infrastruktury
Ing. Marek Teichmann – vlastní řešení SGS
Ing. Zbyněk Proske - vlastní řešení SGS
Ing. Jiří Kučera - vlastní řešení SGS

Výsledkem projektu budou výstupy výše popsaných cílů a úkolů, především tedy návrh metodiky hodnocení stavu řešení náhradního a nouzového zásobování vodou měst a obcí v ČR a dále návrh uceleného souboru opatření k žádoucímu zlepšení stavu v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu.
Tyto výsledky projektu budou publikovány v recenzovaných časopisech, např. časopis Stavebnictví (1 článek), Správca bytových domov – Slovensko (1 článek), ve Sborníku vědeckých prací FAST VŠB-TU Ostrava (1 článek) a v databázi SCOPUS (1 článek). Výstupy budou dále prezentovány na odborných konferencích, jako jsou např. Vodovody - kanalizace 2014 pořádanou SOVAK ČR, konference o bezvýkopových technologiích NODIG 2014, H2O aj.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17360,-17360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)16000,-16000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1360,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady1000,-1397,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby20000,-22961,-
6. Cestovní náhrady8640,-5282,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-