Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/95
Název projektuVliv dopadů změn sazeb daně z přidané hodnoty na daňové zatížení a spotřebu domácností
ŘešitelMazurová Regína Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Jan Široký, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmět výzkumu spadá do oblastí makroekonomie, mikroekonomie a financí, konkrétně do daňové incidence (JEL Classification: H20, D12, H22, H25).
V rámci projektu bude zkoumána incidence daně z přidané hodnoty (DPH). Ačkoli je DPH nejvíce harmonizovanou daní v EU, je členským státům v určitých oblastech umožněna dostatečná volnost, mj. také v případě stanovení horní hranice sazeb daně. Z této flexibility vychází základní rámec tohoto výzkumu, kdy různé typy domácností v České republice platí v rámci svých výdajů na konkrétní statky různé absolutní hodnoty DPH. Tyto částky jsou variabilní z několika důvodů, mj. jako důsledek změn (zvyšování) sazeb daně v zamýšleném analyzovaném období.
Výzkum má potvrdit hypotézu, že je DPH regresivní daní na základě údajů Českého statistického úřadu o výdajích hypotetické domácnosti a domácností členěných dle výše jejich příjmů a detailního zkoumání položek ve spotřebním koši a jejich rozčlenění do skupiny statků podrobených základní sazbě DPH, snížené sazbě DPH a statků osvobozených od DPH a prozkoumat změny v chování jednotlivých typů domácností v závislosti na změně sazeb DPH.
Dosažené výsledky by mohly rovněž potvrdit změnu v chování spotřebitelů (zde domácností) v prostředí zvýšených sazeb DPH, která v období ekonomické krize nepřinesla očekávané navýšení příjmů veřejných rozpočtů a nepodnítila ekonomický růst, schematicky zapsáno dle vztahů (1), (2) a (3), kde Y je produkt, C spotřeba, I investice, G vládní výdaje, S úspory a T daně.
Produkt v uzavřené ekonomice: Y = C + I + G, (1)
v optimálním případě musí platit: I = S a současně G = T, (2)
po jednoduché úpravě je spotřeba domácností: C = Y – (S +T). (3)
Projekt vychází z již provedených výzkumů v této oblasti, které bude dále rozšiřovat. V letech 2004-2007 bylo analyzováno zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice řešitelským kolektivem Slavomíry Svátkové na VŠE v Praze. Projekt vychází také ze studie Fareeda Hasana a Zeljka Bogetiće, zabývající se dopadem změn sazeb DPH na produkt, jsou využity rovněž výstupy z SGS řešeného v roce 2010 (Kovářová, Široký: Dopady daně z přidané hodnoty na spotřebu domácností v zemích Evropské unie), studie Libora Duška a Petra Jánského zabývající se dopadem změn v DPH na reálné příjmy domácností, a další studie zabývající se distribučními efekty ze změn sazeb DPH v Irsku, Itálii či Japonsku.
Cílem projektu bude zkoumání vlivu sazeb DPH a jejich změn v období po vstupu ČR do EU, tj. 2004 až 2013 na spotřebu domácností. Výsledky mohou potvrdit či vyvrátit hypotézu, že nízkopříjmové skupiny obyvatel spotřebovávají více statků zatížených sníženou sazbou DPH či statků od DPH osvobozených a zjistit a kvantifikovat existenci změn ve spotřebním chování jednotlivých typů domácností v závislosti na změnách sazeb DPH.
Mezi analyzované typy domácností bude patřit domácnost s hypotetickým průměrným spotřebním košem (která však reálně nemůže existovat) a další vybrané reálné typy domácností dle příjmů (uvažuje se s decilovým důchodovým rozdělením domácností). Tato metodika výzkumu umožňuje částečně zohlednit inflaci, neboť spotřeba obyvatel je vyjádřena výdaji na jednotlivé položky ve spotřebním koši, které již obsahují změny v cenové hladině.
Při řešení projektu je nutno vzít v úvahu a zapracovat čtyři základní faktory ovlivňující zkoumanou problematiku, což lze schematicky vyjádřit vztahem (4).
ΔDPH/C = [ΔC + ΔR + ΔB + ΔRT]i , kde (4)
ΔDPH/C je změna podílu DPH na výdajích domácností, ΔC je změna výdajů domácností, ΔR změna sazeb DPH, ΔB změna struktury spotřebního koše, ΔRT změna zařazení spotřebovávaných statků mezi základní a sníženou sazbou DPH, resp. do skupiny statků od DPH osvobozených a i jsou jednotlivé roky zkoumaného období 2004 až 2013.

Metodika postupu řešení, charakteristika vstupních dat:

• analýza domácí a zahraniční literatury (oblast DPH, aplikace kvantitativních metod);
• analýza současné i historické legislativy upravující uplatňování DPH v ČR (určení sazeb DPH aplikovaných v jednotlivých letech na položky spotřebního koše dle klasifikace COICOP);
• analýza dat získaných od Českého statistického úřadu.
Při přiřazování položek spotřebního koše jednotlivým sazbám dojde díky širšímu vymezení položek spotřebního koše dle klasifikace COICOP k problému aplikace více sazeb DPH na jednu složku spotřebního koše, což bude vyřešeno pomocí kvalifikovaných odhadů.
Pro dosažení cíle bude využito rovněž korelační analýzy pro zjištění (ne)existence lineární vazby mezi změnami sazeb DPH a změnami spotřeby statků (celkově i jednotlivé statky dle klasifikace COICOP) a její vyčíslení pomocí Pearsonova korelačního koeficientu.
V následné fázi bude aplikována regresní analýza, pomocí níž bude podrobněji znázorněn vztah mezi závislou proměnnou (spotřeba domácností) a nezávislými proměnnými. Zjištěný vztah bude znázorněn regresní funkcí. Vzhledem k pravděpodobné neexistenci lineárního vztahu a existenci více nezávisle proměnných bude použit koeficient determinace pro vyčíslení celkové variability spotřeby domácnosti, která je vysvětlena znalostí hodnot nezávisle proměnné.
Ve finální fázi výzkumu potom budou kvantifikovány vlivy jednotlivých faktorů na vybrané domácnosti.

Časový harmonogram prací spojených s projektem:

leden – únor 2014:příprava realizace studentského vědecko-výzkumného projektu (rozdělení úkolů mezi členy řešitelského týmu), studium a rešerše odborné literatury a dalších zdrojů, příprava konstrukce metodiky vhodné pro řešení projektu;

březen – duben 2014: tvorba datové základny pro řešení projektu, zpracování a vyhodnocení relevantních informací, účast na mezinárodní odborné konferenci „Teoretické a praktické aspekty veřejných financí“na VŠE v Praze s dosaženými průběžnými dílčími výsledky (včetně účasti na studentské sekci konference s diplomovou prací členky řešitelského týmu) a na mezinárodní odborné konferenci „Firma v konkurenčním prostředí“ na Mendelově univerzitě v Brně;

květen – říjen 2014: pokračování realizační části dle zvolené metodiky řešení, účast na zahraničním semináři pořádaným OECD (divize ekonomických informací OECD v Paříži pořádá semináře, na kterých jsou prezentovány výsledky obdobných výzkumů, semináře rovněž slouží jako platforma pro navázání spolupráce a výměny informaci, kontaktní osoba: Andreas Wörgötter, HeadofDivision, viz http://www.oecd.org/eco/), prezentace dosavadních výsledků na mezinárodní odborné konferenci „International Conference on EuropeanIntegration 2014“ na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava;

listopad – prosinec 2014: finalizace výstupů projektu včetně vyhodnocení konečných dosažených výsledků, závěrečné práce na projektu, vyúčtování a uzavření projektu, zpracování závěrečné zprávy, naznačení budoucích směrů výzkumu, odevzdání rukopisů dvou zmíněných knih.

Členové řešitelského týmuBc. Ivona Hamáčková
prof. Ing. Jan Široký, CSc.
Ing. Regína Mazurová
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy projektu

Výsledky výzkumu by měly přinést alespoň částečné odpovědi na to, jakým způsobem zasahují změny sazeb daně z přidané hodnoty na spotřebu vybraných typů domácností (včetně domácnosti hypotetické) v testovaném období od vstupu České republiky do Evropské unie. Kromě verifikace poznatků teoretické ekonomie by závěry výzkumu mohly sloužit jako informace pro hospodářskou politiku (předběžně jednáno s Ing. Korbou, vedoucím oddělení, sekce daní a celní politiky na MFČR).

Výsledky lze klasifikovat následovně:

A-BODOVANÉ

• odborná kniha – monografie s pracovním názvem „Daňová teorie a praxe“ vydaná v prestižním nakladatelství Wolters Kluwer ČR (dle metodiky hodnocení SGS 20 bodů);
• odborná kniha – monografie s pracovním názvem „Politika Evropské unie v oblasti daně z přidané hodnoty: Předsevzetí a výsledky“ v anglickém jazyce vydaná v nakladatelství VŠB-TUO příp. jiném nakladatelství s vědeckou redakcí popisující výsledky provedeného výzkumu v rámci projektu, daňové systémy zemí EU a daňovou politiku Evropské unie (dle metodiky hodnocení SGS 40 bodů);
• tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci „Teoretickéa praktické aspekty veřejných financí“ na VŠE v Praze (dle rozhodnutí pořadatelůbude výstupem sborník zaslaný do evidence databáze Web of Science nebo odborná kniha), viz http://kvf.vse.cz/vyzkum/konference-tpavf/ (dle metodiky hodnocení SGS min. 2 body);
• tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci „Firma v konkurenčním prostředí“ na Mendelově univerzitě v Brně (dle rozhodnutí pořadatelů bude výstupem sborník zaslaný do evidence databáze Web of Science nebo stať bude uveřejněná v časopise „Acta Mendeliasana…“, který je evidován v databázi SCOPUS), viz https://ece.pefka.mendelu.cz/ (dle metodiky hodnocení SGS min. 4 body);
• tištěný výstup výsledku aktivní účasti na mezinárodní odborné konferenci „International Conference on EuropeanIntegration 2014“ na Ekonomické fakultě VŠB-TU Ostrava (výstupem bude sborník zaslaný do databáze Web of Science), viz http://www.ekf.vsb.cz/icei/en/ (dle metodiky hodnocení SGS min. 4 body).

B-NEBODOVANÉ

• článek v odborném recenzovaném časopise typu DHK - daňová a hospodářská kartotéka;
• kvalitní diplomová práce členky řešitelského týmu;
• účast členky řešitelského týmu s částí diplomové práce na mezinárodní soutěži studentských prací na VŠE v Praze;
• precizace disertační práce odpovědného řešitele na téma „Vývoj zatížení domácností při změnách sazeb daně z přidané hodnoty“;
• relevantní výsledky mohou sloužit jako kompaktní a ucelený základ pro další výzkumné záměry;
• výsledky lze nabídnout k využití pro praxi a prezentovat je při výuce zajišťované odborným řešitelem či jeho školitelem.
Výstupem projektu SGS bude závazně minimálně 70 bodů, což znamená, že jeden bod bude ekvivalentem 3 500 Kč poskytnutých na projekt!

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
34170,-34170,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)25500,-25500,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8670,-8670,-
2. Stipendia54000,-54000,-
3. Materiálové náklady89030,-89030,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek6200,-6200,-
5. Služby55100,-55008,-
6. Cestovní náhrady40500,-40592,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory31000,-31000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady310000,-
Uznané náklady310000,-
Celkem běžné finanční prostředky310000,-310000,-