Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/66
Název projektuZařízení pro aplikaci hypotermie
ŘešitelNoga Zdeněk Ing., CSc.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuPředmět výzkumu v rámci projektu:

Předmětem výzkumu v rámci projektu bude návrh funkčních modelů termoelektrických chladicích zařízení provedených pro léčebnou aplikaci na lidské a zvířecí tkáni zpracovaných na základě Patentu 303114 - Zařízení pro aplikaci hypotermie k němuž vlastníkem práv je VŠB-TUO.

A.V rámci projektu bude navržena a vyrobena chladící helma pro novorozence, za účelem snížení teploty mozku. Tato verze helmy (popř. její upravená verze) by v budoucnu měla přispět k přežití i při déle trvající klinické smrti. Helma bude navržena na základě poznatků získaných v předchozích projektech, ve kterých byly zkoumány účinky, funkčnost, výhody a nevýhody jednotlivých variant řešení. Do výsledného zařízení budou promítnuty všechny doposud získané podklady.

B.V rámci projektu bude vyrobeno chladicí zařízení pro chlazení šlach na holenních kostech koní po úrazech a nadměrném zatížení. Navržené zařízení bude sloužit k získání poznatků pro návrh prototypu s předpokladem použití zařízení v praxi a k rozvoji léčebných metod umožněných jeho aplikaci.
Členové řešitelského týmuIng. Ondřej Bajer
doc. Dr. Ing. Ladislav Kovář
Ing. Šimon Mareček
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. Zdeněk Noga, CSc.
Ing. František Tomeček, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)A.Funkční model hypotermického zařízení pro aplikaci na hlavičce novorozence s cílem ověření a zajištění léčebných požadavků a získání podkladů pro zpracování prototypu hypotermického zařízení na základě uděleného patentu.

B. Funkční model hypotermického zařízení pro aplikaci na šlachové pochvy koňských končetin s cílem ověření a zajištění léčebných požadavků a získání podkladů pro zpracování prototypu hypotermického zařízení na základě uděleného patentu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady30000,-119736,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek39100,-0,-
5. Služby37500,-1936,-
6. Cestovní náhrady20000,-4928,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory17400,-17400,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady174000,-
Uznané náklady174000,-
Celkem běžné finanční prostředky174000,-174000,-