Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/79
Název projektuNové technologické postupy recyklace materiálu a jeho energetické využití z pohledu snížení zátěže životního prostředí
ŘešitelKursa Miroslav prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVzhledem k průmyslovému charakteru našeho regionu a růstem automobilové výroby bude nutné komplexně řešit problémy související s recyklací materiálu. Tento trend je podporován nevídaným růstem elektronizace a v důsledku toho exponenciálním růstem množství elektronického odpadu.
V souvislosti s ekonomickými změnami dochází k zvýraznění zájmu o nové, alternativní nakládání s odpady. Zvyšující se ceny surovin vedou ke hledání nových postupů a alternativních způsobů recyklace materiálů pro výrobu kovů i možných náhradních paliv jako netradičních zdrojů energie. Neustálé zdokonalování technologií výroby nových typů materiálů, zejména povrchově upravených karoserií automobilů a zcela nových materiálů při výrobě elektronických součástek a přístrojů. To vše přináší nutnost aktualizovat současné odpadové hospodářství. Dosavadní formy recyklace odpadů nevyužívaly dostatečně materiálového i energetického potenciálu odpadu a jen zřídka přinášely významnější synergickým efekt.
Projekt je určen pro zapojení studentů denního magisterského i doktorského studia. Předkládaný projekt zároveň rozvíjí odborné schopnosti studentů při konkrétní experimentální výzkumné práci na laboratorních a poloprovozních zařízeních. Studentům umožní praktické osvojení nových informací, rozšíření stávajících znalostí o metodikách a postupech výzkumné experimentální práce, což přináší i lepší předpoklady pro uplatnění v technické praxi.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Silvie Brožová, Ph.D.
Bc. Jan Kokeš
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Ing. Daniel Lupinski
Bc. Andrea Maralíková
Bc. Adam Oravský
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Zapojení studentů se zájmem pracovat ve vědě a výzkumu do aktuální a perspektivní problematiky využití nových způsobů recyklace odpadů včetně jejich energetického využití.
Implementace nových aktuálních informací o vlivu druhotných surovin a netradičních energetických zdrojů na životní prostředí.
Působnost projektu je cíleně specifikována na jednotlivé stupně studia magisterské i doktorské.
Prvý významný cíl projektu představuje vytvoření modelu pro možné hydrometalurgické zpracování odpadů.
Dalším cílem projektu je stanovení optimálních podmínek pro loužení vybraných kovů (měď, zinek) v alternativních loužicích činidlech.
Využití takto získaných postupů pro loužení vhodně upravených kovových částí mobilních telefonů a dalšího elektroodpadu.
Součástí experimentálních prací v rámci navrhovaného projektu bude i ověření podmínek pro oddělení organické složky od kovu, tj. maximální zkoncentrování kovů do jednoho produktu.
Výstupem bude řada publikací v odborných časopisech. Shrnutím všech výsledků a přínosů i jedním z výstupů, bude závěrečná zpráva, kde budou dosažené výsledky z průběhu řešení projektu podrobně analyzovány a interpretovány do formy konkrétních doporučení pro nejvýznamnější druhy odpadu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
16080,-16079,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)12000,-12750,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4080,-3329,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady76100,-34238,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek30920,-0,-
5. Služby74000,-155731,-
6. Cestovní náhrady20000,-11052,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory26900,-26900,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady269000,-
Uznané náklady269000,-
Celkem běžné finanční prostředky269000,-269000,-