Schválené projekty 2014

Rozdělení přidělené dotace z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum po fakultách se zohledněním celoškolských pracovišť na rok 2014

Celková přidělená částka z MŠMT na specifický vysokoškolský výzkum na VŠB-TUO - 50 638 tis.Kč

Z toho 2.5%  - 1 265 950 Kč - úhrada způsobilých nákladů spojených s organizací SGS

fakultapřidělená částka v tis. Kč
FBI  1 186
EKF  5 453
FAST  3 351
FS 11 385
FEI 12 892
HGF  5 937
FMMI  7 377
CNT  1 791
CELKEM 49 372

 

KódSP2014/58
Název projektuKvalitativní hodnocení recentních biotopů těžební krajiny
ŘešitelMatuszková Barbara Ing., Ph.D.
Školitel projektudoc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.<br />
Období řešení projektu01.01.2014 - 31.12.2014
Předmět výzkumuMotýli patří k významným bioindikačním skupinám, jejichž pomocí je možné stanovit tzv. ekosystémové služby (plán v roce 2015), současně zhodnotit úspěšnost biologických rekultivací z hlediska ochrany přírody a krajiny.Úbytek motýlů v dnešní kulturní krajině indikuje komplex disturbancí, poškozujících ve svém důsledku kvalitu života člověka (např. nedostatek živných rostlin, kontaminace prostředí, změny vlhkosti, degradace půd, vod, vegetace apod.).
Hlavním cílem projektu bude na základě významné bioindikační skupiny živočichů - motýlů (Lepidoptera) zhodnotit kvalitu realizovaných rekultivací na různých typech biotopů (lesnické rekultivace, bezlesé rekultivace, spontánní plochy) v těžební a posttěžební krajině Horního Slezska.
Výskyt motýlů identifikovatelných na rekultivovaných a nerekultivovaných plochách (lesnické rekultivace, bezlesí - travnaté plochy, spontánní vysokobylinná lada apod.)ve dne bude hodnocen pomocí nedestruktivních inventarizačních metod. Současně bude hodnocen výskyt motýlů na referenčních plochách - srovnatelných biotopech mimo dobývací prostory Horního Slezska, resp. mimo rekultivované plochy. Pro zhodnocení výskytu živných rostlin budou prováděny fytocenologické snímky jednotlivých biotopů (120). Vzhledem k vazbě rostlin na půdu budou provedeny půdní analýzy(20). Výsledky projektu budou využity pro kvalitativní hodnocení úspěšnosti rekultivací (jako jednotlivých staveb a realizací a ve vztahu k jejich významu pro širší územní vazby).
Členové řešitelského týmuIng. Lenka Urbancová, Ph.D.
Ing. Eva Szotkowská Lacková, Ph.D.
Ing. Barbara Matuszková, Ph.D.
doc. Ing. Barbara Stalmachová, CSc.
Bc. Iveta Svobodová, BA
Specifikace výstupů projektu (cíl projektu)Dílčí cíle a výstupy:
Měřené parametry půd: základní živiny a základní fyzikální faktory.
Hodnocení druhové skladby rostlin a Lepidoptera na rekultivovaných a referenčních plochách v závislosti na chemických a fyzikálních faktorech.
Zhodnocení a porovnání zjištěných dat s již publikovanými daty.
Statistické zhodnocení - programy JUICE, TURBOWEG a CANOCO.
Publikování statisticky významných dat v odborném vědeckém časopise/sborníku (WoS, Scopus).
Zjištěná data a informace budou zpracována pro konkrétní využití v rekultivační praxi, současně budou publikována a prezentována v odborném vědeckém tisku.
Časový harmonogram:
půdní analýzy - jeden směsný vzorek/biotop/rok
fytocenologie - 3 krát za vegetační období/počet ploch
lepidopterický průzkum - 7 krát za období duben až září/biotop
dílčí zhodnocení výsledků - červenec až listopad
publikace - srpen až prosinec

Rozpočet projektu - uznané náklady

NávrhSkutečnost
1. Osobní náklady
Z toho
0,-0,-
1.1. Mzdy (včetně pohyblivých složek)0,-0,-
1.2. Odvody pojistného na veřejné zdravotně pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0,-0,-
2. Stipendia10000,-20000,-
3. Materiálové náklady24000,-14573,-
4. Drobný hmotný a nehmotný majetek50000,-69261,-
5. Služby35000,-50147,-
6. Cestovní náhrady25000,-8019,-
7. Doplňkové (režijní) náklady max. do výše 10% poskytnuté podpory18000,-18000,-
8. Konference pořádané VŠB-TUO k prezentaci výsledků studentského grantu (max. do výše 10% poskytnuté podpory)18000,-0,-
9. Pořízení investic0,-0,-
Plánované náklady180000,-
Uznané náklady180000,-
Celkem běžné finanční prostředky180000,-180000,-