Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/129
Název projektuOvěření normového zkušebního postupu krátkodobého modulu pružnosti při zkoušení trubek vytvrzovaných na místě dle normy EN ISO 178 podle modifikace C normy EN ISO11296-4 ve zkušebnách v rámci EU.
ŘešitelCigler Otakar Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuTento projekt se zabývá metodikou zkoušení hadicových vložek (tzv. trubek vytvrzovaných na místě – systém CIPP) podle ČSN EN ISO 11296-4. Hadicové vložky jsou pryskyřicí nasycené flexibilní hadice z netkané jehličkové plsti (tzv. nevyztužené kompozity) nebo ze skelného vlákna (tzv. vyztužené kompozity). Tyto vložky jsou průmyslově vyráběny v nevytvrzeném stavu, tedy jako flexibilní hadice s „nulovými mechanickými parametry“ a dopraveny na staveniště. Poté se vložka nainstaluje do stávajícího potrubí a vytvrdí se vytvrzením pryskyřice), čímž získá finální mechanické parametry a tím může plnit svou provozní a mechanickou funkci jako trubka v trubce.

Jelikož se jedná o vytvrzování na stavbě za proměnlivých staveništních podmínek, je velmi důležité laboratorně kontrolovat dosažení předpokládaných mechanických parametrů na odebraných vzorcích. Tyto zkoušky přesně definuje harmonizovaná norma ČSN EN ISO 11296-4. Standardní zkouškou pro ověření mechanických vlastností je stanovení pevnosti v ohybu resp. stanovení ohybových vlastností podle ČSN EN ISO 178 v modifikaci podle ČSN EN ISO 11296-4, příloha C.
Parametry získané touto zkouškou jsou:
- Tloušťka stěny kompozitu (staticky relevantní vrstvy) em
- Celková tloušťka stěny e
- Krátkodobý modul pružnosti
- Napětí na mezi pevnosti

Praktické zkušenosti ukazují, že i při existenci harmonizované normy a tedy i harmonizovaného zkušebního postupu, dochází u měření identického matriálu v různých zkušebnách v rámci EU k výrazně odlišným výsledným hodnotám. Jelikož k těmto výrazným odchylkám dochází především u vyztužených kompozitů. Panuje obecný předpoklad, že to může být dáno především chybným měřením tloušťky stěny kompozitu (resp. staticky relevantní tloušťky stěny), která není bez podrobné znalosti konstrukce stěny vložky jednoduše určitelná.
Podstatou projektu tedy bude provedení ověřovací kruhové zkoušky v rámci laboratoří v EU (především Polsko, ČR, Německo, případně Francie). Z důvodu co nejpřesnějšího srovnání a tím plnohodnotného ověření zkušebního postupu bude postupně zkoušena jedná identická sada 5ti vzorků jednoho materiálu (vložka s vyztuženým kompozitem) v různých laboratořích. Měření bude probíhat nedestruktivně, tedy jen do ca. 70 % napětí na mezi pevnosti. Napětí na mezi pevnosti v tomto případě nebude ověřováno, neboť by došlo k destrukci vzorku. Porovnání zkušebních postupů, resp. naměřených hodnot bude z tohoto důvodu provedeno především na výsledném modulu pružnosti. Pro analýzu chybových faktorů a odchylek měření poté poslouží hlavně údaje o měření tlouštěk stěn.
V rámci projektu plánujeme odzkoušet zkušební sadu (tj. 5 vzorků) minimálně v 8 akreditovaných laboratořích v EU, které se těmito zkouškami zabývají. V České Republice bychom chtěli oslovit 3 laboratoře – ITC Zlín a.s., SYNPO Pardubice a.s., TÚZS s.p.. V Německu minimálně 2 laboratoře, a to především IKT GmbH a Siebert und Knipschiel GmbH. Potenciální zkušebny v Posku momentálně ověřujeme.
V rámci projektu budou veškeré charakteristiky ověřeny taktéž řešitelským týmem v laboratoři stavebních hmot FAST VŠB – TUO.
K tomuto tématu nebyly doposud v ČR publikovány žádné odborné články. Ověřování těchto zkušebních postupů z uvedených zemí proběhlo prozatím jen v akreditovaných zkušebních laboratořích v Německu. Na mezinárodní úrovni se tímto tématem prozatím nikdo nezabýval.

Členové řešitelského týmuIng. Otakar Cigler
doc. Ing. Karel Kubečka, Ph.D.
Ing. Martina Vodičková
Ing. Petr Waldstein
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1) Cílem projektu bude ověřit metodiku zkoušení modulu pružnosti podle EN ISO 178 podle modifikace metody dle přílohy C normy EN ISO 11296-4. A především měření tloušťky stěny kompozitu, jelikož nesprávné měření této veličiny výrazně ovlivňuje výsledný modul pružnosti. Toto ověření bude provedeno nedestruktivní kruhovou zkouškou min. v 8 akreditovaných zkušebních laboratoří v rámci EU na jedné identické sadě zkušebních vzorků, přičemž tato sada bude obsahovat 5ks vzorků.

2) Zpracování a analýza výsledků a stanovení chybových faktorů zkušebních postupů

3) Výsledky a výstupy z projektu budou využity a zpracovány v disertační práci Ing. Otakara Ciglera.

4) V případě potvrzení praktického předpokladu bude cílem návrh vhodné metodiky zkoušení tak, aby se eliminovaly chyby při zkoušení vložek s vyztuženým kompozitem. Případně návrh na úpravu ČSN EN ISO 11296-4, tak aby bylo zabezpečeno správné měření tloušťky stěny kompozitu a tím správné stanovení modulu pružnosti. Tím bude maximálně zajištěn praktický přínos této práce.

5) V případě zjištění chyb v měření u jednotlivých zkušebních laboratoří budou tyto informovány o výsledku a chybném postupu.

6) Výsledky a výstupy z projektu budou minimálně 2x publikovány ve sborníku konferencí s uveřejněním v databázi WoS nebo SCOPUS

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
20100,-13400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)18400,-13400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-0,-
2. Stipendia0,-6700,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby40000,-69900,-
6. Cestovní náhrady29900,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-