Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/94
Název projektuExperimentální analýza dřeva s impregnační lazurou a zjišťování degradace dřeva umístěním do urychlovače stárnutí
ŘešitelSlunská Sylvie Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPráce je zaměřena na zkoumání změny mikrostruktury dřeva a stálobarevnosti v závislosti na čase a to simulací v přístroji urychlujícím stárnutí dřeva Xenon Test Chamber Q-SUN Xe-1-S Xenotest (Q-Lab Corporation, USA). Předmětem práce bude popsání jednotlivých kroků, jak tento přístroj funguje, a jaký je postup pro získávání výsledných hodnot těchto pokusů. Připravené vzorky smrku, borovice a buku, nařezané na velikost 55x38x8 mm budou natřeny nátěrovou impregnační lazurou ICLA LWxxx a to různými technikami, jako je štětec, váleček nebo máčení.Následně se vzorky umístí do urychlovače a provede se test. Urychlovač simuluje vystavení vzorku do přirozené expozice i s povětrnostními vlivy, ale urychluje čas stárnutí, proto je možné sledovat změny dřeva a nátěrů za mnohem kratší dobu. Jednotlivé vzorky budou připraveny před odjezdem na pracovní stáž v rámci programu Erasmus a to na fakultě stavební VŠB-TU Ostrava v laboratořích stavebních hmot. Cílem projektu je návod pro určení optimálního postupu při provádění nátěru na dřevěné palubky lazurou tak, aby byl proces degradace co nejvíce oddálen a zajištěna stálobarevnost nátěru impregnační lazurou. To by v budoucnu umožnilo ukázat investorům, kteří se rozhodnou pro dřevěnou fasádu, jaké změny budou v následujících letech na jejich fasádě probíhat a jak se po X letech změní barva dřeva, natřeného danou lazurou, u které výrobce deklaruje dlouholetou životnost a stálobarevnost v jednom nátěru bez podkladových a vrchních ochranných vrstev.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Jana Daňková, Ph.D.
Ing. Sylvie Slunská
Ing. Tereza Majstríková, Ph.D.
doc. Ing. Barbara Vojvodíková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Pro dosažení zvolených cílů je nutno nejprve nakoupit a následně připravit vzorky dřeva, které budou natřeny impregnační lazurou různých typů a to vždy jiným způsobem. Projekt bude částečně řešen na dřevařské fakultě TU ve Zvolenu, kde budou vzorky převezeny a umístěny do urychlovače stárnutí dřeva. Součástí projektu je nauka práce s daným zařízením, zaznamenávání výsledných hodnot a jednotlivé porovnávání mezi sebou.

Výstupy: 2 recenzované články v databázi WoS nebo SCOPUS a prezentace na 1 tuzemské konferenci

Určování barevnosti před a po vložení do urychlovače

Jednotlivé spektrum barev bude vyhodnoceno a hodnoty zaznamenány pomocí přístroje Kolorimetr - CIE-Lab systém, prístroj Color Reader CR-10 . Součástí práce bude rovněž seznámení se s tímto přístrojem a získání informací o jeho používání.

Další možná zkoumání

Jelikož výrobce barev uvádí, že lazura ICLA s voskovým efektem má účinky proti hnilobě, škůdcům a plísním a to v jednom nátěru a navíc je zapotřebí pouze jedna – dvě vrstvy bez předešlých základových a mezivrstevních nátěrů, může být dalším předmětem zkoumání tato oblast a tím práce rozšířena.

PŘIBLIŽNÝ ČASOVÝ PLÁN

leden 2014
Příprava vzorků na FAST VŠB-TUO, studium podkladů

únor – květen 2014
Práce s urychlovačem na TU Zvolen, získávání podkladů pro disertační práci, získávání výsledků projektu, psaní metodiky pro práci s urychlovačem a dosažení stanovených cílů projektu.

červen 2014
Kompletace dosažených výsledků. Převezení vzorků zpět na FAST VŠB-TUO a možnost dalšího zkoumání odolnosti vzorků vůči plísním a škůdcům.

červenec - říjen 2014
Kompletace výsledků, ukončení projektu a publikační činnost.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
17420,-23820,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)13000,-19400,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4420,-4420,-
2. Stipendia16000,-9600,-
3. Materiálové náklady10000,-10164,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby21580,-1502,-
6. Cestovní náhrady7000,-26914,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory8000,-8000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady80000,-
Uznané náklady80000,-
Celkem běžné finanční prostředky80000,-80000,-