Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/65
Název projektuDegradace vnějších kompozitních systému způsobená přítomností biotických škůdců na jejich povrchu
ŘešitelKučeriková Veronika Ing.
Školitel projektuprof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumua) Celková charakteristika problému
Biotickými škůdci se rozumí mikroorganismy v podobě řas a hub, jejichž výskyt na fasádách domů je značně nežádoucí. V současné době je zpozorován zvýšený výskyt těchto parazitů na fasádách zateplených budov. Jedná se o novodobou poruchu fasád zateplených kontaktním zateplovacím systémem, která výrazně narušuje estetickou funkci ETICS. Aby došlo k růstu mikroorganismů, musí být pro jejich zdárnou vegetaci k dispozici vhodný substrát a živiny, vhodné faktory okolního prostředí a dostatečná vlhkost. Následkem zateplování fasád izolanty velkých tlouštěk se na vnější povrch dostává méně tepelné energie. Vnější strana se méně zahřívá, má tedy nižší vnější povrchovou teplotu. Hrozí, že teplota rosného bodu vzduchu klesne pod teplotu povrchu, dojde k orosení a vznikne tak vodní film, který řasám dodává potřebnou vlhkost. Řasy mohou růst téměř na každém podkladu, přesto nejsou jejich porosty zasaženy všechny objekty opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Cílem výzkumu bude definovat jaké vlivy a jakým podílem ovlivňují vegetaci na fasádách domů opatřených kontaktním zateplovacím systémem. Řasy a houby jsou přirozenou součástí našeho ekosystému. Je nutné hledat opatření, která jim zabrání, aby se staly i přirozenou součástí našich fasád.

V roce 2013 byl v rámci SGS řešen projekt “Biotické napadení fasád po provedení dodatečného zateplení budov“ a v koncepčním výzkumu projekt s názvem “Biotické napadení fasád opatřených vnějším kontaktním tepelně izolačním systémem (ETICS)“. Náš projekt na předchozí projekty navazuje. Cílem našeho výzkumu bude definovat přítomnost mikroorganismů na fasádách zkoumaných objektů především
v návaznosti na druh omítky (typ, zrnitost, struktura, apod.) a skladbě obvodového pláště (tepelně technické hledisko) případně na architektonickém řešení fasády, lokalitě a podobně. Bude provedena také komparace dat, kdy budou porovnány získaná data ze 4 objektů.b) Metodologie výzkumného projektu
Výzkum bude prováděn na čtyřech objektech opatřených kontaktním zateplovacím systémem. Získaná data z každého objektu budou analyzována. Čtyři objekty jsou zvoleny proto, aby mohla být provedena také komparace (porovnání) získaných dat. V rámci výzkumu budou na vybraných fasádách odebrány vzorky omítek (vzorky budou odebírány ze všech stran objektu v ploše fasády, dále vzorek soklu, vzorky z kritických míst (předpoklad odběru 18-24 ks vzorků). Vzorky budou zaslány k analýze do laboratoře (spolupráce s Centrem nanotechnologií). Rozbor odhalí přítomnost či nepřítomnost mikroorganismů a jejich druh. Cílem výzkumu bude definovat přítomnost mikroorganismů na fasádách zkoumaných objektů především v návaznosti na druh omítky (typ, zrnitost, struktura, apod.) a skladbě obvodového pláště (tepelně technické hledisko) případně na architektonickém řešení fasády, lokalitě a podobně. Na fasádách budou provedena měření – teplota a vlhkost povrchu, teplota a vlhkost vzduchu. Obvodové pláště budov budou modelovány a posuzovány v tepelně technickém software (Teplo, Area). Data z jednotlivých objektů budou analyzována a následně porovnána mezi sebou.
Členové řešitelského týmuIng. Hana Barošová
Ing. Denisa Valachová, Ph.D.
Ing. Lucie Kučerová
Ing. Veronika Kučeriková
prof. Ing. Darja Kubečková, Ph.D.
Ing. Jiří Winkler
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)a) Předpokládané výstupy:
- vyhotovení 2 článků, které budou zaslány na konference s možností evidence
v databázi SCOPUS
- podklady pro disertační práci Ing.Veroniky Kučerikové.

b) Postup řešení:
1. Definice problému.
2. Vyhledání vhodných 4 objektů pro odběr vzorků a následná měření.
3. Odebírání vzorků z fasád a provádění měření na vybraných objektech.
4. Rozbor vzorků v laboratoři (spolupráce s Centrem nanotechnologií)
5. Zhodnocení vybraných fasád – především z hlediska vlastností povrchových úprav, skladbě obvodového pláště (tepelně technické hledisko).
6. Provedení tepelně technických výpočtů a modelování obvodových konstrukcí vybraných objektů (za použití software Teplo, Area).
7. Analýza a komparace získaných dat.
8. Průběžná tvorba publikačních výstupů.

c) Časový harmonogram:
Únor 2014
• Příprava výzkumného projektu
• Podrobný plán řešení

Březen – září 2014:
• Odběr vzorků z fasád vybraných domů
• Analýza vzorků v laboratoři
• Provedení měření na fasádách
• Zhodnocení vybraných fasád
• Provedení tepelně technických výpočtů a modelování obvodových konstrukcí (za použití software Teplo, Area)
• Analýza získaných dat
• Průběžná tvorba publikačních výstupů

Říjen 2014:
• Analýza a komparace získaných dat
Listopad – prosinec 2014:
• Tvorba publikačních výstupů
• Realizace závěrečné výzkumné práce


d) Náplň práce členů kolektivu
Ing. Veronika Kučeriková – koordinace projektu, odebírání vzorků, provádění výzkumných měření, provedení tepelně technických výpočtů a modelování obvodových konstrukcí (za použití software Teplo, Area), analýza a komparace dat, tvorba publikačních výstupů.

Ing. Denisa Donová - odebírání vzorků, provádění výzkumných měření, provedení tepelně technických výpočtů a modelování obvodových konstrukcí (za použití software Teplo, Area), tvorba publikačních výstupů.

Ing. Jiří Winkler - odebírání vzorků, provádění výzkumných měření, analýza a komparace dat, tvorba publikačních výstupů

Ing. Lucie Kučerová – provádění výzkumných měření, studium odborné zahraniční literatury, která není přeložena do českého jazyka, příprava článků na překlady případně vlastní překlad, tvorba publikačních výstupů.

e) základní literatura v rámci výzkumného projektu:
Büchli/ Raschle, Řasy a houby na fasádách, nakladatelství Mise, 2011
ČSN 730540-1-4 Tepelná ochrana budov
ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS)
ČSN EN 13914 Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítekRozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-20000,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-20000,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia37700,-37700,-
3. Materiálové náklady4000,-2375,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby35000,-15000,-
6. Cestovní náhrady13300,-14925,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory10000,-10000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady100000,-
Uznané náklady100000,-
Celkem běžné finanční prostředky100000,-100000,-