Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/85
Název projektuSorbenty anorganických polutantů
ŘešitelSeidlerová Jana prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuČištění odpadních vod, odstraňování následků ekologických havárií je spojeno s existencí materiálů, které jsou schopné účinně vázat polutanty. Novými materiály vykazujícími dobré sorpční vlastnosti mohou např. být a) kompozity s nanočásticemi, které mají odlišné vlastnosti ve srovnání s čistými částicemi o mikro rozměrech; b) upravené fylosilikáty nebo c) mnohdy nevyužité a odpadní biomateriály.
Projekt je proto zaměřen na studium sorpčních vlastností:
- fylosilikátů upravených exfoliací,
- kompozitů na bázi fylosilikátů s obsahem nanočástic oxidů kovů,
- biomateriálů modifikovaných nanočásticemi oxidu železa.

Bude studováno odstraňování anorganických polutantů z prostředí vodného roztoku za laboratorní i zvýšené teploty. Experimentálně zjištěné závislosti budou popsány adsorpčními izotermami a rovnicemi chemické kinetiky, ze kterých budou vypočteny parametry adsorpce jako adsorpční kapacita, adsorpční teplo aj. Současně budou studovány změny ve struktuře sorbentu a vliv těchto změn na sorpční vlastnosti jednotlivých materiálů. V neposlední řadě bude sledována také síla interakce mezi polutantem a sorbentem.
Projekt je pokračováním projektu SP2013/52 a umožní dokončení řady experimentů.
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Faltýnková
Ing. Jan Jonáš
Ing. Robin Kotlař
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Ing. Ivana Kotlařová
Ing. Alena Tilková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle projektu a časový harmonogram řešení je možné shrnout do následujících bodů:
1. Literární rešerše zaměřena na způsoby exfoliace fylosilkátů chemickými postupy (leden- březen).
2. Příprava materiálu vybraným postupem exfoliace (březen - květen).
3. Studium sorpčních rovnováh anorganických katiotů (Sr, Be) a aniontů (fosforečnanů, chromanů) na exfoliovaných fylosilikátech, na nanočásticemi modifikovaných fylosilikátech, a biomateriálech (únor - červen)
4. U vybraných kombinací sorbentů a polutantů bude provedena studie kinetiky sorpcí (červen - srpen).
5. Studium interakce mezi sorbentem a absorbátem (srpen - říjen).
6. Zhodnocení výsledků (průběžně) a příprava publikací (červenec - prosinec).

Plánované výstupy:
1. Prezentace výsledků na odborných konferencích, např. NanoCon2014 formou posteru.
2. Zpracování a odeslání min. dvou publikací do zahraničního rezenzovaného časopisu.
3. Zpracování a odeslání jedné publikace do časopisu s impakt faktorem.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia90000,-90000,-
3. Materiálové náklady27000,-40304,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek19000,-8446,-
5. Služby29000,-42250,-
6. Cestovní náhrady16000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory20000,-20000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady201000,-
Uznané náklady201000,-
Celkem běžné finanční prostředky201000,-201000,-