Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/135
Název projektuObjektivizace modelů rozvoje brownfields v prostředí MDM
ŘešitelEndel Stanislav Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na podporu a individuální rozvoj mladých doktorandů oboru Městské inženýrství a stavitelství v problematice rozvoje a regenerace brownfields, tedy ve vysoce aktuální oblasti trvale udržitelného rozvoje území.
Projekt navazuje na SGS SP2013/87, ve kterém řešitelé modelovali dlouhodobý vliv regenerace brownfields na území a vše porovnávali se situací v případě podobné výstavby na zelené louce, a to pomocí softwaru Modifikovaný dynamický model (MDM2010). Jedná se o software matematického modelování, který na základě vložených stochastických dat umožňuje dynamicky modelovat budoucí rozvoj území a díky multikriteriálnímu hodnocení sledovat předpokládané budoucí změny. Bohužel při řešení projektu bylo zjištěno, že tvorba modelů v tomto prostředí je poměrně náročná a vyžaduje předchozí dlouhodobé studium samotného softwaru a jeho principů fungování. Navíc modely jsou často velmi subjektivní.
Předmětem výzkumu bude tedy vytvoření kolekce prvků, které jsou v rámci regenerace brownfields nejčastěji ovlivňovány, popř. tuto regeneraci samy ovlivňují. Pro každý prvek pak bude vytvořeno několik objektivně měřitelných charakteristik, které tak usnadní tvorbu modelu. Veškerý výběr prvků i soubor hodnotících kritérií bude důsledně konzultován s odborníky, kteří se problematikou brownfields dlouhodobě zabývají. Celková funkčnost a správnost navrženého řešení bude ověřena softwarem MDM2010 na několika modelových příkladech brownfields.
Pro budoucí uživatele MDM pak tedy bude vytvoření modelu mnohem jednodušší a omezí se pouze na zjištění hodnoty těchto předem stanovených charakteristik, čímž se míra subjektivity modelu velmi sníží.
Vzhledem k tomu, že software umožňuje do modelu implementovat i pokročilejší nástroje modelování, jako jsou externí zásahy, intervence vazeb, atd., bude vytvořen také soubor těchto nejčastěji uvažovaných nástrojů, které se mohou při regeneraci brownfields uplatnit.
Potřebnost projektu vychází z absence jednoduché univerzálně použitelné analýzy pro hodnocení vlivu brownfields na území z hlediska urbanistického, sociálního, atd.

Členové řešitelského týmuIng. Eva Wernerová, Ph.D.
Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc.
Ing. Natálie Szeligová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byl stanoven tento cíl:

Vytvoření objektivního hodnocení pro kolekce prvků, které jsou nutné k dynamickému modelování vlivů rozvoje brownfields v prostředí MDM.

Dílčími cíli projektu jsou položky rozšiřující cíl projektu s popisem v tomto složení:

• Sběr dat - studium literatury a dostupných odborných článků, které uvádějí metodiky hodnocení regenerace brownfields a možné způsoby tohoto hodnocení.
• Návrh jednotlivých prvků, které doprovázejí proces regenerace brownfield – návrh bude konzultován s odborníky na danou problematiku.
• Vytvoření souboru hodnotících kriterií pro každý zvolený prvek.
• Výběr několika brownfields pro ověření dílčích výsledků - výběr bude vycházet z dříve provedených inventarizací a terénních průzkumů.
• Vytipování možného nového využití vybraných brownfields - pokud je návrh nového využití již zpracován, bude převzat.
• Aplikace dat na konkrétní vybrané brownfields - vytvoření mentálních modelů, na základě kterých bude prováděno modelování.
• Modelování jednotlivých regenerací v prostředí MDM - sledování chování modelů, odstranění případných chyb.
• Shrnutí, zobecnění, závěr, doporučení – interpretace výsledků obsažena v závěrech k danému výzkumu.

Harmonogram projektu:
sběr dat - březen
návrh prvků - březen, duben
vytvoření souboru hodnoticích kriterií - duben, květen, červen
výběr brownfields pro ověření - červenec
vytipování možného využití brownfield - červenec, srpen
aplikace dat na vybraný brownfield - září, říjen
modelování v MDM - říjen, listopad
vyhodnocení projektu, shrnutí - prosinec

Výsledky budou publikovány na mezinárodních konferencích 4th International Conference of Civil Engineering and Transportation (výstup bude zařazen do databáze SCOPUS) a 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction. Výsledky výzkumu budou rovněž použity pro dopracování disertačních prací řešitelů.

pozn. Školitelem projektu je prof. Ing. Vítězslav Kuta, CSc., který je členem řešitelského týmu. Bohužel zatím není možno jej zavést do informačního systému.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
25100,-25100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)20000,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia10000,-10000,-
3. Materiálové náklady3000,-2574,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby24360,-27041,-
6. Cestovní náhrady9540,-7285,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-