Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/76
Název projektuDetekce ultrajemných částic v živých systémech a jejich vliv na životní prostředí.
ŘešitelBarošová Hana Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVzhledem ke zvyšování hustoty automobilové dopravy a vzrůstající výrobě nanomateriálů, se zvyšuje pravděpodobnost jejich uvolnění do prostředí a s tím související expozice živých organismů těmto imisím. Ultrajemné částice mohou díky své velikosti pronikat biomembránami a tím způsobit nevratné změny ať už karcinogenního, tak i mutagenního charakteru v živých systémech. Tyto materiály tedy mohou představovat jak environmentální, tak i zdravotní rizika. Přesný mechanismus účinku těchto materiálů ještě stále nebyl zcela objasněn. Pro lepší pochopení jejich průniku do organismu a jejich dalšího hromadění v organismu, budou zkoumány vybrané vzorky lidských tělních tekutin a tkání, stejně vybrané vzorky živočichů. Předmětem výzkumu v rámci předkládaného návrhu projektu je detekce a charakterizace ultrajemných částic v různých biologických vzorcích (lidské tkáně, tělní tekutiny, vybraní živočichové). Z důvodu manipulace s těmito vzorky proběhne očkování hlavní řešitelky proti žloutence typu A a B. V této souvislosti budou také hodnoceny možné toxické účinky těchto imisí se zřetelí na akutní akvatickou toxicitu. Získané informace poslouží k rozšíření poznatků o možných environmentálních a zdravotních rizicích vybraných materiálů a prohloubení poznatků o možném vztahu mezi přítomností pevných částic ve vzorcích biologického původu a rozvojem některých patologických stavů.
Členové řešitelského týmuIng. Hana Barošová
Ing. Barbora Kašparová
Prof. Mgr. Jana Kukutschová, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výsledkem řešení výzkumu bude soubor poznatků o přítomnosti a charakteru ultrajemných částic v různých typech biologického materiálu ve vztahu k různým typům onemocnění a kvalitě životního prostředí. Dále dojde k rozšíření znalostí a zkušeností s použitím analytických metod (Ramanova mikrospektroskopie, Magnetometrie) pro charakterizaci vzorků získaných spoluprací s Fakultní nemocnicí v Ostravě a Výzkumným ústavem pícninářským v Troubsku u Brna. Dalším výstupem budou souhrnné informace o charakteru ultrajemných částic navázaných na těla vybraných zástupců hmyzu. Na základě výše uvedených experimentálních dat bude provedeno vyhodnocení výsledků a jejich následná interpretace. Získané výsledky budou prezentovány na odborných konferencích (seminářích), např. Nanocon 2014 a publikovány v odborných časopisech.

Jednotlivé fáze projektu v období od 1. 2. 2014 do 31. 12.2014:
1. fáze – odběr vzorků lidských tělních tekutin a tkání ve spolupráci s Ústavem patologie FN Ostrava a jejich příprava pro další experimentální hodnocení. Dále výběr a sběr vzorků hmyzu vhodných pro další analýzu.

2. fáze – charakterizace získaných biologických vzorků vybranými experimentálními metodami: Ramanova mikrospektroskopie, skenovací elektronová mikroskopie, infračervená spektroskopie, magnetometrie a další.
- stanovení akutní toxicity zachycených vzdušných imisí a dalších produktů ovlivňujících životní prostředí vůči autotrofním organismům (sladkovodní zelené řasy).

3. fáze – interpretace získaných dat včetně porovnání výsledků s literární rešerší, navržení dalších možných metod pro detailnější charakterizaci studovaných vzorků.

4. fáze – příprava odborných publikací a příspěvků na mezinárodních odborných konferencích Nanocon 2014.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia55000,-55000,-
3. Materiálové náklady25000,-30018,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby50000,-49982,-
6. Cestovní náhrady5000,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory15000,-15000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady150000,-
Uznané náklady150000,-
Celkem běžné finanční prostředky150000,-150000,-