Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/60
Název projektuRezidua vybraných léčiv ve vodách a sedimentech.
ŘešitelSternadelová Kristýna Ing.
Školitel projektudoc. Dr. Ing. Radmila Kučerová<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuRezidua vybraných léčiv v odpadních vodách a sedimentech. Metoda stanovení a reálný výskyt v odpadních vodách.
Členové řešitelského týmuIng. Kristýna Sternadelová
doc. Dr. Ing. Radmila Kučerová
Ing. Lucie Marcaliková
Ing. Zdenek Lacný
RNDr. Hana Otoupalíková
Ing. Bc. Kateřina Špakovská
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Cíl projektu:
Cílem projektu je za použití na VŠB-TUO dostupné laboratorní techniky vypracovat metodu stanovení vybraných reziduí léčiv ve vzorcích vody, eventuálně sedimentu, a aplikovat tuto metodu na reálné vzorky z vodotečí v Severomoravském regionu za účelem zjištění, zda a v jakých koncentracích se rezidua těchto léčiv vyskytují.
Způsob řešení a předpokládané využití:
Pro účely projektu bude na základě literární rešerše proveden výběr reziduí léčiv tak, aby byl jejich výskyt založen na reálných předpokladech a pro jejich stanovení bylo možno využít běžných detektorů z oblasti kapalinové a plynové chromatografie. Zároveň bude zjištěno, zda použití těchto technik je schopné zabezpečit dosažení takových parametrů, aby byly vytvořeny předpoklady pro další sledování výskytu těchto látek vypouštěných do složek životního prostředí a možný výzkum způsobů jejich odstraňování.
Předpokládané výstupy:
Výsledky získané v rámci řešení tohoto projektu budou použity při vypracování disertační práce a pro účely publikování v odborném tisku požadovaného charakteru (Jimp, Jrec). Další předpokládanou formou prezentací výsledků jsou tuzemské a zahraniční konference. Jedním z možných výstupů je i vypracování metodiky vhodné pro pravidelný monitoring vybraných reziduí.
Publikace budou podány v roce řešení projektu, ale mohou být až ve dvouletém recenzním řízení.
Časový harmonogram:
leden-březen – literární rešerše,
duben-srpen – laboratorní experimenty – vypracování metodiky,
červenec-listopad – odběr reálných vzorků a jejich zpracování, příprava výstupů a jejich prezentace,
prosinec–vyhodnocení a celkové shrnutí projektu.

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia24000,-24000,-
3. Materiálové náklady64000,-109606,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek16000,-4792,-
5. Služby22000,-24702,-
6. Cestovní náhrady30000,-9400,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory19000,-19000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)19000,-2500,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady194000,-
Uznané náklady194000,-
Celkem běžné finanční prostředky194000,-194000,-