Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/62
Název projektuSpecifický výzkum v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství
ŘešitelSojka Jaroslav prof. Dr. Ing.
Školitel projektu
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuMetalurgické inženýrství
Navrhovaný projekt bude svým obsahem v oblasti metalurgického inženýrství navazovat na řešení projektu z roku 2013, a to komplexním řešením problematiky související s výrobou oceli a slitin, jejich odléváním a tvářením a rovněž s analýzou spalovacích procesů z hlediska posouzení jejich energetické účinnosti a vlivu na životní prostředí. Tematicky je projekt opět členěn dle profesního zaměření řešitelských pracovišť, tzn. katedry metalurgie a slévárenství, katedry tváření materiálu a katedry tepelné techniky.
Oblast metalurgie
- další studium procesů probíhajících při tuhnutí ocelí (ingotu, plynule odlévaných předlitků),
- numerické modelování lití a tuhnutí ocelí,
- možnosti verifikace a zpřesňování teplot fázových transformací – především teplot solidu a likvidu a dalších termofyzikálních vlastností materiálu na bázi železa.
Oblast slévárenství
- optimalizace metod pro výrobu odlitků z neželezných kovů s pravidelnou a nepravidelnou strukturou (kovových pěn) pomocí metody gravitačního lití do pískových forem s cílem získání odlehčených konstrukčních součástí
- stanovení termofyzikálních vlastností vybraných slitin z lehkých neželezných kovů
- studium vlivu metalurgických úprav na mikro a makrostrukturu, mechanické vlastnosti a chování za zvýšených a vysokých teplot vybraných slitin neželezných kovů.
Oblast tepelné techniky
- zvyšování energetické účinnosti procesů spalování tuhých a plynných paliv.
- analýza transportu tepla při nestacionárních tepelných dějích realizovaných při ohřevu výrobních agregátů s cílem zkrácení doby ohřevu velkoobjemových nádob určených pro výrobní technologie při současném zajištění požadované entalpie těchto agregátů a současném minimalizování spotřeby paliva a tím snížení měrné emisní zátěže.
- posouzení keramických materiálů, které odolávají náhlým změnám teploty a zároveň vykazují nízkou nebo naopak vysokou měrnou tepelnou kapacitu, v závislosti na konkrétních potřebách ohřevu.
Oblast tváření materiálu
- Studium výroby ultrajemnozrnných materiálů pomocí SPD (severe plastic deformation) metod.
- Výzkum deformačních charakteristik vybraných intermetalických sloučenin.
- Zvýšení doválcovací teploty při válcování tyčí na laboratorní reverzní stolici.
- Porovnání výsledků různých plastometrických testů a laboratorního válcování.
- Studium zhutňování kovových prášků během procesu válcování.

Materiálové inženýrství
V roce 2014 bude řešení projektu v oblasti materiálového inženýrství zaměřeno zejména na:
- Charakterizace substruktury a mikrotextury v transformátorových ocelích
Magnetické vlastnosti transformátorových ocelí jsou silně závislé na mikrostrukturních charakteristikách, především na stupni „ostrosti“ Gossovy textury. Dokonalost finální textury je silně ovlivňována inhibičními fázemi, které brzdí normální růst zrn před začátkem sekundární rekrystalizace. V této souvislosti je třeba věnovat velkou pozornost detailní charakterizaci minoritních fází, jejich stabilitě a rovněž metodice hodnocení mikrotextury plechů v průběhu jednotlivých výrobních operací. V rámci projektu bude pozornost zaměřena na:
- optimalizaci přípravy vzorků pro EBSD analýzu. Cílem je vyvinout metodiku, která by minimalizovala nebezpečí vnesení lokální deformace do materiálu během přípravy, což by vedlo k nesprávnému vyhodnocení (nadhodnocení) skutečných odchylek zrn od ideální Gossovy orientace.
- rozvoj metodiky extrakce texturních složek z Eulerova prostoru, včetně stanovení odchylek reálných orientací od ideální Gossovy textury.
- vzhledem k tomu, že některé precipitáty v transformátorových ocelích jsou rozpustné ve vodě, např. AlN, bude pozornost věnována optimalizaci metodiky přípravy extrakčních uhlíkových replik pro TEM studium minoritních fází.
- Korozní odolnost vybraných kovových biomateriálů (sltiny Ti, NiTi, korozivzdorné oceli).
Souvislost povrchových úprav se zvýšením biokompatibility. V laboratorních podmínkách budou provedeny různé způsoby pasivace povrchu, leštění a nanášení vhodných povlaků a vrstev na materiálech pro implantáty. Ověřování biokompatibility materiálů bude ověřováno v živých organismech (ve zvířatech).
- Stanovení difúzních charakteristik vodíku v moderních ocelích pro automobilový průmysl
V této části budou studovány difúzní charakteristiky vodíku v ocelích AHSS (advanced high strength steels) v závislosti na konstituci ocelí a obsahu zbytkového austenitu v nich. Ke stanovení difúzních charakteristik vodíku bude využíváno metody elektrochemické permeace vodíku.
- Metalurgické aspekty přípravy speciálních slitin neželezných kovů na bázi niklu, titanu a vybraných intermetalických sloučenin ze systémů Ni-Al a Ti-Al. Modifikace vlastností legováním a úpravou technologie, včetně odstředivého odlévání. Studium krystalizačních dějů, studium struktury a mechanických vlastností.
- Prášková metalurgie vybraných druhů materiálů. Experimentální činnost se zaměří na magnetické materiály na bázi FeNdB, modifikaci složení dalšími prvky jako Pr, Cu, Al. Studium vlastností připravených předslitin, vyrobených práškových materiálů a slinutých magnetů.
- Prášková metalurgie titanu a jeho intermetalických sloučenin. Vliv podmínek lisování a slinování na strukturní charakteristiky, mechanické vlastnosti. Vývoj technologie přípravy pórovitých struktur titanu, vývoj postupů řízení pórovitosti.

Procesní inženýrství
V roce 2014 bude řešení projektu v oblasti procesního inženýrství zaměřeno zejména na:

̶ Recyklace PVC a metalurgických odprašků. Využití ZnO v metalurgických odprašcích a zinkového popela k záchytu HCl vzniklého pyrolýzou PVC.
̶ Příprava nanostrukturovaného ZnO a ZnO2 precipitací z odpadních roztoků ZnCl2. Posouzení vliv operačních podmínek na výsledné parametry a výtěžnost nanometrického ZnO a ZnO2. Příprava nanočástic oxidů ceru, gadolinia a samaria.
̶ Využití odpadních oxidových soustav k selektivní sorpci fosfátů z vodných roztoků obsahujících i těžké kovy ve vícestupňových sorpčních procesech. Záchyt organických polutantů (nonylfenol a jeho ethoxyláty) anorganickými sorbenty na bázi jílových minerálů a modifikovaných oxidových soustav.
̶ Hydrodynamika bublin. Charakterizace a vlastnosti mikrodisperzních soustav, sledování viskozity a zeta-potenciálů na fázovém rozhraní s ohledem na kvalitu nosné kapaliny.
̶ Příprava iontových kapalin na bázi solí odvozených od heterocyklických aminů s tetrafluoroborátovým aniontem a využití těchto iontových kapalin pro predikci rozpustnosti CO2.
̶ Příprava polovodičových nanočástic a jejich využití pro fotokatalýzu.
̶ Studium využití odpadních materiálů při spalování uhlí k sorpcím barviv z odpadních vod včetně studia možností zvýšení účinnosti této sorpce.
̶ Analýza brzdových kotoučů a profilová analýza plechů s povrchovou úpravou.
̶ Laboratorní výzkum možnosti využití tuhých produktů vznikajících při procesu spalování odpadů.
̶ Optimalizace práce kontinuálně pracující poloprovozní spalovací pece na odpad, která bude pracovat ve zkušebním provozu.
̶ Měření vertikálních profilů znečištění atmosféry s pomocí leteckých bezpilotních prostředků (UAV).
̶ Výzkum odpadních produktů při zplyňování a pyrolýze znečištěné biomasy.
̶ Optimalizace procesu při zplyňování a pyrolýze biomasy.
̶ Oceňování variant opatření pro zlepšení kvality ovzduší v rozsáhlém průmyslovém regionu.
̶ Řešení problematika heterogenních katalytických reakcí s potenciální aplikací při čištění odpadních plynů.
̶ Studium vybraných vlastností anorganických materiálů metodami termické analýzy.
Členové řešitelského týmuIng. Vera Abramova
Ing. Eliška Adámková
Ing. Nela Ambrožová, Ph.D.
Bc. Barbora Bajgarová
Bc. Lukáš Balvar
doc. Mgr. Lucie Bartoňová, Ph.D.
Ing. Ekaterina Basova
Ing. Jaroslav Beňo, Ph.D.
Bc. David Beneš
doc. Ing. Petra Váňová, Ph.D.
RNDr. Jan Bitta, Ph.D.
doc. Ing. Kateřina Skotnicová, Ph.D.
Ing. Jiří Burda
Ing. Michal Cagala
Ing. Žaneta Chromčáková
Bc. Václav Dobiáš
prof. Ing. Jana Dobrovská, CSc.
Bc. Josef Dohnálek
Ing. Ľubomíra Drozdová
doc. Ing. Richard Fabík, Ph.D.
Bc. Lucie Fidlerová
Ing. Jiří Fiedor, Ph.D.
Ing. Pavel Fojtík, Ph.D.
Bc. Radim Gajdacz
Bc. Radek Galacz
Bc. Denisa Golová
Bc. David Gottwald
doc. Ing. Karel Gryc, Ph.D.
Bc. Ing. Jitka Habáňová
Ing. Marek Hartman
Bc. Zdeněk Havlíček
Ing. Josef Hlinka, PhD.
Ing. Jan Holešinský
Bc. Radek Hrončok
Bc. Rostislav Hryn
Ing. Barbora Janíková
doc. Ing. Petr Jančík, Ph.D.
prof. Ing. Zdeněk Jonšta, CSc.
Mgr. Aleš Kalup
Ing. Martina Kalová, Ph.D.
doc. Ing. Petr Kawulok, Ph.D.
Ing. Rostislav Kawulok, Ph.D.
Ing. Miroslava Klárová, Ph.D.
Bc. Robert Klimek
Ing. Anna Klegová, Ph.D.
doc. Ing. Radim Kocich, Ph.D.
prof. Ing. Kamila Kočí, Ph.D.
Bc. Pavel Kohut
Ing. Hana Kohutová
Bc. Jan Kokeš
Ing. Jakub Korpas, Ph.D.
prof. RNDr. Pavol Koštial, Ph.D.
doc. RNDr. Bruno Kostura, Ph.D.
Ing. Tomáš Kotulek
Bc. Miroslav Křižánek
Ing. Ivana Kroupová, Ph.D.
Bc. Matěj Kubinec
Ing. Pavel Kuchta
Ing. Taťána Radkovská
Ing. Lenka Kunčická, Ph.D.
prof. Ing. Miroslav Kursa, CSc.
Bc. Tomáš Kvapil
doc. Ing. Stanislav Lasek, Ph.D.
Bc. Petr Lejsal
Bc. Kateřina Lepíková
doc. Ing. Petr Lichý, Ph.D.
doc. Dr. Ing. Monika Losertová
Ing. Daniel Lupinski
Bc. Natálie Lyžbická
doc. Ing. Adéla Macháčková, Ph.D.
Bc. Petra Marečková
Ing. Anastasia Volodarskaja, Ph.D.
prof. Ing. Eva Mazancová, CSc.
Bc. Radek Mendrok
Ing. Lucie Mervová
Bc. Stanislav Mlčoch
Ing. Sylva Moniaková
Mgr. Vlastimil Novák
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D.
Ing. Petr Opěla, Ph.D.
Ing. Dmytro Ostroushko
doc. Ing. Petr Pánek, CSc.
Mgr. Lubomír Pavelek
Bc. Robert Petřík
Ing. Tomáš Petrek
Ing. Quang Loc Pham
Ing. Luboš Polcar
Ing. Martin Pova
prof. Ing. Petr Praus, Ph.D.
Bc. Martina Puchálková
prof. Dr. Ing. René Pyszko
Ing. Filip Radkovský
Ing. Miroslav Raška
Mgr. Lucie Ruppenthalová, Ph.D.
Ing. Stanislav Rusz, Ph.D.
Ing. Vladana Pečínková, Ph.D.
doc. Ing. Markéta Tkadlečková, Ph.D.
Ing. David Schön
Ing. Marcel Šihor, Ph.D.
Bc. Marek Sikora
Bc. Barbora Skurčáková
prof. Ing. Bedřich Smetana, Ph.D.
Bc. Lucie Snášelová
doc. Ing. Ladislav Socha, Ph.D.
prof. Dr. Ing. Jaroslav Sojka
Bc. David Šperlín
Ing. Barbora Marcinčinová
Ing. Michaela Strouhalová, Ph.D.
Bc. Alice Štvrtňová
Bc. David Šustr
Ing. Jana Sviželová
Ing. Vladislav Svozilík
Ing. Ladislav Svoboda
Ing. Romana Švrčinová, Ph.D.
Bc. Jakub Szkandera
doc. Ing. Ivo Szurman, Ph.D.
Ing. Tereza Bílková, Ph.D.
Radek Tomášek
Ing. Michaela Topinková, Ph.D.
Bc. Jakub Tretiník
Ing. Sergey Tykvinskii
Bc. Klára Vágnerová
doc. Ing. Marek Večeř, Ph.D.
Bc. Jan Vijačka
doc. Ing. Jozef Vlček, Ph.D.
prof. Ing. Vlastimil Vodárek, CSc.
Ing. Jiřina Vontorová, Ph.D.
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc.
Mgr. Roman Witasek
Bc. Michal Wojak
Bc. Radek Žák
Bc. Petra Zedníčková
Bc. Pavlína Žuchová
Bc. Zdeňka Zugárková
Ing. Dmitry Zhukov
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Hlavním cílem řešení projektu je získání původních výsledků a nových poznatků v metalurgickém, materiálovém a procesním inženýrství. Nové poznatky budou zveřejněny dle platné Metodiky hodnocení výsledků výzkumu a vývoje - budou připraveny články do impaktovaných časopisů, Doktorandi budou také prezentovat dílčí výsledky na mezinárodních konferencích (a v jejich sbornících) a na Dni doktorandů FMMI. Studenti magisterského studia budou výsledky prezentovat ve svých diplomových pracích.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
200000,-199912,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)149000,-149842,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti51000,-50070,-
2. Stipendia300000,-300000,-
3. Materiálové náklady280000,-395045,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek180000,-41208,-
5. Služby186000,-208348,-
6. Cestovní náhrady150000,-151487,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory144000,-144000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)0,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady1440000,-
Uznané náklady1440000,-
Celkem běžné finanční prostředky1440000,-1440000,-