Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/89
Název projektuOptické a magneto-optické vlastnosti ferromagnetických a ferroelektrických materiálů
ŘešitelHamrle Jaroslav Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuCílem projektu je studium optických a magento-optických vlastností nových ferromagnetických ferroelektrických materiálů.

První část projektu zahrnuje studium nových ferromagnetických materiálů. Tento projekt je veden ve spolupráci s FZÚ Praha (doc. Lančok) a ÚJPŠ Košice (doc. Varga), kde nové materiály budou vyrobeny. Předpokládané vyrobené materiály budou Heuslerovy slitiny na bázi Rh, jmenovitě Rh2Mn[Al,Sb,Sn,Bi] a na bázi Ni-Mn a Ni-Fe, jmenovitě Ni[Mn,Fe][Sb,Sn] a Ni2[Mn,Fe][Sb,Sn]. Na VŠB pak bude provedena jejich spektrální optická a magnetooptická charakterizace.

Druhá část projektu pak bude zahrnovat studium ferroelektrických materiálů ve spolpráci s Prof. Soichiro Okamura, Tokyo University of Science. Během projektu bude měřena změna optických vlastností ferroelektrických materiálů v závislosti na elektrické polarizaci vzorků (Pockelsův jev). Studium začne vzorky PZT (PbZr(x)Ti(1-x)O3) dodané a nakontaktované laboratoří v Tokiu. Projekt zahrnuje úpravu ellipsometru na VSB aby na vzorky mohlo být aplikováno elektrické napětí během měření. To umožní určit změny optických vlastností ferroelektrik v závislosti na elektrické polarizaci vzorků.

Harmonogram projektu:
leden – únor 2014: výroba vzorků PZT, stejně tak jako výroba Ni-Mn a Ni-Fe Heuslerových slitin; modifikace elipsometru pro měření ferroelektrického jevu
březen - duben 2014: studium optických vlastností PZT a Ni-Mn slitin
květen-srpen 2014: příprava publikací; výroba druhé sady vzorků (Rh2-Heuslerovy slitiny a vzorky z nového ferroelektrického materiálu, materiál bude upřesněn po dohodě s Prof. Okamura)
září-říjen 2014: určení optických vlastností druhé sady vzorků
říjen-prosinec 2014: příprava publikace založené na druhé sadě vzorků
Členové řešitelského týmuMgr. Jaroslav Hamrle, Ph.D.
Ing. Jakub Havlíček
Ing. Radek Ješko
Ing. Robin Silber, Ph.D.
Ing. Ondřej Stejskal
Ing. Michaela Tomíčková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude minimálně jedna publikace v časopise s IF. Dále výstupem bude účast studentů na evropských konferencích. Pobyt studentů na partnerských pracovištích umožní studentům získat zkušenost s technikami, které na VŠB nemáme k dispozici.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady0,-0,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3500,-1299,-
5. Služby15000,-21741,-
6. Cestovní náhrady41000,-36460,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15500,-15500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady155000,-
Uznané náklady155000,-
Celkem běžné finanční prostředky155000,-155000,-