Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/101
Název projektuExperimentální ověřování korozních procesů na konstrukcích z patinujících ocelí
ŘešitelUrban Viktor Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu v rámci projektu je sledování korozních procesů na vybraných konstrukcích z patinujících ocelí. Projekt bude sledovat souvislosti, jak konstrukční a dispoziční uspořádání konstrukce ovlivňuje rychlost korozních procesů, především pak velikost korozních úbytků. Výsledky projektu budou použity pro úpravu a zpřesnění predikčních korozních modelů.
V rámci navrhovaného projektu budou na vybrané konstrukce instalovány vzorky pro atmosferické korozní zkoušky. Tyto vzorky budou osazeny na typické plochy konstrukcí, jako jsou například stěna, horní a dolní pásnice hlavního nosníku, příčníku a jiné typické povrchy. Vzorky budou také osazeny na specifické plochy s vizuálně méně příznivým vývojem patiny, jako jsou například plochy ovlivněné zatékáním z netěsného systému odvodnění mostovky. V rámci projektu se rovněž uskuteční odběr a analýza korozních vzorků z mostu na ulici Místecké v Ostravě, které byly na most umístěny v říjnu 2013.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Vít Křivý, Ph.D.
Ing. Přemysl Pařenica
Ing. Viktor Urban
Ing. Libor Žídek
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- publikování 2 článků v bodovaném konferenčním sborníku nebo bodovaném periodiku
- účast a příspěvek na EUROSTEEL 2014 Napoli, Sept 10-12 2014 - v současné době byl zaslán a přijat abstrakt článku. Jedná se o jednu z nejprestižnějších ocelářských konferencí v Evropě
- osazení vzorků na minimálně 1 mostní konstrukci
- odebrání a analýza vzorků z mostu na ulici Místecká v Ostravě
- vyhodnocení výsledků korozních úbytků na vybraných konstrukcích
- zapracování výsledků do disertační práce Ing. Viktora Urbana

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
5360,-5360,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)4000,-4000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1360,-1360,-
2. Stipendia35000,-35000,-
3. Materiálové náklady14940,-22242,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-25176,-
5. Služby20000,-13763,-
6. Cestovní náhrady30000,-3759,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11700,-11700,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady117000,-
Uznané náklady117000,-
Celkem běžné finanční prostředky117000,-117000,-