Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/73
Název projektuPočítačové modelování a experimentální validace strukturní stability kovových materiálů
ŘešitelVodárek Vlastimil prof. Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuNedílnou součástí moderního materiálového inženýrství je efektivní využívání dostupných počítačových balíků pro predikci struktury a vlastností materiálů. Výstupy počítačového modelování v současné době tvoří důležitou součást řady článků publikovaných v renomovaných odborných časopisech, ale jsou rovněž běžně využívány při návrhu nových materiálů a predikci degradačních procesů probíhajících v technických materiálech. V roce 2013 byly v rámci programu RMTVC zakoupeny uživatelské licence k programu Thermocalc, který umožňuje modelování termodynamicky rovnovážného stavu materiálů a rovněž k počítačovému balíku Dictra, který je možné využívat při predikci kinetiky difúzně řízených transformací, tj. ke studiu vývoje struktury za daných teplotně - časových parametrů. Kvalifikované aplikace výše uvedených počítačových balíků jsou podmíněny velmi dobrými znalostmi z oblasti termodynamiky a kinetiky difúzně řízených fázových transformací. Vypovídací schopnost výstupů počítačového modelování je kriticky závislá na kvalitě dostupných termodynamických databází. V této souvislosti je doporučeno provádět experimentální validaci výsledků počítačových simulací a modelování.
V rámci řešení projektu budou provedeny simulace termodynamicky rovnovážného stavu materiálů, které jsou v současné době vyvíjeny pro potřeby energetického průmyslu a těžkého strojírenství. Bude simulován rovnovážný strukturní stav supermartenzitické oceli typu 13Cr6Ni2,5Mo a relevantnost výsledků bude ověřena na experimentálních vzorcích. V rámci projektu budou rovněž provedeny simulace vývoje struktury (kinetiky) progresívních materiálů, příp. jejich svarových spojů, které obvykle představují kritická místa konstrukcí. Jedná se především o heterogenní svarové spoje pro použití v moderních kotlích USC bloků tepelných elektráren, kde se i renomované firmy v současné době potýkají s velkými výrobními problémy. Výsledky simulací budou ověřeny detailní strukturní analýzou experimentálních vzorků za použití dostupných technik strukturní analýzy. Např. v případě heterogenních svarových spojů P23/P91 jsou k dispozici prasklé creepové vzorky s dobou do lomu až cca 80 000 hod. při teplotách expozice v intervalu 500 - 600°C.
Členové řešitelského týmudoc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Ing. Jan Holešinský
Bc. Barbora Kyselá
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Výstupem projektu bude osvojení počítačových balíků Thermocalc a Dictra pro predikci strukturní stability kovových materiálů, které jsou součástí výzkumných aktivit Katedry materiálového inženýrství a rovněž jsou předmětem výzkumu v rámci projektu RMTVC, resp. NPU. Cílem projektu je ověření použitelnosti dostupných termodynamických databází pro řešení konkrétních problémů, které jsou dlouhodobě předmětem zájmu materiálových inženýrů (austenitické a martenzitické oceli pro energetiku, včetně jejich svarových spojů; supermartenzitické oceli). Výsledky počítačového modelování budou validovány experimentálním studiem vzorků po dlouhodobé creepové expozici nebo tepelném zpracování na jakost za použití moderních technik strukturní analýzy. Výstupy projektu zaměřené na studium strukturní stability heterogenních svarových spojů P23/P91 budou tvořit významnou součást disertační práce Ing. Jana Holešinského. Získané poznatky budou rovněž využívány v rámci výuky materiálových předmětů a při řešení bakalářských a magisterských prací. Řešení projektu vytvoří na Katedře materiálového inženýrství nezbytné znalostní zázemí pro využívání počítačových software Thermocalc a Dictra pro predikci strukturní stability kovových materiálů, což umožní zvýšit kvalitu disertačních prací, publikací a rovněž výstupů řešení výzkumných projektů.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
80400,-80400,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)60000,-60000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti20400,-20400,-
2. Stipendia129000,-129000,-
3. Materiálové náklady16200,-4018,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby0,-6184,-
6. Cestovní náhrady30000,-35998,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory28400,-28400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady284000,-
Uznané náklady284000,-
Celkem běžné finanční prostředky284000,-284000,-