Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/116
Název projektuDebarierizace urbanizovaného prostoru
ŘešitelJurníčková Lenka Ing.
Školitel projektuIng. Renata Zdařilová, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je problematika bezbariérového užívání ve vztahu možných metod debarierizace veřejného prostranství (debarierizace jako proces odstraňování architektonických a dopravních bariér) za účelem metodického postupu navrhování bezbariérových dopravních staveb – pozemních komunikací. Debarierizace veřejného prostoru, pozemních komunikací a prostorového uspořádání představuje významnou roli pro zvýšení bezpečnosti a kvality pohybu a orientace osob se zdravotním omezením, zejména se zaměřením na osoby s pohybovým a zrakovým postižením.
Členové řešitelského týmuIng. Martin Ferko, Ph.D.
Ing. Lenka Jurníčková
Ing. arch. Dagmar Kutá, Ph.D. Paed.IGIP
Ing. Kateřina Langrová
Ing. Renata Zdařilová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je stanovení a náplň podmínek metodického postupu navrhování bezbariérových dopravních staveb – pozemních komunikací v souladu se stávajícím právním prostředím a českých technických norem s využitím poznatků projektu SGS 2013 řešitelky Ing. Evy Kolarčíkové „Implementace pravidel ISO v oblasti bezbariérového užívání do českého prostředí“. Podmínky debarierizace veřejného prostranství musí být stanoveny v souladu s poznatky a podmínkami samostatného pohybu a orientace osob se zdravotním omezením, a to v částech manipulačních prostorů, hmatových prvků a v částech horizontálního a vertikálního pohybu. Každá z těchto částí bude identifikovat problémovou oblast, princip návrh (s důrazem ve vztahu k potřebám, pohybovým a orientačním možnostem cílové skupiny uživatelů – osob s pohybovým omezením, osob se zrakovým omezením a event. osob se sluchovým omezením). V návaznosti na tyto poznatky a do dalšího období řešení (rok 2015 a dále) bude projekt zaměřen na optimalizaci bezbariérových tras využitím matematických modelů - matematickými postupy teorie grafů, popř. prostorové analýzy v rámci GIS a zobrazení problémů.

Postup řešení pro rok 2014 a jednotlivé kroky jsou následující:
 Sběr dat – shromáždění materiálů předmětu průzkumu – právní prostředí z pohledu nařízení vlády, zákonů, vyhlášek, českých technických norem, SGS 2013, (03/2014)
 Analýza uživatelského hlediska osob s pohybovým, zrakovým a sluchovým omezením v prostředí veřejného prostranství (04/2014)
 Podmínky metodického postupu navrhování bezbariérových dopravních staveb (05-11/2014)
o Manipulační prostory – identifikace problému, principy návrhu, vzorová řešení
o Hmatové prvky a jejich aplikace – identifikace problému, principy návrhu, vzorová řešení
o Debarierizace horizontálního pohybu – identifikace problému, principy návrhu, vzorová řešení pro:
 komunikace pro pěší
 přechody, místa pro přecházení
 zastávky hromadné dopravy
 parkovací a odstavné plochy
 překážky trvalého a dočasného charakteru
 mobiliář
o Debarierizace vertikálního pohybu – identifikace problému, principy návrhu, vzorová řešení pro:
 schodiště
 rampy
 zdvižná zařízení, eskalátory, travelátory
 kompletace a vypracování závěrečné zprávy projektu (12/2014)

Dílčí výsledky budou aplikovány v rozpracovaném materiálu školitelky projektu Ing. Zdařilové aplikovaného výsledku III. kategorie Hleg (ČSN 73 0092 Bezbariérové užívání dopravních staveb – Základní požadavky, vydání 2.pol. 2014, vydavatel ÚNMZ) a v metodice „Bezbariérového užívání dopravních staveb“, která bude v 1.pol. zpracovávána pro ČKAIT (autor školitelka projektu Ing.Zdařilová). Výsledky řešení projektu budou prezentovány v článku se zdroji evidovanými ve SCOPUS (JSC) a odborné veřejnosti na akcích ČKAIT (České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě), včetně uvedení článku v českém recenzovaném neimpaktovaném periodiku časopisu Stavebnictví (Jrec).
Zpracované materiály budou významným podkladem pro zpracovávání disertačních prací odpovědné řešitelky a spoluřešitelky projektu, které tématicky navazují na problematiku předkládaného návrhu projektu.
- Aspekty bezbariérových tras v zastavěném území (Ing. Lenka Jurníčková)
- Optimalizace bezbariérových prvků pozemních komunikací (Ing. Kateřina Langrová)
Vzhledem k tomu, že obě studentky jsou v 1.ročníku doktorského studia, zkoumaná problematika a výsledky prvního roku řešení budou základem těchto disertačních prací.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5360,-12160,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-10800,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1360,-
2. Stipendia34000,-27200,-
3. Materiálové náklady1640,-1259,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby18000,-16270,-
6. Cestovní náhrady13000,-15111,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-