Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/126
Název projektuVícekriteriální metody hodnocení variant včetně aplikace na skupinové rozhodování v oblasti podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu.
ŘešitelKashi Kateřina Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je rozbor využití širšího spektra metod vícekriteriálního rozhodování na reálné ekonomické problémy, které jsou v praxi řešeny skupinou rozhodovatelů. Projekt se zaměřuje na oblast vícekriteriálního rozhodování z pohledu vědní disciplíny, která se průřezově týká řešení problematiky výběru alternativ, přiřazovaní vah a stanovování priorit. Projekt je zaměřen na výzkum v oblasti dekompozičních metod vícekriteriálního hodnocení variant (MADM), které lze využít pro stanovování optimálního rozdělení vah kritérií, atributů nebo proměnných při řešení úloh v oboru podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu. Do většiny rozhodovacích procesů je zapojen více než jeden rozhodovatel, proto je nutné analyzovat strukturu řešených problémů, vstupní data a využití výsledků řešení z pohledu skupinového rozhodování (GDM). Následně je potřeba roztřídit a zobecnit vybraná řešení pro ekonomické úlohy, např. investiční rozhodování, hodnocení výkonnosti dle ekonomických ukazatelů, ohodnocení faktorů vstupujících do manažerského rozhodování, hodnocení výkonnosti podniku dle metodiky Balance Scorecard, hodnocení společenské odpovědnosti firem, aplikace v oblasti řízení lidských zdrojů, řízení vztahů se zákazníky (CRM) a marketingovém řízení. Problematika skupinového rozhodování je velmi důležitým aspektem vícekriteriálního hodnocení variant a jeho uplatnění v praxi. Zkoumán bude především vliv většího počtu rozhodovatelů na proces a výsledek rozhodování, konzistenci rozhodování a praktické použití na vybrané problémy. Dalšími podpůrnými metodami, které budou v rámci projektu využity, jsou faktorová analýza a modelování strukturních rovnic. Jednotlivé metody jsou popsány v příloze 1.
V rámci výzkumu budou uvažovány následující oblasti, jejichž řešení bude přiděleno jednotlivých členům týmu: a) podniková ekonomika, b) management, c) finance, d) marketing, e) účetnictví, f) veřejná správa. Projekt tematicky navazuje na předchozí výsledky projektu studentské grantové soutěže SP 173/2013 Aplikace dekompozičních vícekriteriálních metod MADM v oblasti podnikové ekonomiky a managementu.
Metody vícektriteriálního rozhodování (MADM – multiple attribute decision making methods) jsou v současné době aplikovány na řešení široké oblasti ekonomických úloh. Tento soubor metod se zaměřuje především na vícenásobná a často konfliktní kritéria nebo atributy, používané při posuzování alternativ v případech, kdy je nutné zohlednit kompromisy a následky přijatých rozhodnutí. Při výběru variant uvažujeme konečný počet alternativ a tyto jsou známy a priori. Samostatnou kapitolou je také skupinové rozhodování a jeho kompozice v rámci aplikace metod MADM.
Skupinové rozhodování (GDM – group decision making) umožňuje zpřesnit a objektivizovat rozhodovací proces. Skupinové posouzení kritérií a variant nabízí větší množství pohledů a názorů. Zároveň je možné celý rozhodovací proces a jeho hierarchii v případě metody AHP nebo síť v případě metody ANP rozčlenit a vytvořit specializované skupiny rozhodovatelů, jejichž úkolem je stanovit alternativy, identifikovat vhodná kritéria a posoudit jejich vliv. Rozhodování jednotlivce je silně ovlivněno jeho jedinečným subjektivním pohledem i v případě, že se jedná o expertní posouzení. Vícekriteriální metody hodnocení variant umožňují variabilitu zavedení GDM. Je možné rozhodování provádět společně nebo samostatně a podle toho přidělovat preference a váhy kritérií. Problematika skupinového rozhodování se také opírá o teorii chování jednotlivců ve skupinách.
Výstupem projektu by měl být ucelený soubor aplikací metod vícekriteriálního hodnocení variant ve skupinovém rozhodování a jeho dalšího rozvoje a uplatnitelnosti v praxi oboru podnikové ekonomiky, managementu, financí a marketingu. Na jeho základě bude rozšířena typologie obecně aplikovatelných úloh navazující na předchozí projekt SGS. Aplikace těchto metod by měla být prakticky využitelná pro personální řízení společnosti, finance, marketing a strategické plánování organizace (BSC).
Členové týmu plánují uspořádání speciálního semináře pro studenty doktorských a navazujících magisterských programů v návaznosti na vědecké, diplomové či seminární práce.Metodika a postup řešení:
Řešení projektu se bude v prvé řadě opírat o sekundární zdroje. Východiskem je návaznost na předchozí projekt SGS a dosavadních publikací autorů zaměřených na aplikaci MADM metod. Dále zpracování teoretické báze na základě studia odborné literatury. Výsledný soubor bude roztříděn do kategorií dle oborového a vědeckého zaměření.
Cílem prvního výzkumu bude srovnání nároků na řešení a praktické využití výsledků. Současně bude proveden výzkum zaměřený na využívání kompetenčních modelů pro různé personální činnosti a jejich rozšíření o aplikaci MADM. Dalším krokem bude hledání praktického uplatnění uvedených přístupů a metod na reálné ekonomické problémy v řešených oblastech a řešení aplikací na v reálných podmínkách. Výstupem tohoto kroku budou vědecké články publikované na vědeckých konferencích a v časopisech.
Základní definice a matematické formulace vybraných metod jsou uvedeny v příloze 1.
Harmonogram řešení:
• Příprava a realizace výzkumného projektu (koncepce řešení, rozdělení úkolů v projektovém týmu, podrobný plán řešení), výstupem bude plán rozdělení práce jednotlivých členů, leden-březen 2014.
• Získání poznatků literatury, sběr odborných článků na téma řešení (tvorba databáze úloh a následné třídění dle odborného zařazení, rešerše článků, strukturalizace nalezených metodologických řešení a jejich zobecnění, tvorba typologie), výstupem bude ucelený přehled použitelných příkladů řešení problémů ve vybraných ekonomických oborech, březen-duben, 2014.
• Aplikace vhodných metod pro řešení vybraných ekonomických úloh členy týmu. Realizace průzkumu v oblasti lidských zdrojů. Výstupem budou odborné publikace – příspěvky na konference, články do recenzovaných časopisů, duben – srpen, 2014.
• Zpracování výsledků průzkumu a zpracování výsledků srpen – říjen, 2014.
• Zpracování dílčích výstupů v článcích, které budou odeslány do impaktovaných časopisů, září-prosinec, 2014.
• Finalizace výstupů projektu, vyhodnocení dosažených výsledků, zpracování závěrečné zprávy, vyúčtování a uzavření projektu listopad – prosinec, 2014.Literatura:
BRANS, Jean-Pierre a Bertrand MARESCHAL. PROMTHEE methods for MCDM Readings in Multiple Criteria Decision Aid. 1. vyd. Carlos A. Bana e Costa. New York: Springer Verlag, 1990, s. 216-252. ISBN 978-3642759376.
KEENY, Ralph L. a Howard RAIFFA. Decisions with Multiple Objectives: Preferences and Value Trade-Offs. 1. vyd. New York: John Wiley & Sons, 1976, 592 s. ISBN 0521-43883-7.
RAVINDRAN Ravi A. a Abu S. M. MASUD. Multiple Criteria Decision Making. Operations Research and Management Science Handbook. 1. vyd. Ravi A. Ravindran. Boca Raton: CRC Press, 2008, 5-1 - 5.41. ISBN 978-0-8493-9721-9.
ROY, Bernard. The outranking approach and the foundations of Electre methods. Readings in Multiple Criteria Decision Aid. 1. vyd. Carlos A. Bana e Costa. New York: Springer Verlag, 1990, s. 155-183. ISBN 978-3642759376.
SAATY, Thomas L. Decision making with dependence and feedback: the analytic network process. 1. vyd. Pittsburgh: RWS Publications, 1996, 370 s. ISBN 9780962031793.
SAATY, Thomas L. The Analytic Hierarchy Process. 2. vyd. Pittsburg: RWS Publications, 1990, 287 s. ISBN 0962031720.
SAATY, Thomas L. The analytic hierarchy process: planning, priority setting, resource allocation. 1. vyd. London: McGraw-Hill International Book Co., 1980, 287 s. ISBN 9780070543713.
TZENG, Gwo Hshiung a Jin-Jeng HUANG. Multiple attribute decision making: methods and applications. 1. vyd. Boca Raton: CRC Press, 2011. ISBN 9781439861585
Členové řešitelského týmuprof. PhDr. Jiří Bláha, CSc.
Ing. Eva Chalúpková, PhD.
Ing. et Ing. Iveta Dočkalíková, Ph.D.
Ing. Jiří Franek, Ph.D.
doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D.
Ing. Kateřina Kashi, Ph.D.
Ing. Vojtěch Klézl, Ph.D.
Ing. Jana Klozíková
Ing. Hana Pechová
Ing. Eva Poledníková, Ph.D.
Ing. Markéta Zajarošová, Ph.D.
Mgr. Ing. Štěpánka Staňková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je vytvoření typologického souboru aplikací dekompozičních vícekriteriálních metod v rámci uvažovaných oblastí podnikové ekonomiky a managementu, financí, marketingu, vytvoření typologie a zkoumání aplikací metod na vybrané problémy, rozhodovací procesy, vyhodnocování variant a implementace řešení.
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 60 bodů. Dosažené výsledky výzkumu dle RVVI budou zpracovány do těchto forem publikačních výstupů:
• 2 články v recenzovaném časopise (Journal of Competitivenes, ER-CEREI),
• 2 články v impaktovaném časopise (pravděpodobně v databázi Wiley),
• 1 článek v impaktovaném časopise (Journal of Business-to-Business Marketing, ISSN 1547-0628, ISSN 1051-712X)
• 8 příspěvků na mezinárodních vědeckých konferencí indexovaných v databázi ISI Web of Knowledge nebo WoS. Přepokládají se tyto konference:
o Hradecké ekonomické dny, Hradec Králové (4. - 5. února 2014);
o MEKON 2014, (5. -6. února 2014)
o 13th European Conference on Research Methodology for Business and Management, Londýn, UK (16. - 17. června 2014);
o International Symposium on AHP, Washington D. C., USA (29.6.-2.7.2014);
o 15th European Conference on Knowledge Management, Santrém, Portugalsko (4. - 5. září 2014);
o 8th European Conference on IS Management and Evaluation – ECIME 2014; University of Ghent, Ghent, Belgium, (11.-12. září 2014);
o IDIMT - Interdisciplinary Information and Management Talks, (září 2014);
o MME, Jihlava (září, 2014);
o 9th European Conference on Innovation and Entreperenurship – ECIE 2014, Belfast, UK (18. – 19. září, 2014)
o 10th European Conference on Management, Leadership and Governance, Záhřeb, Chorvatsko, (13. - 14. Listopadu 2014);
• Podklady pro disertační práce

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
80400,-80400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)60000,-60000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti20400,-20400,-
2. Stipendia240000,-168000,-
3. Materiálové náklady85000,-84796,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek13000,-12962,-
5. Služby99200,-142437,-
6. Cestovní náhrady67400,-96405,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory65000,-65000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady650000,-
Uznané náklady650000,-
Celkem běžné finanční prostředky650000,-650000,-