Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/133
Název projektuHodnocení příspěvků resuspenze prachujako zdroje sekundárních emisí PAU na Ostravsku
ŘešitelČajová Lucie Ing.
Školitel projektudoc. RNDr. Václav Dombek, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuZájmovým územím pro náš výzkum PAU v sekundárních emisích je Ostravský region. V této lokalitě se nachází velké množství známek po metalurgické a hornické činnosti. Většina těchto pozůstatků je tvořena haldami (odvaly), na kterých jsou usazeny prachové částice. Ty se následně erozí, těžbou, rekultivací a podobně dostávají do ovzduší a stávají se z nich tak sekundární zdroje emisí znečišťující ovzduší v regionu.
V současné době není k dispozici výzkum složení této druhotné prašnosti v našem regionu a také nejsou k dispozici data, díky nimž by bylo možno vypočítat emise PAU z odvalů a okolí průmyslových areálů.
V rámci výzkumu dojde k odebrání vzorků povrchové prašnosti z vytipovaných lokalit a vzorky budou následně hodnoceny na chemické složení vzhledem k PAU. Následně bude provedeno vyhodnocení získaných dat a jejich vzájemné porovnání.
Členové řešitelského týmudoc. RNDr. Václav Dombek, CSc.
Ing. Lucie Čajová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- vyhodnocení chemického a mineralogického složení povrchové vrstvy na vytipovaných odvalech a průmyslových prašných areálech se zaměřením na polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU)
- vzájemné porovnání potencionálního vlivu jednotlivých lokalit na kvalitu ovzduší v jejich okolí a na možní zdravotní rizika

Hlavním cílem výzkumu je získat nové informace a poznatky o vlivu PAU nacházejícím se v sekundárních emisích na zdraví a jejich podíl v ovzduší vzhledem k celkovým emisím. Zjištěné informace a závěry budou publikovány v odborném věděckém tisku.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady80000,-62044,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek55000,-28229,-
5. Služby0,-61733,-
6. Cestovní náhrady10000,-7994,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)15000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady199000,-
Uznané náklady199000,-
Celkem běžné finanční prostředky199000,-199000,-