Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/118
Název projektuHodnocení kritérií vícekriteriálního rozhodovacího procesu při výběru nových užitných prostor v administrativních objektech
ŘešitelWernerová Eva Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuTento výzkum je logickým pokračováním předešlého projektu „Analýza prostorových a jiných nároků na pracovní prostředí v administrativních objektech v ČR“.
Pokračováním tohoto výzkumu bude uzavřena otázka vícekriteriálního rozhodování ve věcech administrativních objektů v ČR, kdy v průběhu řešení hodnocení jednotlivých dílčích kritérií bylo zjištěno, že současné přístupy k hodnocení váhy a hodnoty jednotlivých kritérií, jsou v tomto případě nedostatečné. Předmětem výzkumu bude způsob hodnocení jednotlivých kritérií, která byla identifikována, analyzována a modelována v předešlém výzkumném projektu. Jedná se konkrétně o kritéria, která v rozhodovacím procesu při volbě nového sídla společnosti hrají významnou roli v posuzování jednotlivých variant, a jsou to např. technická, ekonomická, administrativní a další kritéria.
S přesně definovanými kritérii dostává obecně definovaný problém konkrétní rysy, dle kterých je možno problematiku vícekriteriálního rozhodování lépe uchopit a oslovit odbornou praxi. Tento výzkum počítá s pilotním ověřením výsledku v praxi se závěrem, zda je tento přístup k řešení daného problému v praxi využitelný.
V návazném výzkumu bude vytvořen algoritmus hodnocení jednotlivých kritérií rozhodovacího stromu a celého rozhodovacího procesu. Struktura rozhodovacího stromu kritérií bude opět modelována v SW nástroji PREV v. 3.5, který byl upgradován v předešlém výzkumném projektu.
Členové řešitelského týmuIng. Eva Wernerová, Ph.D.
Ing. Stanislav Endel, Ph.D.
doc. Ing. et Ing. František Kuda, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro řešený projekt byl stanoven tento cíl:
1. Vytvoření algoritmu hodnocení kritérií ve vícekriteriálním rozhodovacím procesu.

V projektu jsou stanoveny dílčí cíle:
- Vyhodnocení dotazníku – stanovení požadavků klienta
- Příprava kritérií v MS Excel
- Hodnocení kritérií a tvorba algoritmu
- Modelování kritérií v SW PREV v. 3.5
- Pilotní ověření v praxi

Harmonogram:
03/2014 připravení materiálů, sestavení dotazníku
04/2014 obeslání klientů realitních společností
05-07/2014 vyhodnocení dotazníku
08-092014 tvorba algoritmu pro hodnocení kritérií
10/2014 modelování v SW PREV v. 3.5
11/2014 ověření využitelnosti způsobu řešení
12/2014 Shrnutí, zobecnění, závěr, doporučení – interpretace výsledků obsažena v
závěru k danému výzkumu.


Výsledky budou publikovány na mezinárodní konferenci 6th International Conference on Contemporary Problems of Architecture and Construction a 4th International Conference of Civil Engineering and Transportation a následně publikovány přes sborník příspěvků do databáze SCOPUS (1x), dále na odborné konferenci Konference Facility management 2014. Výsledky z předchozího výzkumného projektu byly efektivně využity a uplatněny při obhajobě tezí Ing. Evy Beránkové na SDZ. Výsledky z tohoto projektu dopomohou oběma řešitelům k dopracování a odevzdání jejich disertačních prací. Oba řešitelé mají obhájeny teze a rozpracované DiP. Výsledky z tohoto projektu přispějí k dokončení DiP.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
18760,-18760,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)14000,-14000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4760,-4760,-
2. Stipendia15000,-15000,-
3. Materiálové náklady4240,-2472,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby24000,-12682,-
6. Cestovní náhrady10000,-23086,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-