Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/75
Název projektuVýzkum vodo-nepropustných těsnících systémů z bentonitových matrací, pásů a vložek
ŘešitelHöchsmann Tomáš Ing.
Školitel projektudoc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuVodo nepropustné těsnící systémy, jejichž princip těsnění je založen na minerálních materiálech schopných na sebe vázat volnou vodu, mají jednu významnou přednost proti syntetickým nepropustným materiálům. Touto vlastností je jejich schopnost auto regenerace, tj. obnovení těsnící funkce při jejich narušení. Projekt bude zkoumat vývoj chování těsnících systémů z bentonitových matrací, pásů a vložek při utěsňování dilatačních a konstrukčních spár geotechnických liniových konstrukcí. Na dilatacích a konstrukčních spojeních jsou izolační bariéry vystaveny největšímu nebezpečí narušení jejich nepropustnosti. Výzkumné práce budou spočívat v provedení laboratorních experimentů, na kterých bude zkoumána propustnost spár utěsněných bentonitovými matracemi, pásy a vložkami. Výsledky experimentů budou zpracovány, vyhodnoceny a z vyhodnocení formulovány závěry a navržená doporučení pro aplikace v praxi.
Členové řešitelského týmuIng. Tomáš Höchsmann
Ing. Jan Maršálek
doc. Ing. Karel Vojtasík, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)• publikování výsledků výzkumu s důrazem na recenzované periodikum, min. 1x databáze SCOPUS
• bude provedeno min. 8 měření na bentonitových izolačních systémů se zaměřením na propustnost izolací u detailů na pracovních spárách a dilatačních spárach
• výsledky výzkumu budou použity pro zpracování disertační práce Ing. Tomáše Höchsmanna

Přibližný časový harmonogram:

leden – sestavení nádoby na experimentální zkoušeni hydroizolačních systémů,
únor – říjen – výzkum a provedení experimentů,
říjen – prosinec – publikační činnost a vytvoření závěrečné zprávy projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
6700,-6700,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)5000,-5000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1700,-1700,-
2. Stipendia25000,-25000,-
3. Materiálové náklady7200,-9848,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby6000,-7052,-
6. Cestovní náhrady3700,-0,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory5400,-5400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady54000,-
Uznané náklady54000,-
Celkem běžné finanční prostředky54000,-54000,-