Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/74
Název projektuModely hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče
ŘešitelVaňková Ivana Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředložený projekt SGS nazvaný Modely hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče (dále také předložený projekt) dílčím způsobem rozvíjí aktivity a úkoly realizované v rámci projektu „Výzkumný tým pro modelování ekonomických a finančních procesů na VŠB-TU Ostrava“ a zapojuje do těchto aktivit vybrané kompetentní studenty magisterského studijního programu oboru Veřejná ekonomika a správa.
Předmětem předloženého projektu je efektivita a kvalita lůžkové zdravotní péče a její hodnocení pomocí modelů založených na procesním řízení a lineárním programování.
Problematika zdravotní lůžkové péče respektive zdravotních služeb, je v prvé řadě problematikou veřejných služeb, která akcentuje velmi silný veřejný zájem.
Je tedy žádoucí, aby výkonost poskytovatelů zdravotní lůžkové péče byla měřena v relaci hospodárnosti, efektivity, účelnosti a zároveň poměřována se společensky stanovenými atributy kvality zdravotní péče jako je dostupnost, odbornost, profesionalita či etika. Nicméně je obecně známo, že hodnocení výkonnosti zdravotní péče včetně lůžkové je z mnoha legitimních (i nelegitimních) důvodů v praxi komplikované a tedy nejednoznačné. Zmíněné jevy pak často stojí za mnohými ekonomickými problémy, se kterými se zdravotnictví potýká. Na tyto problémy logicky reagují četné odborné a politické diskuse
a samotná teorie buď tyto jevy v širším či užším kontextu vykládá (např. Feldstein, 2005; Barták, 2010) nebo hledá vhodná ekonomická řešení (např. Hollingsworth, Peacock, 2008; Jablonský, Dlouhý, 2004), viz přehled literatury níže.
V České republice probíhají transformační změny v této oblasti intenzivně již od roku 1990. Okruhem problémů se stává kapacita lůžek a od ní odvozený počet zdravotnických pracovníků, nízké příjmy pracovníků ve zdravotnictví, změny alokace finančních prostředků ve zdravotnictví, změna zřizovatelů a vlastníků majetku nemocničních zařízení, aj.
Formy zdravotní péče jsou definovány zákonem v § 6 č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů. Lůžkovou péči zmíněný zákon definuje jako zdravotní péči, kterou nelze poskytnout ambulantně a pro její poskytnutí je nezbytná hospitalizace pacienta. Lůžková péče je dělena na akutní (intenzivní a standardní), následnou a dlouhodobou.
Hlavním cílem předloženého projektu je navržení možných evaluačních modelů hodnocení efektivity a kvality lůžkové zdravotní péče.
Prvním dílčím cílem předloženého projektu je vymezení poskytovatelů lůžkové zdravotní péče v České republice z pohledu jak organizačně-právního postavení, tak z pohledu dosažené efektivity a kvality poskytované lůžkové zdravotní péče.
Druhým dílčím cílem předloženého projektu je hodnocení lůžkové zdravotní péče v České republice v komparaci se státy EU dle vybraných výkonnostních ukazatelů.
Řešení předloženého projektu bude metodicky vycházet z analýzy legislativních norem, obsahové analýzy jednotlivých článků a odborných knih, analýzy statistických dat zveřejňovaných Ústavem zdravotnických informací a statistiky ČR, Českým statistickým úřadem, Eurostatem a Světovou zdravotnickou organizací.
Analýza získaných dat bude realizována prostřednictvím metod vícekriteriálního rozhodování. Především pomocí Data Envelopment Analysis (DEA), jakožto specifického nástroje pro hodnocení efektivnosti, výkonnosti i produktivity homogenních produkčních jednotek. Model DEA je považován za univerzální hodnotící nástroj, to znamená, že ho lze za specifických podmínek a homogenity produkčních jednotek použít ve výrobním sektoru i sektoru služeb ziskového i neziskového charakteru. Dále bude uplatněn Malmquistův index, který následně bude doplněn o parametr kvality, podrobněji viz příloha 1. Metodologický postup předloženého projektu je dále rozpracován v rámci předloženého harmonogramu projektu.
Teoretická východiska analýzy se budou týkat zejména vymezení pojmů, jako je nemocnice, lůžková péče, vlastnictví nemocnic, atd. Analýza hospodaření nemocnic bude vycházet z konceptů finančního účetnictví – výkazu zisku a ztrát, rozvahy a dále z výročních zpráv jednotlivých nemocnic.
Předmětem zkoumání se stanou fakultní nemocnice, nemocnice zřizované krajem
a dále léčebny pro dlouhodobě nemocné. Činnost poskytovatelů lůžkové zdravotní péče
a transformační změny budou sledovány v čase, v letech 2003-2012, náhled na dílčí data je uveden v příloze č. 2.

Harmonogram projektu
I. Etapa: leden – březen 2014
Započetí prací na projektu včetně zapojení vybraných studentů;
Rešerše příslušných odborných zdrojů a specifických databází – ÚZIS ČR
Konstrukce osnovy monografie – „Models of evaluation of efficiency and quality of inpatient care in hospitals“.
Konstrukce osnov příslušných diplomových prací zapojených studentů;
Sběr a analýza definovaných procesních parametrů (vstupy, výstupy) vybraných produkčních jednotek;
Definování objektivních a subjektivních parametrů kvality nemocniční péče.
II. Etapa: duben – červen 2014
Analýza získaných dat, konstruování a testování možných hodnotících modelů efektivity a kvality;
Realizace odborných konzultací u poskytovatelů nemocniční péče;
Finalizace odborných příspěvků a jejich zaslání příslušným institucím;
Práce na textech odborné publikace a diplomových prací.
III. Etapa: červenec – září 2014
Práce na textech monografie a diplomových prací;
Prezentace stěžejních výsledků projektu na vybrané konferenci;
Příprava a realizace prezentace dosažených výsledků projektu na odborném workshopu SGS 2014 pořádaném Ekonomickou fakultou.
IV. Etapa: říjen – prosinec 2014
Finalizace textu monografie a odborných příspěvků.
Ukončovací a hodnotící práce na projektu.

Literatura:
[1] BARTÁK, Miroslav. Ekonomika zdraví. Sociální, ekonomické a právní aspekty péče
o zdraví. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2010. 224 s.
[2] DLOUHÝ, Martin a Josef JABLONSKÝ. Modely hodnocení efektivnosti produkčních jednotek. Praha: Professional, 2004. 183 s.
[3] FARREL, M. J. The measuremennt of produktivity efficiency. Journal of the Royal Statictical Society 120, 1957. p. 253-290.
[4] FELDSTEIN, Paul J. Health Care Economics. Clifton Park: Thomson Delmar Learning, 2005. 541 p.
[5] FOLLAND, Sherman, Allen C. Goodman and Miron Stano. The Economics of Health and Health Care. 7th ed., Pearson new international ed. Harlow: Pearson education Limited, 2013. 589 p.
[6] HOLLINGSWORTH, Bruce and Stuart J. PEACOCK. Efficiency Measurement in Health and Health Care. London: Routledge, 2008. 172 p.
[7] MANDL, Ulrike, Adriaan DIERX and Fabienne ILZKOVITZ. The effictivenness and efficiency of public spending. European Comissin-Directorate General for Economic and Financial Affairs. Brussel, 2008. [online]. Dostupné z: WWW: http://ec.europa.eu/economy_finance/publications
[8] Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. Ekonomické informace ve zdravotnictví 2003-2012; Zdravotnická ročenka ČR 2003-2012; Ekonomické výsledky nemocnic 2003-2012; Hospitalizovaní podle klasifikace DRG 2009-2012. [online]. Dostupné z: http://www.uzis.cz
[9] VRABKOVÁ, Iveta. Perspektivy řízení kvality ve veřejné správě. 2012. 164 s.
[10] VAŇKOVÁ, Ivana a Iveta VRABKOVÁ. Možnosti měření efektivnosti akutní lůžkové péče. In Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Veřejná ekonomika a správa 2013 (CD). 2013.
[11] VRABKOVÁ, Iveta a Ivana VAŇKOVÁ. Evaluation of efficiency of inpatient care in hospitals using Data Envelopment Analysis Model. In Current trends in public sector research. 2014.
[12]Eurostat; http://europa.eu.int/com
[13] Český statistický úřad; http://www.czso.cz/eurostat/
[14] European health for all databas; http://data.euro.who.int/hfadb
[15] Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
[16] Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů.
[17] Zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně ČR, ve znění pozdějších předpisů.
[18] Zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů.
[19] Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů.
[20] Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů.
[21] Vyhláška č. 475/2012 Sb., o stanovení hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené
z pojištění pro r. 2013.
[22] Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
[23] Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb.
[24] Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče.
Členové řešitelského týmuBc. Adéla Hrubešová
Bc. Markéta Palatinusová
Bc. Kristýna Pavlisková
Bc. Daša Počtáriková
Ing. Ivana Vaňková, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Vrabková, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupy – min. 68 bodů:
1 odborná monografie „Models of evaluation of efficiency and quality of inpatient care in hospitals“ (B, SHVb) – 40 bodů;
1 příspěvek ve sborníku konference zařazené v databázi WoS (Jsc) – Current Trends in Public Sector Research in Šlapanice, min. 10 bodů;
1 odborný článek v impaktovaném časopise (Jimp) - Slovenian Journal of Public Health - min. 10 bodů;
2 odborné články v časopisech uvedených v seznamu recenzovaných periodik (Jrec) pro skupinu oborů AE – Zdravotnictví v ČR (FQ, AE), Journal of Competitiveness (AE, AH), 8 bodů;
4 diplomové práce obhájené v roce 2015.

Pozn. Minimální počet dosažených bodů u plánovaných publikačních výstupů byl stanoven s ohledem na nemožnost určení přesného počtu bodů, který bude stanoven pro daný výstup za roky 2014-2015.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
32000,-31999,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)23880,-23880,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti8120,-8119,-
2. Stipendia80000,-80000,-
3. Materiálové náklady96800,-132242,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek45800,-42020,-
5. Služby72400,-62112,-
6. Cestovní náhrady24000,-2627,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory39000,-39000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady390000,-
Uznané náklady390000,-
Celkem běžné finanční prostředky390000,-390000,-