Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/127
Název projektuVýzkum znečišťování životního prostředí
ŘešitelMichalík Jiří Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu budou specializovaná měření negativních faktorů v životním prostředí se zaměřením především na ovzduší a hluk. V případě ovzduší se bude jednat o prozkoumání výškového znečištění, což znamená měřit koncentraci prachových částic v jednotlivých vrstvách vzduchu a to, jak se tyto koncentrace šíří. Zejména se jedná o přesnější popis inverzních situací a rozložení prachových částic, včetně stanovení podílu jednotlivých podílů zdrojů znečišťování ovzduší na celkové imisní zátěži. Naše pracoviště se dlouhodobě zabývá hodnocením emisně – imisních vztahů s využitím matematického modelování rozptylu znečišťujících látek v ovzduší a získaná měření budou sloužit ke zpřesnění matematického modelování za normálních i okrajových podmínek. Takto získané výsledky bude možno použít v lokálním i regionálním měřítku a Ostrava a okolí je pro takováto měření přímo ideální lokalitou.
V případě hlukové zátěže se bude jednat o detailní měření specifických zdrojů hluku v různých režimech jejich provozu v různých prostředích a za odlišných meteorologických podmínek. Naše pracoviště má k dispozici špičkový SW pro modelování šíření hlukové zátěže a námi získaná měření specifických zdrojů hluku za nestandartních podmínek v prostředí budou sloužit ke zpřesnění výsledků modelování.
Členové řešitelského týmuIng. Vera Abramova
Bc. Barbora Bajgarová
Ing. Ekaterina Basova
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
Bc. Petr Lejsal
Ing. Jiří Michalík, Ph.D.
Ing. Martin Pova
Ing. Sergey Tykvinskii
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem projektu je zapojení studentů různých oborů na úzce specifických, netradičních a mnohdy ojedinělých měřeních negativních faktorů ovlivňujících kvalitu životního prostředí a zároveň jejich aplikaci pro potřeby matematického modelování šíření těchto faktorů. Studenti budou provádět letová měření znečištění ovzduší a měření hlukové zátěže. Předpokládá se účast studentů doktorského studia na řízení projektu ve spolupráci s pedagogy a využití výsledků měření při účasti dalších studentů v rámci jejich prací.
Dalším cílem je využití výsledků měření pro případnou přípravu metodiky těchto specifických měření, pro zpřesnění výsledků matematického modelování za nestandartních a specifických podmínek.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
9380,-9450,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)7000,-7000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2380,-2450,-
2. Stipendia20000,-20000,-
3. Materiálové náklady13620,-48907,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek74900,-44287,-
5. Služby32000,-2587,-
6. Cestovní náhrady40000,-59949,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory21100,-21100,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-4719,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady211000,-
Uznané náklady210999,-
Celkem běžné finanční prostředky211000,-210999,-