Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/68
Název projektuVlastnosti kompozitních materiálů a jejich využití
ŘešitelTokarčíková Michaela Ing., Ph.D.
Školitel projektuprof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuTématika předkládaného projektu je rozdělena do dvou částí:
1. Kompozitní materiály a jejich vlastnosti.
2. Nebezpečné odpady a jejich využití.
V první části je projekt zaměřen na kompozitní materiály, které jsou složené ze dvou a více odlišných složek nebo fází. Jednotlivé složky přispívají svými vlastnostmi k celkovému charakteru kompozitu a zároveň vykazují lepší vlastnosti. Navázáním potenciálně rizikových materiálů do formy kompozitu lze vylepšit nejen vlastnosti finálního kompozitu, ale zároveň zabránit jejich negativnímu vlivu na životní prostředí a živé organismy. Tato část projektu bude navazovat na předcházející projekt SP2013/74 Stabilita kompozitních materiálů. Jelikož se z kompozitního materiálu upraveného kalcinací uvolnilo vysoké množství hliníku, dalším cílem bude zjistit, zda uvolňování hliníku závisí již na kalcinaci samotného jílového minerálu, nebo se hliník uvolňuje až po ukotvení fotoaktivních nanočástic a následné kalcinaci kompozitu. Bude se především sledovat vliv teplotní úpravy kompozitu na množství uvolněného hliníku.
Druhá část projektu bude zaměřena na vlastnosti nebezpečných odpadů z metalurgického komplexu a spaloven nebezpečných odpadů. Bude sledována mobilita polutantů a možnosti jejich odstranění, nebo stabilizace do vhodného kompozitu, aby mohly být recyklovány přímo v hutním agregátu nebo byly využity ve stavebnictví. Vedle stabilizace cementací budou pro odstranění nebezpečných vlastností odpadů využity také hydrometalurgické postupy. Bude posouzena mobilita polutantů po stabilizaci např. cementací, resp. úpravě odpadů a toxicita. U vybraných kompozitů určených k recyklaci v hutním komplexu bude studována také pevnost a změny jejich složení vlivem teploty.
Řešení projektu bude probíhat následovně:
1. Studium uvolňování hliníku a dalších prvků z kaolinitu kalcinovaného při různých teplotách za definovaného pH a teploty. S cílem navržení vhodné teploty kalcinace pro kompozitní materiál.
2. Příprava a posouzení vlastností kompozitů připravených z jemnozrnných metalurgických odpadů (mobilita polutantů, pevnost a vliv teploty na jeho změny).
3. Úprava jemnozrnných metalurgických odpadů hydrometalurgicky a studium vlastností produktu.
4. Příprava a posouzení vlastností kompozitů připravených cementací z odpadů ze spaloven nebezpečných odpadů a portlandského cementu.
5. Zpracování a interpretace výsledků.
Členové řešitelského týmuBc. Barbora Bajgarová
Ing. Michaela Tokarčíková, Ph.D.
Ing. Klára Drobíková, Ph.D.
Ing. Eva Gryčová
Ing. Lucia Rozumová
prof. Ing. Jana Seidlerová, CSc.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)V rámci projektu budou zpracovány:
1. Bude zpracován a odeslán článek do Chemických listů (vliv kalcinační teploty na uvolňování hliníku a dalších prvků z jílového minerálu)
2. Zpracován a odeslán příspěvek do impaktovaného časopisu.
3. Diplomová práce (Bc. Bajgarová)
4. Budou zpracovány teze k doktorské SZZ.
5. Bude odevzdána disertační práce.
6. Bude zpracován příspěvek na konferenci Nanocon.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia34000,-34000,-
3. Materiálové náklady16000,-17036,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby19000,-6636,-
6. Cestovní náhrady12000,-23328,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory9000,-9000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady90000,-
Uznané náklady90000,-
Celkem běžné finanční prostředky90000,-90000,-