Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/72
Název projektuVýzkum atmosférických vlivů na přenosy v rádiovém kanálu.
ŘešitelSkapa Jan Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuTento projekt je zaměřen na výzkum atmosférických vlivů na kvalitativní parametry přenosu rádiového signálu. V dnešní době sofistikovaná modulační schémata umožňují několikanásobně zvýšit přenosovou rychlost oproti rychlosti modulační. Modulační rychlost je fyzikálně limitována šířkou frekvenčního pásma a kvalitou kanálu vyjádřenou odstupem nosného signálu od šumu. Přenosovou rychlost pak ovlivňuje zvolené modulační schéma. Cílem projektu je nalezení závislostí mezi impulzní odezvou rádiového kanálu, zvoleným modulačním schématem, přenosovou rychlostí a aktuálními atmosférickými podmínkami v lokalitě se silným průmyslovým znečištěním.
Projekty řešené v předchozích letech ukázaly souvislost mezi atmosférickými vlivy a přijímanou úrovní rádiového signálu, přenosovou rychlostí či bitovou chybovostí. Zkoumané technologie (GSM, UMTS, DVB-T, WiFi) však používají fundované samoopravné kódy, které vlivy vnějších podmínek působících na přenášený signál minimalizují. To je nepochybně užitečné z hlediska koncového uživatele. Pro posouzení vlivu atmosférických podmínek na rádiový kanál jako přenosové médium je však vhodné sledovat samotný signál na úrovni fyzické vrstvy. Popis rádiového kanálu pomocí impulzní odezvy, resp. přenosu umožní vytvoření modelu tohoto kanálu v závislosti na aktuálních atmosférických vlivech.
Pro provozovatele telekomunikačních systémů by bylo možné po vytvoření tohoto modelu do systému implementovat funkci adaptace systému aktuálním podmínkám.
V projektu bychom proto rádi navázali a rozšířili výsledky předchozích projektů o měření signálů na kmitočtech v bezlicenčním pásmu, ale blízkých kmitočtům komerčně používaných technologií:
-GSM – 900 MHz, 1800 MHz.
-mikrovlnné spoje v pásmech 10 a 23 GHz.

V další části projektu se budeme zabývat analýzou vlivu bezpečnostních mechanismů (IPSec, MPLS VPN, OpenSSL, OpenVPN) na kvalitu Triple Play služeb. Vyhodnocení jednotlivých služeb pomocí objektivních metod jako je E-model, SSIM a PSNR nebo propustnosti při datové službě poskytne možnost porovnání vhodnosti jednotlivých bezpečnostních nástrojů na přenos multimediálních služeb z hlediska bezpečnosti a dosahované kvality služby.
Dalším cílem projektu je výzkum degradace kvality videa způsobené různými zpožděními paketů během přenosů (tzv. out of order data). Pro hlas je tato problematika již podrobně zpracována, v oblasti videa je tato problematika opomíjena.
Členové řešitelského týmuIng. Miroslav Bureš
Ing. Pavel Dohnálek, Ph.D.
Ing. Marek Dvorský, Ph.D.
Bc. Radim Feču
Ing. Jaroslav Frnda
Dr. Ing. Libor Gajdošík
Ing. Lukáš Kapičák
Ing. Jozef Marmoľ
doc. Ing. Radek Martinek, Ph.D.
Ing. Miralem Mehić, Ph.D.
Ing. Libor Michalek, Ph.D.
Ing. Martin Mikulec
Ing. Radek Novák, Ph.D.
Bc. David Ondrouch
Ing. Pavol Partila, Ph.D.
Ing. Filip Řezáč, Ph.D.
Ing. Jan Rozhon, Ph.D.
Ing. Jakub Šafařík, Ph.D.
Ing. Roman Šebesta, Ph.D.
Ing. Lukáš Ševčík
Ing. Jan Skapa, Ph.D.
Ing. Jiří Šlachta
Ing. Zdeněk Tesař
Ing. Karel Tomala
Ing. Martin Tomis, Ph.D.
Ing. Jaromír Továrek, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Vozňák, Ph.D.
doc. Ing. Jan Žídek, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V naší práci budeme sledovat přenos a impulzní odezvu rádiových kanálů v bezlicenčních pásmech blízkých systémů GSM/UMTS, DVB-T, T-DAB a mikrovlnných spojích (10, 23GHz) v závislosti na okamžitých atmosférických podmínkách. Z těchto měření metodami dolování dat zjistíme závislosti mezi vlastnostmi přenosového prostředí (atmosféry) a rádiového kanálu s ohledem na jednotlivé použité modulační formáty. Cílem je vytvoření komplexního analytického modelu, popisujícího vzájemný vztah mezi přenosovým prostředím a přenosovým kanálem.

Dále bude posuzována vhodnost použití bezpečnostních mechanismů ve vztahu k zachování požadované kvality multimediálních služeb a modelování kvality videa při různých nastaveních videa (rozlišení, bitový tok) a variabilního opoždění video paketů.

Výsledky projektu budou, stejně jako v předchozích letech, prezentovány na významných konferencích s výstupy indexovanými v uznávaných databázích. Budou také prezentovány v indexovaném neimpaktovaném nebo impaktovaném časopise.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia383500,-383500,-
3. Materiálové náklady40000,-40000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek200000,-200000,-
5. Služby10000,-48250,-
6. Cestovní náhrady55000,-55000,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory76500,-38250,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady765000,-
Uznané náklady765000,-
Celkem běžné finanční prostředky765000,-765000,-