Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/109
Název projektuVýzkum měřících metod pro monitorování procesů uvnitř skladovacích zařízení
ŘešitelŽurovec David Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuSkladovací zařízení se vyskytují v každém průmyslovém odvětví a ne vždy pracují tak, jak si jejich uživatelé představují. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují procesy uvnitř skladovacích zařízení, jako jsou například typ skladovaného materiálu, velikost a tvary výpustných otvorů, časové intervaly vyprazdňování a nasypávání materiálu a mnoho dalších. Cíle projektu jsou zaměřeny na výzkum a vývoj novým technologických metod pro zjišťování chování sypkých materiálů uvnitř skladovacích zařízení pří nejrůznějších skladovacích procesech. Měření procesů uvnitř skladovacích zařízení je velice problematické a je potřeba hledat nové způsoby jak je lépe zachytit a popsat. Tyto informace pak budou napomáhat pro správné návrhy skladovacích zařízení nejen v průmyslových podnicích.
Členové řešitelského týmuIng. Daniel Gelnar, Ph.D.
Ing. Jakub Hlosta, Ph.D.
doc. Ing. Jan Nečas, Ph.D.
Ing. Jiří Rozbroj, Ph.D.
Ing. Jan Vyletělek, Ph.D.
prof. Ing. Jiří Zegzulka, CSc.
Ing. Martin Žídek, Ph.D.
Ing. David Žurovec, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem projektu je návrh měřícího standu a měření skladovacích procesů uvnitř skladovacího zařízení. Procesy budou srovnávány se simulačním modelem. Měření bude prováděno pro několik variant sestavených standů. Snahou bude také publikace v recenzovaných časopisech a prezentace výsledků na konferencích s mezinárodní účasti.

Harmonogram:
1. čtvrtletí 2014: Návrh měřící metodiky
2. čtvrtletí 2014: Návrh měřícího standu
3. čtvrtletí 2014: Demonstrační měření
4. čtvrtletí 2014: Zpracování výsledků měření a jejich prezentace

Plánované výsledky projektu:
1x Funkční vzorek (Gfunk)
1x Recenzovaný obborný článek (J)
1x Článek ve sborníku (D)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia22000,-22000,-
3. Materiálové náklady34500,-34500,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek28000,-29364,-
5. Služby3000,-2836,-
6. Cestovní náhrady5000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10500,-10500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)2000,-5800,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady105000,-
Uznané náklady105000,-
Celkem běžné finanční prostředky105000,-105000,-