Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/134
Název projektuMineralizace rostlého dřeva organokřemičitany a její vliv na vybrané fyzikálně - mechanické vlastnosti ošetřeného materiálu
ŘešitelMajstríková Tereza Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br /> doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPo zabudování do konstrukce je dřevěný prvek vystaven působení vlhkosti, která má zásadní vliv na jeho deformace, poruchy a také změnu některých materiálových parametrů. Zvýšenému příjmu kapalné vody lze zabránit vhodným ošetřením, například na principu mineralizace dřeva, kdy jsou nahrazeny organické látky minerálními (především oxidem křemičitým). U tohoto druhu ošetření předpokládáme, že bude ovlivněna trvanlivost materiálu, vlhkostní chování, ale i další fyzikálně – mechanické vlastnosti. Pro aplikaci ve stavebnictví je nezbytné zjistit, do jaké míry jsou ovlivněny právě zmíněné fyzikálně – mechanické parametry, zejména pak pevnost a hustota dřeva. Závislost mezi stupněm mineralizace a příslušným fyzikálně – mechanickým parametrem je nutné ověřit především použitím vhodného laboratorního měření, či experimentu. Stanovení pevnosti bude probíhat na malých bezvadých vzorcích, na kterých bude sledována zejména pevnost v tlaku ve směru vláken, případně kolmo na vlákna. Změna jednotlivých fyzikálně - mechanických parametrů materiálu je závislá na vzdálenosti od povrchu vzorků. Z tohoto důvodu bude provedeno také odporové vrtání resistographem. Případně je možné doplnit tato měření o příslušnou analytickou metodu (např. IČ spektroskopii, rentgenovou fluorescenční spektroskopii apod.). Předmět specifického výzkumu souvisí s tématem mé disertační práce.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Sylvie Slunská
Ing. Pavel Mec
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
Ing. Petr Rezek
doc. Ing. Jiří Ščučka, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Prezentace výsledků formou příspěvků na jedné tuzemské konferenci a ve dvou časopisech z databáze SCOPUS. Výsledky budou sloužit pro vypracování disertační práce.
Dosažené výsledky by měly vést k lepšímu pochopení vlivu umělé mineralizace na vybrané fyzikálně – mechanické vlastnosti dřeva, zejména na pevnostní parametry.
Harmonogram:
únor až březen - teoretická příprava experimentu, příprava vzorků
březen až červen – provádění laboratorních zkoušek a experimentů, srovnání se závěry již provedených analytických měření
červen až září – doplnění analytických zkoušek, vyhodnocování výsledků
září - prosinec – vyhodnocování získaných výsledků, publikační činnost

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-22100,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-17000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5100,-5100,-
2. Stipendia8000,-6000,-
3. Materiálové náklady8000,-9193,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby23400,-16432,-
6. Cestovní náhrady8000,-13775,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory7500,-7500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady75000,-
Uznané náklady75000,-
Celkem běžné finanční prostředky75000,-75000,-