Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/130
Název projektuStanovení logaritmického dekrementu útlumu konstruce elektrárenského kotle
ŘešitelProtivínský Jiří Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem řešení projektu je stanovení přibližné hodnoty součinitele vnitřního útlumu konstrukce elektrárenského kotle. Rozsah řešení je omezen na kotle s vertikálním prouděním spalin (tzv. "Vertikální" či "Věžové" kotle) pracující na odpadní teplo vzniklé v jiném zařízení. Hodnota zmiňovaného součinitele vnitřního útlumu je stanovena v platných normách obecně pro šroubované ocelové konstrukce na 4%. Konstrukce Vertikálních kotlů se ovšem od běžných konstrukcí liší natolik zásadně, že se můžeme oprávněně domnívat, že budou mít hodnotu tohoto součinitele významně vyšší. Konstrukce Vertikálních kotlů se totiž vyznačují tím, že velká část hmotnosti nesených zařízení je na nosné konstrukci zavěšena a funguje tedy současně jako dynamický tlumič. Hmotnost zavěšené technologie navíc dosahuje i čtyřnásobku hmotnosti nosné konstrukce.

Při seizmické analýze konstrukce vstupuje logaritmický dekrement útlumu do výpočtu jako jedna z ze zásadních vstupních veličin ovlivňujích odezvu konstrukce na dynamické buzení. Její přesnější určení pro vymezený typ konstrukce by vedlo k hospodárnějšímu návrhu konstrukce při ponechání požadované úrovně bezpečnosti.

Tento výzkum navazuje na projekt SGS 2013/93, ve kterém byly dynamické vlastnosti soustavy ocelová konstrukce s kotlem studovány analiticky. Jedním z výstupů projektu SGS 2013/93 je i předběžný návrh dynamického experimentu na reálné konstrukci kotle v elektrárně Vřesová. Finanční a organizační náročnost takového experimentu na funkčním zařízení během odstávky, by bylo ovšem značné. V rámci tohoto projeku bychom tedy rádi stanovili alespoň přibližně hledaný parametr na zjednodušeném fyzikálním modelu.

Harmonogram řešení:
01-04/2014 Zpracování výchozí teoretické základny
02-04/2014 Tvorba výpočetního modelu MKP fyzikálního modelu
05-08/2014 Tvorba fyzikálního modelu
09-10/2014 Realizace experimentu
11-12/2014 Vypracování závěrečné zprávy
01-12/2014 Průběžné verbální a neverbální výstupy (příspěvky, články apod)
Členové řešitelského týmuprof. Ing. Martin Krejsa, Ph.D.
Ing. Jiří Protivínský
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Zpracování anylýzi dynamické odezvy konstrukce Vertikálního kotle na odpadní teplo
2. Zhotovení velmi zjednodušeného fyzikálního modelu použitelného pro další dynamické experimenty

Cíl projektu bude naplněn následujícími výstupy:
1) Prezentace příspěvku na konferenci Modelování v mechanice 2014
2) Příspěvek na konferenci bez aktivní účasti s publikováním příspěvku ve sborníku evidovaného v databázi Scopus
3) Obhájení tezí disertační práce (odevzdány budou v II/2014)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16700,-16700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)15000,-15000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia0,-0,-
3. Materiálové náklady20300,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby35000,-55300,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-