Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/96
Název projektuVLIV ELEKTROINSTALAČNÍHO VEDENÍ A PROSTUPŮ TZB NA AKUSTICKÉ VLASTNOSTI DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ
ŘešitelWinkler Jiří Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuStavební akustika je v současné době mnohdy velice opomíjena a v mnoha případech není vůbec řešena. Akustická pohoda je většinou až na posledním místě. V současné době se ve většině případů u vodorovných konstrukcí řeší pouze kročejová neprůzvučnost a to zdaleka ne ve všech přídech. Dodržení požadavků na vzduchovou neprůzvučnost dělících konstrukcí vodorovných i svislých je možno prokázat až akustickým měřením přímo na hotové stavbě. Zjišťuje se vážená stavební neprůzvučnost R´w a následně se tato hodnota porovná s údajem stanoveným v normě ČSN 73 05 32 nebo hodnotou kterou udává výrobce daného materiálu, kdy se jedná o váženou laboratorní neprůzvučnost Rw stanovenou měřením v akreditované zkušební laboratoři.

Projekt se zaměřuje na detekci a zjištění vedlejších cest šíření hluku a také na to jak tyto vedlejší cesty ovlivňují danou konstrukci z hlediska vzduchové neprůzvučnosti. Následně budou tyto vedlejší cesty popsány a budou navržena možná opatření, jak se těmto nežádoucím vlivům vyhnout.
Mezi vedlejší cesty šíření hluku patří zejména tyto:
- Boční stěny
- Stropní konstrukce nad příčkou
- Podlahová konstrukce pod příčkou
- Elektroinstalace
- Vedení TZB
Ve výzkumné práci předloženého projektu se zaměříme na vedlejší cesty z oblasti TZB, typu elektroinstalací a vedení dalších rozvodů, jako je například kanalizace, voda, apod. Ne vždy jsou veškeré vedlejší cesty přímo známy a mohou být skryty v konstrukci dané dělící příčky. Proto je vždy potřeba provést podrobný rozbor projektové dokumentace a průzkum dané konstrukce na staveništi.
Členové řešitelského týmuIng. Lucie Kučerová
Ing. Veronika Kučeriková
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Jiří Winkler
Ing. Naďa Kudělová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cílem výzkumné práce je zjištění vlivu elektroinstalačních vedení a prostupů TZB na akustické vlastnosti dělících konstrukcí. Pro náš výzkum v první části budou vybrány dělící konstrukce vybraných realizovaných staveb, které budou podrobeny měření, a bude vyhodnocena jejich vzduchová neprůzvučnost. Na těchto vybraných konstrukcích budou detekována místa, kde dochází ke zhoršení jejich neprůzvučnosti. V druhé části výzkumu bude vystavěna experimentální stěna v akreditované zkušební laboratoři v Brně (Ústav fyzikálního inženýrství VUT v Brně). Experimentální stěna bude provedena z cihelného systému Porotherm a opatřena omítkou Porotherm Universal, tato stěna bude nejdříve změřena jako celek bez úprav a bude zjištěna její vážená stavební neprůzvučnost R´w(v tomto měření porovnáme naměřenou hodnotu s hodnotou, kterou udává výrobce materiálů) po tomto měření bude provedeno vybrané oslabení dělící konstrukce a stanovení její následné stavební neprůzvučnosti, tedy zjištění jak tyto oslabení negativně ovlivňují konstrukci. Dále bude provedena sanace těchto defektů a následné opětovné měření.

Úlohy členů v projektu:
Zdražilová - realizace měření dané konstrukce, vyhodnocení v software, návrh úprav kce., tvorba publikačních výstupů
Winkler - koordinace projektu, realizace měření dané konstrukce, vyhodnocení v software, návrh úprav kce., výstavba experimentální stěny, tvorba publikačních výstupů
Kučeriková - realizace měření dané konstrukce, vytváření dokumentace, tvorba publikačních výstupů
Kučerová - realizace měření dané konstrukce, vytváření dokumentace, tvorba publikačních výstupů - příprava překladů

Výstupy projektu:
- 2 x článek, který bude zaslán na konferenci s možností evidence v databázi SCOPUS

Výsledky výzkumu budou použity pro zpracování disertační práce na téma stavební akustika – problematika vzduchové neprůzvučnosti mezibytových stěn a příček, studenta Ing. Jiřího Winklera.

Harmonogram:

únor – duben 2014 definice problému (koncepce řešení), návrh vhodných objektů
k měření, rozdělení úkolů v projektovém týmu.
duben – červen 2014 provádění měření na vybraných stávajících objektech
červen – srpen 2014 výstavba experimentální stěny v akustické zkušebně v Brně a následné akustické měření dle cílů projektu.
srpen – září 2014 vyhodnocení výsledků měření za pomocí software
září – prosinec 2014 publikační činnost, aktivní účast na konferencích, kompletace a vypracování závěrečné zprávy projektu

Posouzení z hlediska stanovených požadavků se provádí podle normy ČSN 73 0532 [1]. Postupy pro měření vzduchové neprůzvučnosti jsou dány normou ČSN EN ISO 140-4 [3]. Vyhodnocení změřených průběhů a stanovení jedno číselných údajů se provádí podle normy ČSN 717-1 [2].

Základní literatura:
[1] ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky. Praha: Český normalizační institut, 2010. 23s.
[2] ČSN ISO 717-1 Akustika - Hodnocení zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 1: Vzduchová neprůzvučnost. Praha: Český normalizační institut, 1998. Změna A1 2007.
[3] ČSN EN ISO 140-4 Akustika – Měření zvukové izolace stavebních konstrukcí a v budovách – Část 4: Měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi v budovách.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia31700,-31700,-
3. Materiálové náklady8000,-9630,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby35000,-43308,-
6. Cestovní náhrady15300,-5362,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-