Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/81
Název projektuAplikace pokročilých metod manažerského rozhodování v průmyslových podnicích
ŘešitelLenort Radim prof. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů doktorského studijního programu Řízení průmyslových systémů a studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantujících kateder ve třech vzájemně provázaných výzkumných oblastech, které tvoří pilíře daných programů:

1. Pokročilé metody a nástroje řízení průmyslového podniku (kat. 634):

Stále rostoucí konkurence, požadavky zákazníků a výkyvy trhu nutí současné průmyslové podniky hledat nové metody a nástroje pro zvyšování efektivity jejich podnikání. Jde především o nástroje na strategicko-taktické úrovni manažerského rozhodování, zvyšující dlouhodobou konkurenceschopnost průmyslového podniku. Oblast „Pokročilé metody a nástroje řízení průmyslového podniku“ bude zaměřena na:

- aplikaci pokročilých nástrojů strategického managementu a marketingu při řízení průmyslových podniků,
- aplikaci pokročilých logistických koncepcí při řízení průmyslových logistických a dodavatelských řetězců,
- využití moderních metod finančního řízení a manažerského účetnictví v průmyslovém podniku,
- aplikaci exaktních metod rozhodování v oblasti surovinové, palivové a ekologické náročnosti průmyslové výroby.

2. Nástroje pro optimalizaci a simulaci řízení průmyslových procesů (kat. 638):

Současným trendem v automatizaci průmyslových procesů je vývoj a průnik progresivních technologií v oblasti optimalizace a simulace řízení výrobních procesů prostředky vizualizace, diagnostiky a podpory řízení technologických systémů v lehkém a těžkém průmyslu tak, aby orientace inovací ve výrobních procesech přecházela k systémům s umělou inteligencí a s pokročilými informačními technologiemi. Tento směr by měl přispět k zajištění vyšší efektivity a konkurenceschopnosti a vyšší přidané hodnotě výsledných produktů. Oblast „Nástroje pro optimalizaci a simulaci řízení průmyslových procesů“ bude zaměřena na:

- výzkum a vytváření metod a prostředků pro monitorování procesně významných faktorů průmyslových technologií pro řízení a simulace v reálném čase, zejména v oblasti lokalizace vad a nestandardních stavů materiálů a výrobních systémů a tepelného zpracování materiálu,
- vytváření modelů pro simulaci, predikci a řízení výrobních celků moderními prostředky pro modelování s využitím informací získávaných užitím monitorovacích a diagnostických prostředků a analytických modelů využívajících prostředků umělé inteligence.

3. Rozvoj pokročilých aplikací statistických metod a moderních přístupů v managementu kvality (kat. 639):

Management kvality vychází ze tří základních disciplín: managementu, aplikované statistiky a znalosti technologií. Rostoucí požadavky na kvalitu vyráběných produktů související s náročností zákazníků, možnostmi moderních technologií a globálním konkurenčním prostředím vyvolávají potřebu uplatnění pokročilých přístupů v těchto oblastech. Řešení projektu v oblasti rozvoje pokročilých aplikací statistických metod a moderních přístupů v managementu kvality bude zaměřeno na:

- rozvoj metodiky rozhodování v oblasti integrace různých manažerských koncepcí a paradigmat (pokračování v řešení z roku 2013)
- rozvoj přístupů k analýzám systému měření v případě kontroly atributivních znaků kvality,
- analýza vlivu vlastností systému měření na vyhodnocení způsobilosti procesů,
- rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC),
- plánování experimentů pro procesy s kvalitativními faktory.
Členové řešitelského týmuIng. Ivo Bahenský
prof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
prof. Ing. Jana Buchtová, CSc.
Mgr. Martin Čech, Ph.D.
doc. Ing. Jiří David, Ph.D.
Ing. Jan Ducháček
Ing. Lucie Frischerová, Ph.D.
Ing. Ekaterina Grakova, Ph.D.
Bc. Jiří Hanusek
doc. Ing. Milan Heger, CSc.
Ing. Barbora Hořínková
Ing. Lucie Denková
prof. Ing. Zora Koštialová Jančíková, CSc.
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Ing. Pavel Klaput, Ph.D.
Ing. Silvie Adamcová
Ing. Stanislav Kubica
Ing. Petra Lazaridisová
Ing. Gabriela Hoffová
Ing. Marek Leidolf, MBA
prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D.
Bc. Jan Macura
Bc. Radim Macek
Bc. Vojtěch Martínek
Ing. Roman Meca
Ing. Karel Nepraš
prof. Ing. Darja Noskievičová, CSc.
Ing. Karel Plunder, Ph.D., MBA
prof. Ing. Jiří Plura, CSc.
Ing. Ivana Prokešová
Bc. Monika Skoumalová
Ing. Tereza Smajdorová, Ph.D.
prof. RNDr. Josef Tošenovský, CSc.
Ing. Tatiana Ustyugova
doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Ing. Martin Zuskáč
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)1. Pokročilé metody a nástroje řízení průmyslového podniku

- Návrh postupů pro zavedení nástrojů strategického managementu a marketingu ve specifických podmínkách řízení průmyslových podniků.
- Návrh postupů analýzy, měření a hodnocení aplikace pokročilých logistických systémů a koncepcí v průmyslových logistických a dodavatelských řetězcích se zaměřením na koncepce štíhlosti a odolnosti.
- Návrh aplikace moderních metod finančního řízení a manažerského účetnictví ve specifických podmínkách těžkého průmyslu,
- Návrh strukturního modelu a analytické srovnávání hodnot komplexní ekologické náročnosti hutní výroby získaných prostřednictvím navrženého integrovaného strukturního modelu s oficiálně uváděnými hodnotami.
- Návrh postupu pro hodnocení rudných surovin a kvantifikaci jejich vlastností. Vytvoření modelu, který umožní reálné hodnocení kvality rudných surovin pomocí etablované stupnice.
- Analýza potencionálních možností rozvoje hutního a strojírenského průmyslu v souvislosti s rozvojem automobilového průmyslu v oblasti alternativních paliv, návrh postupů na vytvoření metodiky pro srovnání jednotlivých kategorií automobilů a pohonů na alternativní paliva.

2. Nástroje pro optimalizaci a simulaci řízení průmyslových procesů

- Výzkum a vývoj metod a prostředků pro monitorování procesně významných faktorů průmyslových technologií pro řízení a simulace v reálném čase v oblasti lokalizace vad a nestandardních stavů materiálů a výrobních systémů a tepelného zpracování materiálu.
- Návrh metod a softwarových nástrojů pro monitorování procesně významných faktorů průmyslových technologií pro řízení a simulace v reálném čase.
- Výzkum a vývoj moderních metod pro vytváření simulačních, predikčních a řídicích modelů výrobních celků s využitím informací získávaných užitím monitorovacích a diagnostických prostředků a analytických modelů využívajících prostředků umělé inteligence.

3. Rozvoj pokročilých aplikací statistických metod a moderních přístupů v managementu kvality

- Rozvoj metodiky rozhodování v oblasti integrace různých manažerských koncepcí a paradigmat. Vytvoření základů pro návrh metodiky posouzení vhodnosti integrace vybraných manažerských a výrobních koncepcí.
- Rozvoj přístupů k analýzám systému měření v případě kontroly atributivních znaků kvality. Rozbor a porovnání metod analýzy systémů kontroly atributivních znaků, identifikace faktorů ovlivňujících dosažené výsledky a návrhy na zlepšení vypovídací schopnosti analýzy.
- Analýza vlivu vlastností systému měření na vyhodnocení způsobilosti procesů. Identifikace možných vlivů vybraných vlastností systému měření na dílčí a celkové výsledky analýzy způsobilosti procesu a jejich kvantifikace.
- Rozvoj aplikací statistické regulace procesů (SPC), které umožní takový management variability procesů, který podpoří předcházení chybám a v případě potřeby zajistí velmi rychlé a efektivní zásahy do procesu (metody SPC pro HMLV výrobu, využití SPC v oblasti údržby). Rozvoj metodiky analýzy způsobilosti v podmínkách procesů ovlivňovaných velkým množstvím faktorů.
- Plánování experimentů pro procesy s kvalitativními faktory. Analýza problémů spojených s plánováním experimentů s kvalitativními faktory, vypracování algoritmů možného postupu při sestavení plánu, tvorba regresních modelů s kvalitativními faktory, demonstrace navržených postupů na simulačních úlohách.

Předpokládá se, že výsledky řešení budou prezentovány v odborných časopisech (např. Metalurgija, Quality Innovation Prosperity, Hutnické listy, Automa) a na mezinárodních odborných konferencích a kongresech (např. METAL, DAAAM, Carpathian Logistics Congress, QMOD, Kvalita, Total Logistic Management, MARDiH, DSL, ACE-X). Preferovány jsou druhy výsledku J a D dle Metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací RVVI.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-200001,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149255,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50746,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady239000,-261825,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek90000,-64030,-
5. Služby150000,-110440,-
6. Cestovní náhrady250000,-292204,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory136000,-136500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1365000,-
Uznané náklady1365000,-
Celkem běžné finanční prostředky1365000,-1365000,-