Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/80
Název projektuKonference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a materiálového inženýrství"
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuV rámci konference "Den interních doktorandů Fakulty metalurgie a
materiálového inženýrství" budou studenti doktorských studijních programů
prezentovat výsledky, kterých dosáhli při řešení projektu výzkumu a vývoje.
Bude se jednat o 19. ročník těchto konferencí. Konference bude rozdělena do
sekcí podle studijních programů doktorského studia (Metalurgie, Materiálové
vědy a inženýrství, Řízení průmyslových systémů). Bude vydán sborník
prezentovaných prací studentů.
Členové řešitelského týmuBc. Radka Bartoncová
Ing. Josef Hlinka, PhD.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
Ivana Pěšalová
Ing. Pavel Raška, Ph.D.
Ing. Pavel Wicher, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Vydání sborníku prací studentů doktorského studia na FMMI. Předpokládaný
počet účastníků 45, rozsah jednotlivých příspevků 4 strany, celkový počet
stránek cca 200 (úvodní slovo, prezentace významných výsledků studentů
FMMI, závěr)

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
10720,-10704,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)8000,-8080,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2720,-2624,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady20780,-33130,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek3000,-0,-
5. Služby45000,-35666,-
6. Cestovní náhrady0,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory11500,-11500,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady115000,-
Uznané náklady115000,-
Celkem běžné finanční prostředky115000,-115000,-