Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/67
Název projektuInovační příležitosti v hutních a spolupracujících podnicích
ŘešitelSamolejová Andrea doc. Ing., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmětem projektu specifického výzkumu je podpora spolupráce studentů navazujícího studijního programu Ekonomika a řízení průmyslových systémů s akademickými pracovníky garantující katedry v oblasti řízení podnikových inovací. I hutní podniky, aby zůstaly konkurenceschopné, musí neustále hledat příležitosti ke zlepšování svých produktů a služeb a zároveň k redukci podnikových nákladů při zachování stávající kvality produkce. Z předchozích šetření členů řešitelského týmu mezi podniky produkujícími hutní výrobky (2009-2011) mj. vyplynulo, že málokterý podnik přistupuje k inovačním aktivitám systematicky a podniky jen minimálně evidují všechny zlepšovatelské aktivity pro další inspiraci a případná poučení se z chyb.
Výstupy z projektu SGS za rok 2013 také jasně prokazují, že zlepšení produktů či podnikových procesů lze dosáhnout i relativně nenákladně, mj. prostřednictvím spolupráce podniků s akademickou půdou, konkrétně třeba zadáváním témat diplomových prací.
Vědecká spolupráce vědeckých pracovníků se studenty navazujícího studia bude spočívat především v(e):
• Hledání a analýze příležitostí podniků ke zlepšování;
• Výběru a popisu reálných, zejména přírůstkových inovací v podniku;
• Zpracování a porovnání variant řešení vymezeného problému;
• Doporučení a rozpracování postupu nejvhodnějšího řešení (zlepšení);
• Vyhodnocení jeho přínosů pro podnik.


Členové řešitelského týmuprof. Ing. Petr Besta, Ph.D.
Ing. Petr Doležel
Bc. Martin Foldyna
Bc. Zuzana Gazdová
prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.
Bc. Dominik Kakáč
Bc. Eva Klepaczová
Bc. Vendula Kramářová
Ing. Martina Kučová
Ing. Josef Kutáč, Ph.D.
Ing. Martin Lampa, Ph.D.
Bc. Michaela Maxianová
doc. Ing. Andrea Samolejová, Ph.D.
Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.
Bc. Matěj Šinogl
Ing. Gabriela Solovská
Ing. Lucie Strakošová
Bc. Lenka Zientková
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)- Řešení konkrétních inovačních zadání/problémů v hutních a spolupracujících podnicích v rámci diplomových prací studentů zapojených do projektu a v rámci vědeckých publikací řešitelů projektu.
- Navržení aktualizace nástrojů finančního řízení.
- Analýza a zevšeobecnění získaných řešení a navržení dalších potenciálních zlepšení a inkrementálních inovací produktových,procesních, organizačních či marketingových.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia18000,-18000,-
3. Materiálové náklady15000,-41788,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby65000,-56987,-
6. Cestovní náhrady163000,-144225,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory29000,-29000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady290000,-
Uznané náklady290000,-
Celkem běžné finanční prostředky290000,-290000,-