Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/105
Název projektuProduktivní a ekologické obrábění materiálů
ŘešitelPetrů Jana prof. Ing.et Ing.Mgr., Ph.D.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuProjekt je zaměřen na řešení efektivního obrábění moderních materiálů a hodnocení integrity obrobeného povrchu. Svým zaměřením byl rozdělen do 4 ucelených částí:
1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu
2) Konstrukce upínacích přípravků pro automobilový průmysl
3) Vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění ocelí
4) Obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin

Ad 1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu
Zodpovědný řešitel této části projektu: doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Moderní konstrukce, především v náročných podmínkách provozu, vyžadují stále kvalitnější konstrukční materiály. Tyto materiály musejí odolávat nepříznivým vlivům prostředí, ve kterém pracují - např. mořská voda při těžebních pracích na vrtných plošinách. Niklové slitiny typu INCONEL, NIMONIC, INCOLOY tyto požadavky splňují. Obrábění těchto materiálu je však velmi problematické. Volba vhodného řezného materiálu a řezné geometrie použitého nástroje umožňuje stanovení optimálních řezných podmínek, na což navazuje zkrácení strojního času, prodloužení životnosti nástroje a tím i zmenšení nákladů na obrábění těchto materiálů.

Ad 2) Konstrukce upínacích přípravků pro automobilový průmysl
Zodpovědný řešitel této části projektu: doc. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
Automobilový průmysl je jedním ze stěžejních oborů našeho hospodářství. Neplatí to pouze o velkých montážních závodech, ale existuje i široká síť subdodavatelů, kteří zajišťují zaměstnanost v různých regionech Čech a Moravy. Jedním ze subdodavalelských skupin je skupina zabývající se osvětlením vozidla. V rámci projektu SGS bude zaměřena pozornost na návrh a konstrukci zařízení pro výrobu modulů do světlometů.

Ad 3) Možnosti obrábění součástí z nerezových ocelí
Zodpovědný řešitel této části projektu: Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Předmětem řešení projektu je experimentální činnost zaměřená na vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění ocelí a jejich vliv na integritu povrchu. Účelem projektu je experimentálně ověřit aspekty a efekty obrábění vysokými řeznými parametry s jejich důsledky na výslednou drsnost povrchu součástí, zbytková pnutí a zpevnění obrobeného povrchu.

Ad 4) Obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin
Zodpovědný řešitel této části projektu: doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.
V průběhu projektu bude řešena problematika obrábění a obrobitelnosti těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin. Na základě experimentálního testování použitých technologií obrábění, navržených řezných nástrojů a materiálů, podmínek řezného procesu bude stanoven způsob, kterým lze tyto materiály snadno a efektivně obrábět.
Členové řešitelského týmuprof. Dr. Ing. Josef Brychta
prof. Ing. Robert Čep, Ph.D.
Ing. Ondřej Dupala, Ph.D.
Ing. Martin Grepl, Ph.D.
Ing. David Hřibňák
Ing. Adam Janásek
Ing. Miroslav Janoš, Ph.D.
Ing. Dalibor Jurok
Ing. Andrea Kováčiková, Ph.D.
Ing. Jiří Kratochvíl, Ph.D.
Ing. Zuzana Sadílková, Ph.D.
Ing. Jan Mocek
prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica
prof. Ing.et Ing.Mgr. Jana Petrů, Ph.D.
Ing. Lenka Čepová, Ph.D.
Ing. Lenka Smetánková
Ing. Marek Pagáč, Ph.D.
Ing. Marek Pavlica, Ph.D.
Ing. Lenka Hřibňáková, Ph.D.
doc. Ing. Marek Sadílek, Ph.D.
Ing. Dagmar Mikulová
Ing. Juraj Surovský
Ing. Šárka Tichá, Ph.D.
Ing. Antonín Trefil, Ph.D.
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíle dílčích částí projektu jsou následující:
Ad 1) Možnosti obrábění slitin na bázi niklu
Návrh a ověření vhodných řezných podmínek, nástrojového materiálu a řezné geometrie obráběcích nástrojů pro ekonomické obrábění konstrukčních materiálů na bázi Ni. Porovnání obrobitelnosti těchto materiálů ve stavu odlitém a navařeném.
Ad 2) Konstrukce upínacích přípravků pro automobilový průmysl
Návrh a konstrukce dílčích skupin zařízení pro výrobu modulů do světlometů. Zařízení bude univerzálního charakteru využitelné po drobné úpravě i k výrobě modulů odlišných parametrů.
Ad 3) Vysokorychlostní a vysokoposuvové obrábění ocelí
Cílem projektu je zhodnotit vliv vysokých řezných parametrů, řezného materiálu a geometrie nástroje na kvalitu povrchové vrstvy obrobených součástí z ocelí.
Ad 4) Obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin
Cílem projektu je navrhnout a experimentálně ověřit vhodnost navržené technologie obrábění, nástroje a řezného materiálu, navržených řezných podmínek pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů a speciálních slitin.

Harmonogram projektu:
jaro 2014 – návrh a plán experimentální činnosti
léto 2014 – realizace experimentů
podzim 2014 – měření a vyhodnocení dat, ověřovací provoz
zima 2014 – diskuze výsledků, prezentace výsledků, zhodnocení projektu

Výstupy řešitelského týmu definované podle metodiky RIV jsou naplánovány
následující: 10 publikací, z toho minimálně 1 článek v časopise s Impakt
Faktorem a 2 publikace v časopisech ze seznamu ISI Web of Knowledge nebo
SCOPUS, 5 ověřených technologií, 2 funkční vzorky, publikování 10
diplomových prací, 1 disertační práce.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia30000,-30000,-
3. Materiálové náklady140000,-140000,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek0,-0,-
5. Služby27000,-49111,-
6. Cestovní náhrady25000,-2889,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory58000,-58000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic300000,-300000,-
Plánované náklady580000,-
Uznané náklady580000,-
Celkem běžné finanční prostředky580000,-580000,-