Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/93
Název projektuInterakce organických látek s nanostrukturovanými materiály
ŘešitelPlachá Daniela prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem výzkumu je studium a charakterizace interakcí organických látek s nanostrukturovanými materiály typu organicky modifikovaných jílových minerálů, uhlíkatých nanostrukturovaných materiálů (nanotrubiček, grafenu), případně jiných materiálů, které lze využít jako nosičů vybraných organických látek, například aktivních substancí léčiv, enzymů apod. Studium interakcí bude sledováno prostřednictvím stanovení adsorpčních schopností látek i použitých materiálů, a bude doplněno charakterizací materiálů před a po interakcích s organickými látkami s využitím metod SEM, TEM, FTIR, XRD, TOC a chromatografie.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Dutko
Ing. Jiří Karas
Ing. Marcel Mikeska, Ph.D.
prof. Ing. Daniela Plachá, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu:
Projekt zahrnuje dvě části: část teoretickou a část praktickou:
Cílem části teoretické je rešeršní práce v oblasti využití a aplikace nanostrukturovaných materiálů na bázi jílových minerálů, uhlíkatých nanostrukturovaných materiálů, případně jiných materiálů jako nosičů biologicky aktivních látek a jejich adsorpčních schopností.
Cílem části experimenální je charakterizace vybraných materiálů (např. uhlíkatých nanotrubiček, jílových minerálů apod.), jejich modifikace zajišťující požadované vlastnosti pro interakce s vybranými organickými látkami a následné hodnocení interakcí těchto materiálů s organickými látkami.

Časový harmonogram projektu:
01-03/14
Obsáhlá rešerše vědeckých prací zaměřených na danou problematiku, s cílem doplnit nejnovější poznatky ve studované oblasti. Zahájení experimentální části v laboratoři.
04-10/14
Experimentální práce v laboratoři, hodnocení experimentů, příprava podkladů pro publikační činnost.
11-12/14
Zpracování výsledků, dokončení výstupů, tvorba publikace.

Výstupy:
1. Prezentace prací v rámci seminářů pořádaných VŠB-TUO, např. v rámci projektu Nanobase.
2. Aktivní účast na národní konferenci, např. NANOCON2014.
3. 1 publikace v recenzovaném časopise, např. ASEM; 1 publikace odeslaná k recenzi v impaktovaném časopise.


Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia53000,-53000,-
3. Materiálové náklady55000,-36551,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby12000,-20364,-
6. Cestovní náhrady15000,-25085,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-